Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu logic học

Được đăng lên bởi Hu Ca
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 14 lần
7
Nhaø baùc hoïc Ñöùc G. W. Leibnitz (1646 – 1716) laø ngöôøi ñaàu tieân ñeà xöôùng vieäc aùp duïng
nhöõng phöông phaùp hình thöùc cuûa toaùn hoïc (kí hieäu, coâng thöùc) vaøo lónh vöïc logic hoïc (oâng
cuõng laø ngöôøi ñaõ coù nhöõng tö töôûng quan troïng ñaàu tieân veà logic xaùc suaát). YÙ töôûng naøy ñeán
giöõa theá kæ XIX ñaõ ñöôïc hieän thöïc hoaù bôûi nhaø toaùn hoïc Ireland G. Boole (1815 – 1864), vôùi
caùc coâng trình: “Toaùn giaûi tích logic” (The Mathematical Analysis of Logic, 1847), “Tìm hieåu
nhöõng quy luaät cuûa tö töôûng ñaët neàn taûng cho lí thuyeát toaùn hoïc veà logic vaø xaùc suaát” (An
Investigation of the Laws of Thought on which are founded the Mathematical Theories of
Logic and Probability, 1854). Tieáp ñoù, laø coâng trình cuûa nhaø toaùn hoïc
Anh De Morgan: “Logic
hoïc hình thöùc” (Formal Logic,
1926)… Trong caùc coâng trình naøy, logic toaùn hoïc ñöôïc trình baøy
nhö moät boä phaän cuûa ñaïi soá: ñaïi soá logic (ñaïi soá Boole).
Ñaây laø giai ñoaïn môùi trong söï phaùt trieån cuûa logic hoïc hình thöùc. Logic toaùn hoïc, veà ñoái
töôïng, laø logic hoïc, coøn veà phöông phaùp, laø toaùn hoïc.
Töø cuoái theá kæ XIX, moät höôùng nghieân cöùu khaùc cuûa logic toaùn hoïc coù lieân quan ñeán nhöõng
nhu caàu cuûa toaùn hoïc cho vieäc luaän chöùng cho nhöõng khaùi nieäm vaø nhöõng phöông thöùc chöùng
minh cuûa noù ñaõ ñöôïc phaùt trieån trong nhöõng coâng trình cuûa J. Venn (ngöôøi Anh, 1834 – 1923),
G. Frege (ngöôøi Ñöùc, 1848 – 1925), cuûa B. Russell (ngöôøi Anh, 1872 – 1970) cuøng A. N.
Whitehead (ñoàng taùc giaû boä saùch “Principia Mathematica”)...
Logic toaùn hoïc coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán toaùn hoïc hieän ñaïi. Lí thuyeát angorit, lí thuyeát haøm
ñeä quy ñaõ ñöôïc phaùt trieån töø logic toaùn hoïc. Ñaõ coù raát nhieàu khuynh höôùng, boä phaän khaùc
nhau trong logic toaùn hoïc: logic kieán thieát, logic quan heä, logic toå hôïp, logic meänh ñeà, logic vò
töø… Trong kó thuaät ñieän, kó thuaät tính toaùn, ñieàu khieån hoïc, sinh lí hoïc thaàn kinh, ngoân ngöõ
hoïc… ñeàu coù aùp duïng logic toaùn hoïc.
2.4. Logic hoïc bieän chöùng (Logique dialectique)
Logic hoïc bieän chöùng laø “khoa hoïc veà nhöõng quy luaät vaø hình thöùc phaûn aùnh trong tö duy
söï phaùt trieån vaø bieán ñoåi cuûa theá giôùi khaùch quan, veà nhöõng quy luaät nhaän thöùc chaân lí”
1
.
Nhöõng yeáu toá cuûa logic hoïc bieän chöùng ñaõ coù trong trieát hoïc Coå ñaïi, nhöng G. V. Hegel
(nhaø trieát hoïc duy taâm khaùch quan Ñöùc, 1770 – 1831) laø ngöôøi ñaàu tieân nghieân cöùu veà noù moät
caùch toaøn dieän vaø coù heä thoáng (ñaëc bieät, trong taùc phaåm “Khoa hoïc logic”). Giöõa theá kæ XIX,
caùc nhaø duy vaät Nga laø Bieùlinski (1811 – 1848), Herzen (1812 – 1870), Tchernychevski (1828
– 1889) ñaõ caûi taïo noù thaønh bieän chöùng duy vaät. Cuoái theá kæ XIX – ñaàu theá kæ XX, K. Marx
(1818 – 1883), F. Engels (1820 – 1895) vaø V. I. Leùnine (1870 – 1924) ñaõø phaùt trieån logic bieän
chöùng thaønh moät khoa hoïc chaët cheõ veà nhaän thöùc.
“Logic hoïc bieän chöùng khoâng baùc boû logic hình thöùc, maø chæ vaïch roõ ranh giôùi cuûa noù, coi
noù nhö moät hình thöùc caàn thieát, nhöng khoâng ñaày ñuû cuûa tö duy logic. Trong logic bieän chöùng,
hoïc thuyeát veà toàn taïi vaø hoïc thuyeát veà söï phaûn aùnh toàn taïi trong yù thöùc lieân quan chaët cheõ vôùi
nhau; logic bieän chöùng laø logic coù tính chaát noäi dung...”
1
.
2.5. Ngaøy nay logic hoïc ñaõ phaùt trieån thaønh nhieàu heä thoáng. Beân caïnh nhöõng heä thoáng logic
hoïc treân ñaây, coøn coù nhöõng heä thoáng logic khaùc nhö logic ña trò, logic môø, logic tình thaùi,
logic tam trò xaùc suaát, logic tröïc giaùc, logic ngoân ngöõ, logic thôøi gian, v.v... Vaø söï phaùt trieån ñoù
coù leõ seõ vaãn coøn tieáp tuïc.
1
Töø ñieån trieát hoïc, NXB Tieán boä, Matxcôva, baûn dòch tieáng Vieät 1986, tr.322.
1
Töø ñieån trieát hoïc, sñd, tr.322.
tài liệu logic học - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu logic học - Người đăng: Hu Ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
tài liệu logic học 9 10 216