Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn sinh học lớp 9

Được đăng lên bởi Trương Văn Bé Ba
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuaàn 16
Tieát 31

sinh hoïc 9
BÀI 29

Nguyên nhân nào gây ra bệnh và tật di
truyền ?
+ Do tác nhân vật lí và hóa học trong
tự nhiên.
+ Do ô nhiễm môi trường.
+ Do rối loạn trao đổi chất nội bào
 Đột biến gen và đột biến NST

Các đột biến NST và đột biến gen gây ra các
bệnh di truyền nguy hiểm và các dị tật bẩm
sinh ở người
* Nguyên nhân
+ Do tác nhân vật lí và hóa học trong tự nhiên
+ Do ô nhiễm môi trường.
+ Do rối loạn trao đổi chất nội bào

I. Một vài bệnh di truyền ở người
1. Bệnh Đao :

Ảnh chụp
người bị
bệnh Đao
Tay của bệnh nhân Đao
Nữ bệnh Đao

Nam
bệnh
Đao

ThảoQuan
luận theo
phút để trả lời các câu hỏi :
sátnhóm
hình2 29.1

Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và
bộ NST của người bình thường là gì ? Do đâu có sự
khác nhau này? Hãy viết cơ chế hình thành

Bộ NST của nam giới bình thường

Bộ NST bệnh nhân Đao

+ Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ
Cặp
nhiễm
sắc
thể sốlà21
NST
của người
bình
thường
gì ?có 3 nhiễm sắc thể .
+ Do đâu có sự khác nhau này ?
Hãy viết cơ chế hình thành

Rối loạn giảm phân ở cặp NST 21
NST 21

Bè hoÆc
mÑ

n

NST 21
2n

2n

n

n+1

MÑ hoÆc
bè

n-1

Bệnh Đao
2n + 1

Cơ chế phát sinh thể dị bội có (2n + 1) NST

Cặp
NST 21
của
người
bình
thường

Cặp
NST 21
của
người
bị bệnh

NST của người bình thường

.Em

có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua
những đặc điểm bên ngoài nào ?


Bé,
lùn,
cổ
rụt,
má
phệ,
miệng
hơi
há,
Ngoài những biểu hiện bên ngoài như trên thì bệnh
lưỡi
hơicóthè
ra,biểu
mắt
hơi
Đao còn
những
hiện
sausâu
; và một mí,
Bệnh
Đao cách
: Bị si giữa
đần bẩm
; không
có conngón
;
khoảng
haisinh
mắt
xa nhau,
có
700 trẻ em Châu Âu mới sinh bị bệnh
tay1/ ngắn.

I. Một vài bệnh di truyền ở người
1. Bệnh Đao :
+ Cặp NST thứ 21 có 3 NST .
+ Dấu hiệu nhận biết : Bé, lùn, cổ rụt, má phệ,
miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và
một mí, ngón tay ngắn, si đần và không có con

I. Một vài bệnh di truyền ở người
1. Bệnh đao :
2. Bệnh Tớcnơ : ( OX )

ThảoQuan
luận theo
1 phút để trả lời các câu hỏi :
sátnhóm
hìnhnhỏ
29.2

Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ
và bộ NST của người bình thường là gì ? Do đâu có sự
khác nhau này ?

Bộ NST của nữ giới bình thường

Bộ NST bệnh nhân Tớcnơ

+
nhau
củacó
bệnh
nhân Tớcnơ
và
Điểm
Cặp khác
nhiễm
sắcgiữa
thểbộ
sốNST
23 chỉ
1 nhiễm
sắc thể
bộ NST của người bình thường là gì ?

( cặp NST giới tính chỉ có 1 NST X)

+ Do đâu có sự khác nhau này ?

Rối loạn giảm phân ở cặp NST giới tính ở me
Bố

Giao tử

Y

XX Me

XY

O

X

Hợp tử

OX

XX

Bệnh Tớcnơ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn sinh học lớp 9 - Người đăng: Trương Văn Bé Ba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu môn sinh học lớp 9 9 10 415