Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ngành điện

Được đăng lên bởi Cảnh Nhà Quê
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3084 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Híng dÉn ®å ¸n m«n häc CC§.
Ch ¬ng I
Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp
1) Lo¹i ngµnh nghÒ, qui m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp:
1.1 Lo¹i ngµnh nghÒ:
1.2 Qui m« vµ n¨ng lùc cña xÝ nghiÖp:
a) Giíi thiÖu vÒ tæng mÆt b»ng (bao gåm diÖn tÝch, sè lîng c¸c ph©n xëng trùc thuéc).
b) Giíi thiÖu vÒ tæng s¶n lîng dù kiÕn s¶n xuÊt ra trong mét n¨m.
c) Giíi thiÖu vÒ tæng c«ng suÊt dù kiÕn.
1.3 Dù kiÕn vÒ tæng doanh thu hµng n¨m vµ møc ®é ph¸t triÓn t¬ng lai:
a) Doanh thu vÒ s¶n phÈm chÝnh.
b) Doanh thu vÒ c¸c s¶n phÈm phô
c) Møc dù kiÕn ph¸t.
2) Giíi thiÖu c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp:
2.1 Qui tr×nh c«ng nghÖ chi tiÕt.
a) B¶n vÏ tãm t¾t qui tr×nh c«ng nghÖ.
b) Chøc n¨ng cña tõng khèi.
c) C¸c lu ý cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho qu× tr×nh vËn hµnh tèt (nªn chó ý ®Õn c¸c chØ tiªu ®ßi hæi
vÒ nguån n¨ng lîng cung cÊp).
2.2 Møc ®é tin cËy CC§ ®ßi hái tõ qui tr×nh c«ng nghÖ.
- §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c phÇn trªn cÇn nghiªn cøu c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ thùc (nÕu ®iÒu kiÖn thÓ). Trêng hîp
thiÕu c¸c th«ng tin thùc tÕc¸c lo¹i qui tr×nh c«ng nghÖ kÓ trªnthÓ tham kh¶o c¸c tµi liÖu chuyªn m«n vÒ c¸c qui
tr×nh ®ã hoÆc ®äc kü phÇn ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c hé dïng ®iÖn c«ng nghiÖp cña c¸c gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn
xÝ nghiÖp.
- CÇn ®¸nh gi¸ møc ®é yªu cÇu tin cËy cung cÊp ®iÖn cña c¸c hé phô t¶i dùa trªn qui tr×nh c«ng nghÖ thùc tÕ.
3) Giíi thiÖu vÒ phô t¶i ®iÖn cña xÝ nghiÖp:
3.1 C¸c ®Æc ®iÓm cña phô t¶i ®iÖn trong xÝ nghiÖp:
a) Phô t¶i ®éng lùc.
b) Phô t¶i chiÕu s¸ng.
c) Gi¶i c«ng suÊt.
d) Gi¶i tÇn sè.
e) Gi¶i ®iÖn ¸p (®iÖn ¸p yªu cÇu trùc tiÕp ®Õn thiÕt bÞ).
f) Gi¶i hÖ sè c«ng suÊt.
g) ChÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i.
3.2 C¸c yªu cÇu vÒ cung cÊp ®iÖn cña xÝ nghiÖp
a) C¸c yªu cÇu CC§ ®Æc biÖt cña c¸c nhãm thiÕt bÞ.
b) Tû lÖ phÇn tr¨m phô t¶i lo¹i I; II; III cña xÝ nghiÖp.
c) §¸nh gi¸ tæng thÓ yªu cÇu CC§ cña toµn nghiÖp. (cô thÓ nghÖp ® îc ®¸nh gi¸
lµ hé tiªu thô lo¹i nµo?).
§Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc nµy cÇn tham kh¶o c¸c tµi liÖu giíi thiÖu c¸c nhãm phô t¶i ®iÓn h×nh trong
nghiÖp c«ng nghiÖp.
4) Ph¹m vi cña ®Ò tµi:
PhÇn nµy phô thuéc vµo c¸c yªu cÇu cô thÓ cña tõng lo¹i ®Ò tµi (thÕt kÕ m«n häc, thiÕt kÕ tèt nghiÖp, thiÕt
®Ó lËp luËn trøng kinh tÕ, thiÕt néi dung gi¸o häc nªn cßn tuy thuéc vµo yªu cÇu riªng cña ng êi híng dÉn
cho phï hîp víi tõng ®èi tîng, tõng khèi lîng c«ng viÖc vµ thêi gian mµ ngêi thiÕt kÕ lµm viÖc). ë phÇn nµy B¹n sÏ tr×nh
bÇy s¬ bé c¸c néi dung chÝnh mµ b¶n thiÕt kÕ sÏ ®Ò cËp.
a) ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn ph©n xëng.
b) ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
c) TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
d) TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng.
e) ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ.
Tài liệu ngành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ngành điện - Người đăng: Cảnh Nhà Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Tài liệu ngành điện 9 10 40