Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Triết học Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TPHCM
KHOA KINH TẾ
--o0o-ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ 6 NGHỆ AN

ĐỀ TÀI: “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Về Cách
Mạng Giải Phóng Dân Tộc”

Nhóm trƣởng : Phạm Thị Quỳnh Anh
Giảng viên HD: Nguyễn Thị Lan Phƣơng

1

Danh sách nhóm gồm :

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1.

10007136

PHẠM THỊ QUỲNH ANH

2.

10001186

PHẠM THỊ NGỌC ANH

3.

10007146

ĐẬU THỊ DỊU

4.

10010246

LÊ THỊ MỸ HẠNH

5.

10006226

NGUYỄN THỊ LOAN

6.

10013076

NGUYỄN THỊ QUỲNH

7.

10001206

HỒ CHÍ QUYẾT

GHI CHÚ

Vinh, 5 ngày 1 tháng năm 2011 .

2

Lời nói đầu
Lâu nay tên tuổi Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi với hàng trăm triệu
ngƣời không những ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh là
con ngƣời Việt Nam ƣu tú của mọi thời đại. Suốt cuộc đời hoạt động , ngƣời
đã dành phần lớn tâm tƣ và sức lực cho sự nghiệp vĩ đại là tìm ra con đƣờng
giải phóng cho dân tộc – Đây là một trong những tƣ tƣởng lớn của Hồ Chí
Minh.
Vận dụng những kiến thức đã học và vốn hiểu biết của mình cùng với sự
giúp đỡ từ giáo viên bộ môn, chúng em xin phép đƣợc chọn đề tài tiểu luận :
“ tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng giải phóng dân tộc “
Bài tiểu luận sẽ góp phần nhỏ bé trình bày tƣơng đối về đề tài cách mạng
giải phóng dân tộc trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Qua đó cũng nêu lên đƣợc
sự cống hiến của Hồ Chí Minh trong việc làm phong phú thêm những vấn đề
lớn trong kho tang lý luận của chủ nghĩa Mac-Lênin .Do vấn đề chúng em đề
cập đến có nội dung lý luận rất lớn và thời gian cũng nhƣ trình độ nhận thức
có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng em rất mong
đƣợc sự góp ý của giảng viên cũng nhƣ tất cả các bạn để bài tiểu luận của
nhóm đƣợc hoàn thiện hơn !
Bài tiểu luận đƣợc chia làm 4 phần :
- Phần 1: khái niệm, nguồn gốc hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.
- Phần 2:
- Phần 3:
- Phần 4:

3

PHẦN 1:
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh :
Đại hội toàn quốc lần thứ IX khẳng định tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là hệ
thồng quan điểm toàn diện và sâu sắc về một vấn đề cơ bản của dân tộc Việt
Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng XHCN, là kết quả của sự
vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể
nƣớc ta, là sự kết tinh những tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và tiến đến giải phóng con ngƣời .
Từ đó ta rút ra khái niệm Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc :
là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về con đƣờng cứu nƣớc,
chiến lƣợc cách mạng, sách...
1
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TPHCM
KHOA KINH TẾ
--o0o--
ĐẠI HỌC QUẢN TR 6 NGHỆ AN
ĐỀ TÀI: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh VCách
Mạng Gii Phóng Dân Tộc”
Nhóm trƣởng : Phạm Thị Quỳnh Anh
Giảng viên HD: Nguyễn Thị Lan Phƣơng
Tài liệu Triết học Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Triết học Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu Triết học Khái niệm, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 478