Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học nghề nghiệp

Được đăng lên bởi Sâu Chúa
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 4218 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 1. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC
1.1.1. Khái niệm tâm lý và tâm lý học
a) Khái niệm tâm lý
Đời sống tâm lý của con người được bao gồm nhiều hiện tượng phong phú, đa
dạng, phức tạp như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tưởng, tình cảm, ý chí, khí
chất, năng lực, lý tưởng, niềm tin..v.v
Tâm lý là hiện tượng tinh thần được nảy sinh trong não của chủ thể, do sự
tác động của thế giới khách quan vào não mà sinh ra, có tác dụng định hướng,
chuẩn bị, điều khiển toàn bộ hoạt động cũng như giao tiếp của họ. Tâm lý có tính
chất chủ quan trong nội dung cũng như hình thức biểu hiện và luôn sống động trong
đời sống tinh thần của mọi chủ thể.
Như vậy, tâm lý bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần đang xảy ra trong
đầu óc con người. Các hiện tượng này luôn tồn tại gắn liền và điều hành mọi hoạt
động cũng như quan hệ của con người. Các hiện tượng tâm lý luôn có vai trò quan
trọng đặc biệt trong đời sống của con người cũng như trong quan hệ giữa con người
với con người và cả xã hội.
b) Khái niệm tâm lý học
Tâm lý học là khoa học nghiên cứu về bản chất và tính quy luật của tâm lý, ý
thức, nhân cách. Nó nghiên cứu quy luật của sự hình thành, nảy sinh, phát triển, diễn
biến, biểu hiện của hiện tượng tâm lý. Cụ thể, tâm lý học nghiên cứu những chuyển
biến từ dạng vận động sinh vật sang dạng vận động xã hội, từ những biến đổi về sinh
lý - thần kinh đến sự hình thành về tâm lý.
Tâm lý học ra đời cùng với sự phát triển của triết học và khoa học. Nó tồn tại và
phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Tâm lý học ra đời với tư cách là
một khoa học độc lập vào nửa sau thế kỷ XIX (1879).
1.1.2. Bản chất của hiện tượng tâm lý
a) Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não của chủ thể
Thế giới khách quan được tồn tại qua các thuộc tính không gian, thời gian và
luôn vận động. Phản ánh là thuộc tính chung của vật chất. Phản ánh được hiểu là quá
trình tác động qua lại giữa hệ thống này với hệ thống khác. Kết quả của sự tác động là
để lại dấu vết, hình ảnh ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động. Phản ánh

1

được diễn ra từ đơn giản đến phức tạp và có sự chuyển hóa lẫn nhau. Có các hình thức
phản ánh cơ, lý, hóa, sinh vật và xã hội (trong đó có phản ánh tâm lý).
Phản ánh tâm lý được hiểu là một loại phản ánh đặc biệt, là phản ánh của phản
ánh, là hình ảnh của hình ảnh và có những đặc điểm sau: 1) Phản ánh tâm lý là sự tác
động qua lại của hiện thực khách quan vào não của con người. Bộ não người - tổ chức
ca...
Chương 1. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC
1.1.1. Khái niệm tâm lý và tâm lý học
a) Khái niệm tâm lý
Đời sống m của con người được bao gồm nhiều hiện tượng phong phú, đa
dạng, phức tạp như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tưởng, tình cảm, ý chí, khí
chất, năng lực, lý tưởng, niềm tin..v.v
Tâm hiện tượng tinh thần được nảy sinh trong não của chủ thể, do sự
tác động của thế giới khách quan vào não sinh ra, tác dụng định hướng,
chuẩn bị, điều khiển toàn bộ hoạt động cũng như giao tiếp của họ. Tâm tính
chất chủ quan trong nội dung cũng như hình thức biểu hiện luôn sống động trong
đời sống tinh thần của mọi chủ thể.
Như vậy, tâm bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần đang xảy ra trong
đầu óc con người. c hiện tượng này luôn tồn tại gắn liền điều hành mọi hoạt
động cũng như quan hệ của con người. Các hiện tượng tâm luôn vai trò quan
trọng đặc biệt trong đời sống của con người cũng như trong quan hệ giữa con người
với con người và cả xã hội.
b) Khái niệm tâm lý học
Tâm học khoa học nghiên cứu về bản chất tính quy luật của tâm lý, ý
thức, nhân cách. nghiên cứu quy luật của sự hình thành, nảy sinh, phát triển, diễn
biến, biểu hiện của hiện tượng tâm lý. Cụ thể, tâm học nghiên cứu những chuyển
biến từ dạng vận động sinh vật sang dạng vận động hội, từ những biến đổi về sinh
lý - thần kinh đến sự hình thành về tâm lý.
Tâm lý học ra đời cùng với sự phát triển của triết học và khoa học. Nó tồn tại và
phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Tâm lý học ra đời với tư cách là
một khoa học độc lập vào nửa sau thế kỷ XIX (1879).
1.1.2. Bản chất của hiện tượng tâm lý
a) Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não của chủ thể
Thế giới khách quan được tồn tại qua các thuộc tính không gian, thời gian
luôn vận động. Phản ánh thuộc tính chung của vật chất. Phản ánh được hiểu quá
trình tác động qua lại giữa hệ thống này với hệ thống khác. Kết quả của sự tác động
để lại dấu vết, hình ảnh ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động. Phản ánh
1
Tâm lý học nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học nghề nghiệp - Người đăng: Sâu Chúa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Tâm lý học nghề nghiệp 9 10 594