Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận

Được đăng lên bởi dinhnamgv
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ:
1. ThuËn lîi:
Ban l·nh ®¹o trêng ®· x©y dùngho¹ch vµ chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chÆt chÏ, X©y
dùng ®îc khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao Ban gi¸m hiÖu ®Õn c¸c chuyªn m«n
tõng ®ång chÝ gi¸o viªn, nh©n viªn trong trêng.
§¶ng, chÝnh quyÒn c¸c chøc ®oµn thÓ trong ®Þa ph¬ng còng nh ngµnh
hÕt søc quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn mäi mÆt ®Ó trêng lµm tèt c«ng t¸c n©ng cao
chÊt lîng.
Trêng ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, n¨ng lùc chuyªn m«n k v÷ng
vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.

 !"#$%&'()*'+#),-./
2. Khã kh¨n:
Trêng trong thêi gian cha x%&'($00nhiÒu nªn c¸c phßng
chøc n¨ng cßn thiÕu, n1)*'+2!3456
ThiÕt bÞ phôc vô d¹y häc nhÊt lµ m¸y tÝnh m¸y chiÕu ®a n¨ng !) t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng
tin vµ lµm tèt c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc.
7!"879:079; t×nh tr¹ng ph©n bæ gi¸o viªn ®µo
t¹o gi÷a c¸c m«n trong trêng cha thËt ®ång ®Òu p hîp theo thùc yªu
cÇu cña trêng, và c«ng t¸c ph©n c«ng, trÝ gi¸o viªn gi¶ng d¹y vÉn cßn gÆp khã
kh¨n
!<)'. 9=!"=3>
+?0+@9A3?=
&

Kính thưa B?C4).
Tham luận - Trang 2
Tham luận - Người đăng: dinhnamgv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tham luận 9 10 397