Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận công pháp 1

Được đăng lên bởi truclinh229
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ | 39-QT38A2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................................2
I.

KHÁI NIỆM................................................................................................................................3
1. Định nghĩa.................................................................................................................................3
2. Các nguyên tắc của Luật quốc tế về quyền con người..............................................................3
3. Nguồn của Luật quốc tế về quyền con người...........................................................................4

II. QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI TRONG LUẬT QUỐC TẾ.......................................6
1. Khái niệm Quyền con người.....................................................................................................6
2. Các thế hệ Quyền con người.....................................................................................................7
3. Các quyền và tự do cụ thể trong luật nhân quyền quốc tế........................................................8
III. CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LUẬT QUỐC TẾ...8
1.

Cấp độ Quốc tế - Các cơ chế của Liên hợp quốc về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.....9

2. Cấp độ khu vực.........................................................................................................................11
3. Cấp độ quốc gia........................................................................................................................12
IV. THỰC THI NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON
NGƯỜI CỦA CÁC QUỐC GIA..............................................................................................14
1. Các nghĩa vụ bắt buộc của quốc gia............................................................................................14
2. Các nghĩa vụ mang tính chất khuyến nghị của quốc gia.............................................................15
V. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI............................................................15
1. Các văn kiện quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia......................................15
2. Pháp luật Việt Nam về quyền con người..................................................................................15
KẾT LUẬN...................................................................
VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ | 39-QT38A2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................................2
I. KHÁI NIỆM................................................................................................................................3
1. Định nghĩa.................................................................................................................................3
2. Các nguyên tắc của Luật quốc tế về quyền con người..............................................................3
3. Nguồn của Luật quốc tế về quyền con người...........................................................................4
II. QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI TRONG LUẬT QUỐC TẾ.......................................6
1. Khái niệm Quyền con người.....................................................................................................6
2. Các thế hệ Quyền con người.....................................................................................................7
3. Các quyền và tự do cụ thể trong luật nhân quyền quốc tế........................................................8
III. CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LUẬT QUỐC TẾ...8
1. Cấp độ Quốc tế - Các cơ chế của Liên hợp quốc về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.....9
2. Cấp độ khu vực.........................................................................................................................11
3. Cấp độ quốc gia........................................................................................................................12
IV. THỰC THI NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON
NGƯỜI CỦA CÁC QUỐC GIA..............................................................................................14
1.Các nghĩa vụ bắt buộc của quốc gia............................................................................................14
2.Các nghĩa vụ mang tính chất khuyến nghị của quốc gia.............................................................15
V. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI............................................................15
1. Các văn kiện quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia......................................15
2. Pháp luật Việt Nam về quyền con người..................................................................................15
KẾT LUẬN..........................................................................................................................................17
PHỤ LỤC.............................................................................................................................................18
1
Thảo luận công pháp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận công pháp 1 - Người đăng: truclinh229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thảo luận công pháp 1 9 10 917