Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan điểm Hồ Chí Minh về con người và chiến lược 
“trồng người”.Vận dụng quan điểm đó vào sự nghiệp 
đổi mới nước ta hiện nay

Nhóm 15
Nguyễn Quỳnh Hương
Phạm Mạnh Linh
Trần Đình Hoàng

Sưu tầm : zenith™

Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Thị Hồng Vân

 Quan

điểm HCM về con người

 Quan

điểm HCM về chiến lược trông người

 Sự

vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của
nước ta

Quan điểm HCM về con người



Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước phát triển mới của chủ nghĩa
Mac-Lenin, được vận dụng 1 cách sáng tạo vào thực tiễn giải
phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc
gắn liền với giải quyết xã hội và giải phóng con người.
Trong đó vần đề con người là vấn đề lớn, được đặt lên hàng
đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ nội
dung tư tưởng của người

Quan điểm HCM về con người



Tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức và
phát huy sức mạnh đoàn kết toàn
dân, bồi dưỡng, đào tạo và phát
huy mọi năng lực của dân (ở từng
cá nhân riêng lẻ và của cả cộng
đồng), đó là tư tưởng được Hồ Chí
Minh vận dụng và phát triển trong
toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách
mạng giành độc lập dân tộc cũng
như xây dựng đất nước.

 Trước mắt và cả về lâu dài
ta có rất nhiều việc cần làm
để thực hiện chiến lược đó
nhưng trước tiên, trong lúc
này, các cấp, các ngành cần
phải ra sức đẩy mạnh Cuộc
vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, ra sức thực hành
tiết kiệm, chống tham ô, lãng
phí, quan liêu; quyết tâm xây
dựng nước ta thành một xã
hội thực sự công bằng, dân
chủ, văn minh như Bác Hồ
từng mong muốn.

...
Quan đim H Chí Minh v con người và chiến lược
“trng người”.Vn dng quan đim đó vào s nghip
đổi mi nước ta hin nay
Nhóm 15
Nguy n Quỳnh H ng ươ
Ph m M nh Linh
Tr n Đình Hoàng
S u t m : zenith™ư
Giáo viên h ng d n ướ
Nguy n Th H ng Vân
Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 540