Ktl-icon-tai-lieu

Tháp nhu cầu Maslow

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Hồng Nhung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1. Tiểu sử tác giả
Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý
học nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đáng chú ý nhất với sự đề xuất về Tháp nhu cầu
và ông được xem là cha đẻ của chủ nghĩa nhân văn trong Tâm lý học.
Maslow sinh ra ở Brookly - New York, là con cả trong một gia đình người Do Thái có
7 anh em, nhập cư từ Nga. Bố mẹ ông không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng họ
quyết tâm đầu tư cho Maslow được học hành và khuyến khích ông nên học ngành
Luật.
Đầu tiên ông thực hiện lời hứa của bố mẹ mình bằng cách ghi tên vào trường City
College of New York. Tuy nhiên, sau 3 học kỳ ông chuyển sang học tại Cornell, sau
đó ông quay trở lại CCNY.
Sau đó ông cưới một người bà con là Bertha Maslow, ông chuyển đến Wisconsin và
theo học tại University of Wisconsin. Tại đây ông đã nhận được B.A (1930), M.A
(2011), PHD (1934) về tâm lý học. Trong khi học tại Wisconsin ông đã học với Harry
Maslow, người được biết đến với những thí nghiệm gây tranh cãi về hành vi và tập
tính xã hội của khỉ.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Maslow trở lại NewYork và làm việc với E. L. Thorndike
tại Đại học Columbia.
Maslow bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Brooklyn College. Trong suốt thời gian này
ông đã gặp gỡ nhiều nhà tâm lý học hàng đầu Châu Âu như Alfred Adler và Erich
Fromm.
Năm 1951, Maslow trở thànhTtrưởng khoa Tâm lý học tại Brandeis University, nơi
mà ông bắt đầu với công tác nghiên cứu học thuyết của mình. Ông đã gặp Kurt
Goldstein, người đã giới thiệu ông ta về ý tưởng của sự tự nhận thức về nhu cầu.
Ông về hưu tại California. Chết vì đau tim năm 1979, thọ 62, sau nhiều năm sức
khoẻ kém.
1.2. Nội dung cơ bản của thuyết nhu cầu
- Maslow nhà khoa học xã hội nổi tiếng đã xây dựng học thuyết về nhu cầu của con
người vào những năm 1950. Lý thuyết của ông nhằm giải thích những nhu cầu nhất
định của con người cần được đáp ứng như thế nào để một cá nhân hướng đến cuộc
sống lành mạnh và có ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
- Lý thuyết của ông giúp cho sự hiểu biết của chúng ta về những nhu cầu của con
người bằng cách nhận diện một hệ thống thứ bậc các nhu cầu. Ông đã đem các loại
nhu cầu khác nhau của con người, căn cứ theo tính đòi hỏi của nó và thứ tự phát
sinh trước sau của chúng để quy về 5 loại sắp xếp thành thang bậc về nhu cầu của
con người tư thấp đến cao.
Nhu cầu sinh lý: Đây là nhu cầu cơ bản để duy trì cuộc sống của con
người như nhu cầu ăn uống, ngủ, nhà ở, sưởi ấm và thoả mãn về tình dục.
Là nhu cầu cơ bản nhất, nguyên thủy nhất, lâu dài nhất, rộn...
1.1. Tiu s tác gi
Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mt năm 8-5-1970. Ông mt nhà tâm
hc ni tiếng người M. Ông là người đáng chú ý nht vi s đ xut v Tháp nhu cu
và ông được xem là cha đ ca ch nghĩa nhân văn trong Tâm lý hc.
Maslow sinh ra Brookly - New York, là con c trong mt gia đình người Do Thái
7 anh em, nhp cư t Nga. B m ông không đưc ăn hc đến nơi đến chn nhưng h
quyếtm đu tư cho Maslow được hc hành khuyến khích ông nên hc ngành
Lut.
Đu tiên ông thc hin li ha ca b m mình bng cách ghi tên vào trường City
College of New York. Tuy nhiên, sau 3 hc kỳ ông chuyn sang hc ti Cornell, sau
đó ông quay tr li CCNY.
Sau đó ông cưới mt người con là Bertha Maslow, ông chuyn đến Wisconsin
theo hc ti University of Wisconsin. Ti đây ông đã nhn được B.A (1930), M.A
(2011), PHD (1934) v tâm lý hc. Trong khi hc ti Wisconsin ông đã hc vi Harry
Maslow, người được biết đến vi nhng thí nghim gây tranh cãi v hành vi tp
tính xã hi ca kh.
Mt năm sau khi tt nghip, Maslow tr li NewYork làm vic vi E. L. Thorndike
ti Đi hc Columbia.
Maslow bt đu s nghip ging dy ti Brooklyn College. Trong sut thi gian này
ông đã gp g nhiu nhà tâm hc hàng đu Châu Âu như Alfred Adler Erich
Fromm.
Năm 1951, Maslow tr thànhTtrưởng khoa Tâm hc ti Brandeis University, nơi
ông bt đu vi công tác nghiên cu hc thuyết ca mình. Ông đã gp Kurt
Goldstein, người đã gii thiu ông ta v ý tưng ca s t nhn thc v nhu cu.
Ông v hưu ti California. Chết đau tim năm 1979, th 62, sau nhiu năm sc
kho kém.
1.2. Ni dung cơ bn ca thuyết nhu cu
- Maslow nhà khoa hc hi ni tiếng đã xây dng hc thuyết v nhu cu ca con
người vào nhng năm 1950. Lý thuyết ca ông nhm gii thích nhng nhu cu nht
đnh ca con ngưi cn đưc đáp ng như thế nào đ mt nhân hướng đến cuc
sng lành mnh và có ích c v th cht ln tinh thn.
- Lý thuyết ca ông giúp cho s hiu biết ca chúng ta v nhng nhu cu ca con
người bng cách nhn din mt h thng th bc các nhu cu. Ông đã đem các loi
nhu cu khác nhau ca con người, căn c theo tính đòi hi ca th t phát
sinh trưc sau ca chúng đ quy v 5 loi sp xếp thành thang bc v nhu cu ca
con người tư thp đến cao.
Nhu cu sinh lý: Đây nhu cu cơ bn đ duy trì cuc sng ca con
người như nhu cu ăn ung, ng, nhà , sưi m và tho mãn v tình dc.
nhu cu cơ bn nht, nguyên thy nht, lâu dài nht, rng rãi nht ca con người.
Nếu thiếu nhng nhu cu cơ bn này con ngưi s không tn ti được. Đc bit vi
tr em chúng ph thuc rt nhiu vào người ln đ được cung cp đy đ các nhu
cu cơ bn này. Ông quan nim rng, khi nhng nhu cu này chưa được tho mãn ti
mc đ cn thiết đ duy trì cuc sng thì nhng nhu cu khác ca con người s
không th tiến thêm na.
Nhu cu v an toàn hoc an ninh:
An ninh và an toàn có nghĩa là mt môi trường không nguy him, có li cho s phát
trin liên tc và lành mnh ca con người.
Tháp nhu cầu Maslow - Trang 2
Tháp nhu cầu Maslow - Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tháp nhu cầu Maslow 9 10 480