Ktl-icon-tai-lieu

thi công cầu cống

Được đăng lên bởi Man Utd
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 5077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
Nhóm H

CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

CẦU VÀ CỐNG
Quy phạm thi công
và nghiệm thu

BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI

22TCN 266 -2000

Có hiệu lực từ 09 / 9/
2000

Ban hành kèm theo quyết định số: 2453 /2000/QĐ-BGTVT, ngày 24 / 8
/2000. Thay thế Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống ban hành kèm theo
Quyết định số 166/QĐ năm 1975.
1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Các yêu cầu của quy phạm này phải được thi hành đối với tất cả các tổ chức
tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống
xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu
bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tầu điện,
đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức nông nghiệp, đường của
các xí nghiệp công nghiệp) trong và ngoài đô thị, nếu như đồ án bản vẽ thi công không
quy định các yêu cầu khác. Những hạng mục thi công và nghiệm thu không được quy
định trong quy phạm này, phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của đồ án BVTC.
1.2 Khi thi công cầu và cống, ngoài các yêu cầu của quy phạm này, phải tuân thủ
các yêu cầu trong danh mục các tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành và các tiêu chuẩn
khác có liên quan, trong đó bao gồm cả về an toàn kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp và
phòng cháy, nêu trong phụ lục 2.
1.3. Những qui định của quy phạm này dựa trên một số tiêu chuẩn, qui phạm hiện
hành của Nhà nước. Khi có khác biệt giữa qui phạm này và tiêu chuẩn, qui trình liên quan
khác về việc thi công và nghiệm thu cầu cống thì phải tuân theo quy phạm này.
1.4. Khi xây dựng các công trình cầu và cống phải thực hiện các giải pháp thiết
kế, bảo vệ môi trường sinh thái theo qui định hiện hành.
Các giải pháp kỹ thuật được áp dụng phải phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp
và không cho phép gây bẩn nước mặt và nước ngầm, không được làm lầy lội khu vực
công trường, không được sản sinh ra các chất độc hại cũng như không cho phép đưa các
chất thải khác ra ngoài trời gây ô nhiễm môi trường.
Nghiêm cấm việc chặt phá rừng hoặc cây cối vùng phụ cận công trường xây
dựng: không đổ rác thải hoặc vật liệu xây dựng lên mặt đất khu vực xây dựng làm suy
thoái thảm thực vật cũng như việc tháo nước đổ ra ngoài sao cho không làm thay đổi mực
nước ngầm sẵn có.

1

Trước khi bàn giao trả lại mặt bằng công trường để bước vào khai thác công trình,
phải tiến hành tháo dỡ các nhà tạm lán trại và các công trình phụ trợ, thu dọn sạch vật
liệu và các cấu kiện còn thừa, sửa sang lại mặt bằng, cũng như phải thu ...
1
TIÊU CHUN NGÀNH
Nhóm H
CNG HOÀ XÃ HI
CH NGHĨA VIT
NAM
CU VÀ CNG
Quy phm thi công
và nghim thu
22TCN 266 -2000
B GIAO THÔNGVN TI
Có hiu lc t 09 / 9/
2000
Ban hành kèm theo quyết định s: 2453 /2000/QĐ-BGTVT, ngày 24 / 8
/2000. Thay thế Quy trình thi công nghim thu cu cng ban hành kèm theo
Quyết định s 166/QĐ năm 1975.
1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Các yêu cu ca quy phm này phi được thi hành đối vi tt c các t chc
tư vn thiết kế, tư vn giám sát các nhà thu khi thi công nghim thu các cu cng
xây dng mi vĩnh cu hoc ci to (trong đó bao gm đường ng, ng nước, cu u
bến cng, cu vượt cn, cu dành cho người đi b) thuc đường st, đường tu đin,
đường ô (gm c đường ni b ca các xí nghip t chc nông nghip, đường ca
các xí nghip ng nghip) trong ngoài đô th, nếu như đồ án bn v thi công không
quy định các yêu cu khác. Nhng hng mc thi công và nghim thu không được quy
định trong quy phm này, phi thc hin theo đúng ch dn ca đồ án BVTC.
1.2 Khi thi ng cu và cng, ngoài các yêu cu ca quy phm này, phi tuân th
các yêu cu trong danh mc các tiêu chun nhà nước, tiêu chun ngành và các tiêu chun
khác liên quan, trong đó bao gm c v an toàn k thut, v sinh công nghip
phòng cy, nêu trong ph lc 2.
1.3. Nhng qui định ca quy phm này da trên mt s tiêu chun, qui phm hin
hành ca Nhà nước. Khi có khác bit gia qui phm này và tiêu chun, qui trình liên quan
khác v vic thi công và nghim thu cu cng thì phi tuân theo quy phm này.
1.4. Khi xây dng các công trình cu và cng phi thc hin các gii pháp thiết
kế, bo v môi trường sinh thái theo qui định hin hành.
Các gii pháp k thut được áp dng phi phù hp tiêu chun v sinh công nghip
không cho phép gây bn nước mt nước ngm, không được làm ly li khu vc
công trường, không được sn sinh ra các cht độc hi cũng như không cho phép đưa các
cht thi khác ra ngoài tri gây ô nhim môi trường.
Nghiêm cm vic cht phá rng hoc cây ci vùng ph cn ng trường xây
dng: không đổ rác thi hoc vt liu xây dng lên mt đất khu vc xây dng làm suy
thoái thm thc vt cũng như vic tháo nước đổ ra ngoài sao cho không làm thay đổi mc
nước ngm sn có.
thi công cầu cống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi công cầu cống - Người đăng: Man Utd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
thi công cầu cống 9 10 74