Ktl-icon-tai-lieu

THI THPT QG LẦN 1 NAM TRỰC NAM ĐỊNH môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT
Năm học 2014-2015
TRƯỜNG THPT NAM TRỰC
Môn VẬT LÝ
( Đề thi có 4 trang)
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 130
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh :.........................................
Câu 1: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu
uR , uL , uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là
A. uC trễ pha π so với uL.
B. uR sớm pha π/2 so với uL.
C. uR trễ pha π/2 so với uC.
D. uL sớm pha π/2 so với uC.
Câu 2: Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ
gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước:
a) Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g
b) Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính chu kỳ T, lặp lại phép đo 3 lần
c) Kích thích cho vật dao động nhỏ
d) Dùng thước đo 3 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật
l
e) Sử dụng công thức g  4 2 2 để tính gia tốc trọng trường trung bình tại vị trí đó
T
f) Tính giá trị trung bình l và T
Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước tiến hành thí nghiệm là :
A. a, d, c, b, f, e
B. a, c, d, b, f, e
C. a, c, b, d, e, f
D. a, b, c, d, e, f
Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung
dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong
khung có biểu thức e = E0sin(ωt). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm
ứng từ một góc bằng
A. 900.
B. 00.
C. 1800.
D. 450.
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=150 g và năng
lượng dao động 38,4 mJ. Tại thời điểm vật có tốc độ 16π cm/s thì độ lớn lực kéo về là 0,96 N. Lấy π 2 = 10. Độ cứng
của lò xo là
A. 125 N/m.
B. 50 N/m.
C. 24 N/m.
D. 36 N/m.
Câu 5: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q 0 và
cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I 0, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Mạch này có thể cộng hưởng
với sóng điện từ có bước sóng là:
A.  2c

I0
Q0

B.  2

I0
Q0

C.  2

Q0
I0

D.  2c

Q0
I0

Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa thì
A. gia tố...
SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NAM TRỰC
( Đề thi có 4 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT
Năm học 2014-2015
Môn VẬT LÝ
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 130
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh :.........................................
Câu 1: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L tụ điện C mắc nối tiếp. hiệu
u
R
, u
L
, u
C
tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là
A. u
C
trễ pha π so với u
L
. B. u
R
sớm pha π/2 so với u
L
.
C. u
R
trễ pha π/2 so với u
C
. D. u
L
sớm pha π/2 so với u
C
.
Câu 2: Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ
gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước:
a) Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g
b) Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính chu kỳ T, lặp lại phép đo 3 lần
c) Kích thích cho vật dao động nhỏ
d) Dùng thước đo 3 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật
e) Sử dụng công thức
2
2
4
l
g
T
để tính gia tốc trọng trường trung bình tại vị trí đó
f) Tính giá trị trung bình
l
T
Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước tiến hành thí nghiệm là :
A. a, d, c, b, f, e B. a, c, d, b, f, e C. a, c, b, d, e, f D. a, b, c, d, e, f
Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung
dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong
khung có biểu thức e = E
0
sin(ωt). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm
ứng từ một góc bằng
A. 90
0
. B. 0
0
. C. 180
0
. D. 45
0
.
Câu 4: Một con lắcxo dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=150 g và năng
lượng dao động 38,4 mJ. Tại thời điểm vật có tốc độ 16π cm/s thì độ lớn lực kéo về là 0,96 N. Lấy π
2
= 10. Độ cứng
của lò xo là
A. 125 N/m. B. 50 N/m. C. 24 N/m. D. 36 N/m.
Câu 5: Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện Q
0
cường độ dòng điện cực đại trong mạch I
0
, c tốc độ ánh sáng trong chân không. Mạch này thể cộng hưởng
với sóng điện từ có bước sóng là:
A.
0
0
Q
I
c2
B.
0
0
Q
I
2
C.
0
0
I
Q
2
D.
0
0
I
Q
c2
Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa thì
A. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 7: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 18cm, trong khoảng thời gian 3 phút vật thực hiện được 540 dao
động. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:
A. π/10 cm/s B. 6π cm/s C. 12π cm/s D. 54π cm/s
Câu 8: Đặt điện áp u = U
0
cosωt (V) (U
0
và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm
điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C
0
điện áp hiệu dụng ở
hai đầu tụ điện có giá trị cực đại U
Cmax
và điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng điện trong mạch là 0,215α (0
< α < π/2). Khi C = C
1
điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị 0,707.U
Cmax
điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ
pha so với cường độ dòng điện là α. Giá trị của α gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 1,0 rad B. 0,35 rad. C. 1,33 rad D. 0,785 rad.
Câu 9: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối
tiếp với cuộn cảm thuần độ tự cảm L, đoạn mạch MB tụ điện điện dung C. Đặt điện áp xoay chiều
u=U√2cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi tần số f
1
thì điện áp hiệu
dụng trên R đạt cực đại. Khi tần số f
2
thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không thay đổi khi điều chỉnh R.
Hệ thức liên hệ giữa f
1
và f
2
A. f
2
= f
1
√3/2 B. f
2
= 3f
1
/4 C. f
2
=4 f
1
/3 D. f
2
= f
1
/√2
Câu 10: Một ánh sáng đơn sắc màu lục tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất1,5
đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
Trang 1/5 - Mã đề thi 130
THI THPT QG LẦN 1 NAM TRỰC NAM ĐỊNH môn vật lý.doc - Trang 2
THI THPT QG LẦN 1 NAM TRỰC NAM ĐỊNH môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THI THPT QG LẦN 1 NAM TRỰC NAM ĐỊNH môn vật lý.doc 9 10 324