Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Mã đề thi 132

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2014
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)

***********

**************************

Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; Tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s, 1u = 931,5 (MeV/c2), số Avôgađrô NA=6,022.1023 hạt/mol.
I. PHẦN CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây
dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8m, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất của mạch điện là 0,9.
Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện là:
A. 96,14%
B. 96,88%
C. 93,75%
D. 92,28%
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, tụ điện C.
Điều chỉnh R để công suất trên R có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là:
A. 0,67
B. 0,71
C. 0,5
D. 0,75
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100N/m. Trong cùng
một điều kiện về lực cản của môi trường, thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc
dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho g = π 2 (m/s)
π
A. F=2cos(10πt+ )(N)
B. F=1,5cos(10πt)(N)
4
π
π
C. F=2cos(20πt+ )(N)
D. F=1,5cos(8πt+ )(N)
2
4
Câu 4: Trong bài thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn để nghiệm lại công thức xác định
chu kì dao động của con lắc phụ thuộc vào chiều dài của dây treo con lắc thì trong các bước thực hành
thao tác nào sau đây là một trong các bước thực hành phù hợp:
A. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu kì dao động nhỏ T2 tại 1 nơi thực hành vào biến  (  là chiều dài
của con lắc).
B. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu kì dao động nhỏ T tại 1 nơi thực hành vào biến  2 (  là chiều dài
của con lắc).
C. Thực hiện đo chu kì dao động của con lắc đơn có cùng chiều dài nhưng thay đổi biên độ của con lắc
đảm bảo biên độ góc nhỏ.
D. Thực hiện đo chu kì dao động với biên độ góc nhỏ của con lắc đơn có chiều dài khác nhau tại các
vị trí khác nhau.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, các khe
cách màn 2m. Bề rộng trường giao thoa khảo sát trên màn là L=1cm. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc
màu vàng có bước sóng v=0,6m và màu tím có bước sóng t=0,4m. Kết luận nào sa...
Trường THPT Chuyên Nguyễn Hu- Hà Nội Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
Mã đề thi 132
***********
THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2014
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)
**************************
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; Tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s, 1u = 931,5 (MeV/c
2
), số Avôgađrô N
A
=6,022.10
23
hạt/mol.
I. PHẦN CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây
dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10
-8
m, tiết diện 0,4cm
2
, hệ số công suất của mạch điện là 0,9.
Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện là:
A. 96,14% B. 96,88% C. 93,75% D. 92,28%
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm điện trở r, tụ điện C.
Điều chỉnh R để công suất trên R giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là:
A. 0,67 B. 0,71 C. 0,5 D. 0,75
Câu 3: Một con lắc xo gồm vật khối lượng m = 100g, xo độ cứng k = 100N/m. Trong cùng
một điều kiện về lực cản của môi trường, thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc
dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho
2
g = π (m/s)
A.
π
F=2cos(10πt+ )(N)
4
B.
F=1,5cos(10πt)(N)
C.
π
F=2cos(20πt+ )(N)
2
D.
π
F=1,5cos(8πt+ )(N)
4
Câu 4: Trong bài thực hành xác định chu dao động của con lắc đơn để nghiệm lại công thức xác định
chu dao động của con lắc phụ thuộc vào chiều dài của y treo con lắc thì trong các bước thực hành
thao tác nào sau đây là một trong các bước thực hành phù hợp:
A. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu kì dao động nhỏ T
2
tại 1 nơi thực hành vào biến
(
là chiều dài
của con lắc).
B. Thực hiện việc vẽ đồ thị của chu dao động nhỏ T tại 1 nơi thực hành vào biến
(
chiều dài
của con lắc).
C. Thực hiện đo chu kì dao động của con lắc đơn có cùng chiều dài nhưng thay đổi biên độ của con lắc
đảm bảo biên độ góc nhỏ.
D. Thực hiện đo chu dao động với biên độ góc nhỏ của con lắc đơn chiều dài khác nhau tại các
vị trí khác nhau.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ng khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, các khe
cách màn 2m. Bề rộng trường giao thoa khảo sát trên mànL=1cm. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc
màu vàng có bước sóng
v
=0,6m và màu tím có bước sóng
t
=0,4m. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Chỉ có 9 vân sáng màu vàng phân bố đều nhau trong trường giao thoa.
B. Chỉ có 13 vân sáng màu tím phân bố đều nhau trong trường giao thoa.
C. Có tổng cộng 17 vạch sáng trong trường giao thoa.
D. Trong trường giao thoa có hai loại vân sáng màu vàng và màu tím.
Câu 6: Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức
)3/100cos(
0
tUu
(V). Xác định thời điểm mà cường
độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là
A. 1/600s. B. 1/300s. C. 1/150s. D. 5/600s.
Thi thử TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi thử TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thi thử TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 9 10 218