Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi Duy Phương
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3595 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Chương VIII
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh
8.1. vai trò, vị trí thiết bị phụ trong hệ
thống lạnh
Trong hệ thống lạnh các thiết bị chính bao gồm: máy nén, thiết
bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi. Tất cả các thiết bị còn lại được coi là
thiết bị phụ. Như vậy số lượng và công dụng của các thiết bị phụ rất
đa dạng, bao gồm: bình trung gian, bình chứa cao áp, bình chứa hạ áp,
bình tách lỏng, bình tách dầu, bình hồi nhiệt, bình tách khí không
ngưng, bình thu hồi dầu, bình giữ mức, các thiết bị điều khiển, tự động
vv…
Các thiết bị phụ có thể có trong hệ thống lạnh này, nhưng có
thể không có trong loại hệ thống khác, tuỳ thuộc vào yêu cầu của hệ
thống.
Tuy được gọi là các thiết bị phụ, nhưng nhờ các thiết bị đó mà
hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn và kinh tế hơn, trong một số
trường hợp bắt buộc phải sử dụng một thiết bị phụ nào đó.

8.2. ThiếT Bị phụ trong hệ thống lạnh
8.2.1 Thiết bị trung gian
Công dụng chính của bình trung gian là để làm mát trung gian giữa
các cấp nén trong hệ thống lạnh máy nén nhiều cấp.
Thiết bị làm mát trung gian trong các hệ thống lạnh gồm có 3 dạng
chủ yếu sau:
- Bình trung gian kiểu đặt đứng có ống xoắn ruột gà sử dụng cho
NH3 và frêôn
- Bình trung gian nằm ngang sử dụng cho Frêôn
292

- Bình trung gian kiểu tấm bản.

8.2.1.1 Bình trung gian đặt đứng có ống xoắn ruột gà
Bình trung gian có ống xoắn ruột gà ngoài việc sử dụng để làm
mát trung gian, bình có có thể sử dụng để :
- Tách dầu cho dòng gas đầu đẩy máy nén cấp 1
- Tách lỏng cho ga hút về máy nén cấp 2
- Quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu vào dàn lạnh nhằm giảm tổn
thất tiết lưu.
3
2

12

4
1 15

5

15

V1

3
6,8

1

6

13

7

V2

V1

7

14
14

14
V2

8

6,8

9
11
10

1- Hơi hút về máy nén áp cao; 2- Hơi từ đầu đẩy máy nén hạ áp đến, 3- Tiết
lưu vào; 4- Cách nhiệt; 5- Nón chắn; 6- Lỏng ra; 7- ống xoắn ruột gà; 8Lỏng vào; 9- Hồi lỏng; 10- Xả đáy, hồi dầu; 11- Chân bình; 12- Tấm bạ; 13Thanh đỡ; 14- ống góp lắp van phao; 15- ống lắp van AT, áp kế
Hình 8-1 : Bình trung gian đặt đứng

Bình trung gian có cấu tạo hình trụ, có chân cao, bên trong bình bố
trí ống xoắn làm lạnh dịch lỏng trước tiết lưu. Bình có trang bị 02 van
phao khống chế mức dịch, các van phao được nối vào ống góp 14 để
lấy tín hiệu. Van phao phía trên V1 bảo vệ mức dịch cực đại của bình,
nhằm ngăn ngừa hút lỏng về máy nén cao áp. Khi mức dịch trong bình
293

dâng cao đạt mức cho phép van phao tác động đóng van điện từ ngừng
cấp dịch vào bình. Van phao dưới V2 khống chế mức dịch cực tiểu
nhằm đảm bảo các ống xoắn lu...
Chương VIII
Thiết b ph trong h thng lnh
8.1. vai trò, v trí thiết b ph trong h
thng lnh
Trong h thng lnh các thiết b chính bao gm: máy nén, thiết
b ngưng t và thiết b bay hơi. Tt c các thiết b còn li được coi là
thiết b ph. Như vy s lượng và công dng ca các thiết b ph rt
đa dng, bao gm: bình trung gian, bình cha cao áp, bình cha h áp,
bình tách lng, bình tách du, bình hi nhit, bình tách khí không
ngưng, bình thu hi du, bình gi mc, các thiết b
điu khin, t động
vv…
Các thiết b ph có th có trong h thng lnh này, nhưng có
th không có trong loi h thng khác, tu thuc vào yêu cu ca h
thng.
Tuy được gi là các thiết b ph, nhưng nh các thiết b đó mà
h thng hot động hiu qu, an toàn và kinh tế hơn, trong mt s
trường hp bt bu
c phi s dng mt thiết b ph nào đó.
8.2. ThiếT B ph trong h thng lnh
8.2.1 Thiết b trung gian
Công dng chính ca bình trung gian là để làm mát trung gian gia
các cp nén trong h thng lnh máy nén nhiu cp.
Thiết b làm mát trung gian trong các h thng lnh gm có 3 dng
ch yếu sau:
- Bình trung gian kiu đặt đứng có ng xon rut gà s dng cho
NH
3
và frêôn
- Bình trung gian nm ngang s dng cho Frêôn
292
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh - Người đăng: Duy Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 9 10 608