Ktl-icon-tai-lieu

Thu hoạch môn Dự báo và xu thế giáo dục

Được đăng lên bởi nguyen-tien-duc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3890 lần   |   Lượt tải: 31 lần
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU

1.

2

1.1
1.2

Kết cấu và nội dung cơ bản của Chiến lược
Tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2010
Bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta

3
3
7

1.3
1.4
1.5
1.6

giai đoạn 2011-2020
Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục
Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020
Các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020
Tổ chức thực hiện Chiến lược

8
9
10
11

2.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục -

11

giải pháp then chốt thực hiện Chiến lược phát triển
2.1

giáo dục 2011-2020
Cơ sở xác định phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ

12

2.2

quản lý giáo dục là giải pháp then chốt
Biện pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

16

giáo dục
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

23
24

MỞ ĐẦU

Ngày 13/6/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành
Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 20112020”. Đây là văn bản hết sức quan trọng nhằm cụ thể hoá các chủ trương,

2

định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế- xã
hội 2011-2020 của đất nước, đặc biệt đây là định hướng quan trọng đối với
ngành giáo dục và những người làm công tác quản lý giáo dục ở nước ta.
Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã khẳng
định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam” (1), đồng thời chủ trương “Phát
triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục
Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội
nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ
giáo viên và cán bộ quản lí là khâu then chốt.” (2) Cũng tại Đại hội XI đã thông
qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, trong đó đã định hướng:
"Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất
lượng cao là một đột phá chiến lược.”(3)
Nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo
dục và đào tạo trên đây, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI
của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, sau thời gian
trên dưới 5 năm nghiên cứu xây dựng với 14 lần dự thảo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, ngày 13/6/2012, Thủ tướng Chính phủ nước ta đã ban hành Quyết
định số 711/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”...
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
2
1.
Kết cấu và nội dung cơ bản của Chiến lược
3
1.1 Tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2010
3
1.2 Bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta
giai đoạn 2011-2020
7
1.3 Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục
8
1.4 Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020
9
1.5 Các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020
10
1.6 Tổ chức thực hiện Chiến lược
11
2.
Phát trin đi ngũ nhà go và cán b qun lý giáo dục -
giải pháp then chốt thực hiện Chiến c phát triển
go dc 2011-2020
11
2.1 sở c định phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ
quản lý giáo dục là giải pháp then chốt
12
2.2 Biện pháp phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ quản
giáo dục
16
KẾT LUẬN
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO
24
MỞ ĐẦU
Ngày 13/6/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành
Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-
2020”. Đây văn bản hết sức quan trọng nhằm cụ thể hoá các chủ trương,
Thu hoạch môn Dự báo và xu thế giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hoạch môn Dự báo và xu thế giáo dục - Người đăng: nguyen-tien-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thu hoạch môn Dự báo và xu thế giáo dục 9 10 892