Ktl-icon-tai-lieu

Thuận lợi và khó khăn của tổ chức phi chính phủ tại việt nam

Được đăng lên bởi lehuyen252-napa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI ĐIỀU KIỆN
Môn: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Sinh viên: Bùi Thị Lệ Huyền
Lớp: KH12CSC
Câu hỏi: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các tổ chức phi chính phủ
trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.
Bài Làm
Tổ chức phi chính phủ là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, quỹ văn
hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các tác nhân khác mà
theo pháp luật không thuộc khu vực nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận –
nghĩa là khoản lợi nhuận nếu có, không thể phân phối theo kiểu chia lợi nhuận.
Loại tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn hoặc đảng phái chính trị, hợp
tác xã phân chia lợi nhuận, hay nhà thờ.
Ở Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ được hiểu là các tổ chức tự nguyện
của nhân dân, có tư cách pháp nhân, cùng ngành, nghề, giới, nhu cầu,...hoạt
động một cách thường xuyên để thực hiện mục tiêu chung, không vì mục tiêu
phân chia lợi nhuận và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Các tổ chức phi chính phủ ( các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ
chức phi chính phủ Việt Nam) trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, cùng với
các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và nhân
dân đã hoạt động một cách tích cực góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát
triển kinh tế xã hội đất nước, giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội,...
Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ cũng có
những thuận lợi và những khó khăn gặp phải, cụ thể:
Thuận lợi:
- Đầu tiên, phải nói đến là môi trường pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ | 1

Nhận thấy được vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong phát
triển kinh tế xã hội, vậy nên Nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về mặt
pháp lý bằng biện pháp ban hành các văn bản luật, các nghị định, các văn bản
dưới luật,...để bảo đảm hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ, nhất là đối với
tổ chức phi chính phủ nước ngoài. ( Luật Hội, Nghị định 12/2012/NĐ-CP về
hoạt động của tổ chức PCP, nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về viện trợ phi chính phủ,...)
- Thứ hai, về môi trường chính trị - xã hội, Việt Nam là một quốc gia có nền
chính trị ổn định, có một Đảng duy nhất lãnh đạo, Nhà nước quản lý mọi mặt
đời sống nhân dân, nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, môi trường chính
trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động và
tồn tại có tư cách pháp nhân cũng giốn...
BÀI ĐIỀU KIỆN
Môn: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Sinh viên: Bùi Thị Lệ Huyền
Lớp: KH12CSC
Câu hỏi: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các tổ chức phi chính phủ
trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.
Bài Làm
Tổ chức phi chính phủ là thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức, hiệp hội, quỹ văn
hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các tác nhân khác mà
theo pháp luật không thuộc khu vực nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận –
nghĩa là khoản lợi nhuận nếu có, không thể phân phối theo kiểu chia lợi nhuận.
Loại tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn hoặc đảng phái chính trị, hợp
tác xã phân chia lợi nhuận, hay nhà thờ.
Ở Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ được hiểu là các tổ chức tự nguyện
của nhân dân, có tư cách pháp nhân, cùng ngành, nghề, giới, nhu cầu,...hoạt
động một cách thường xuyên để thực hiện mục tiêu chung, không vì mục tiêu
phân chia lợi nhuận và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Các tổ chức phi chính phủ ( các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ
chức phi chính phủ Việt Nam) trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, cùng với
các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và nhân
dân đã hoạt động một cách tích cực góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát
triển kinh tế xã hội đất nước, giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội,...
Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ cũng có
những thuận lợi và những khó khăn gặp phải, cụ thể:
Thuận lợi:
- Đầu tiên, phải nói đến là môi trường pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ | 1
Thuận lợi và khó khăn của tổ chức phi chính phủ tại việt nam - Trang 2
Thuận lợi và khó khăn của tổ chức phi chính phủ tại việt nam - Người đăng: lehuyen252-napa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thuận lợi và khó khăn của tổ chức phi chính phủ tại việt nam 9 10 157