Ktl-icon-tai-lieu

thuật ngữ TA

Được đăng lên bởi Madridista Cún
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần







1. Unqualified opinion: true and fair view.
Kiểm toán viên thường không thể kiểm tra tất cả các con số, tất cả các báo cáo, tất
cả các tài khoản. Họ chỉ kiểm tra những con số, những hạch toán mà theo thuật ngữ
Tiếng anh chuyên ngành gọi là Material. Nghĩa là những tài khoản, những con số
có giá trị và ảnh hưởng lớn đến báo cáo kiểm toán.
Nếu nhận định của kiểm toán là “true and fair view” of
consolidated financial position (hay balance sheet – Bảng cân đối kế toán)
and consolidated result of its operations (hay Income Statement – Báo cáo
kết quả kinh doanh)
and consolidated cash flows (Bảng cân đối dòng tiền)
nghĩa là công ty được kiểm toán công nhận là trung thực trong các giấy tờ, số sách
kế toán.
2. Unqualified opinion: true and fair view with planatory paragraph
Change of principal
Going concern problem
Nghĩa là công ty được công nhận như ở phần 1), tuy nhiên có một số vấn đề cần
lưu ý như thay đổi về phương pháp kế toán (change of principal), hoặc công ty đó
đang gặp một số vấn đề về tài chính như thua lỗ nặng, hoặc có thể phá sản (going
concern problem).
3. Qualified opinion: but except for
Khi báo cáo kiểm toán có nhận định (opinion) rằng “true and fair view of”…..but
except for… nghĩa là họ đã có một số lỗi trong hạch toán đối với các tài khoản lớn
(material), nhưng phần lớn vẫn đúng.
4. Adverse opinion: not true and fair view
Nghĩa là kiểm toán viên đã thấy rất nhiều lỗi từ các báo cáo của doanh nghiệp. Và
những con số lợi nhuận, thua lỗ hay chi phí mà doanh nghiệp đưa ra đều không
đáng tin tưởng.
5.Disclaimer: (no opinion)
Nghĩa là kiểm toán viên không đủ giấy tờ, chứng cứ để xác định báo cáo kiểm toán
trung thực hay không.
Trên đây chỉ là một số giải thích cho trang đầu tiên trong báo cáo kiểm toán. Về
phương pháp kiểm toán cũng như những Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kế
toán chi tiết sẽ được cập nhật sau.
Hi vọng bài viết bổ ích cho các bạn đang học cũng như đang tìm hiểu về kiểm
toán.
Nếu các bạn nào muốn tìm hiểu và học sâu hơn về những thuật ngữ và ứng dụng
Tiếng Anh trong kế toán – kiểm toán – tài chính, vui lòng xem chi tiết ở các đường
link bên dưới.

Thuật ngữ kế toán
Accounting entry: : bút toán
Accrued expenses : Chi phí phải trả
Accumulated: : lũy kế
Advance clearing transaction: : quyết toán tạm ứng
Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
Advances to employees : Tạm ứng
Assets : Tài sản
Assets liquidation: : thanh lý tài sản
Balance sheet : Bảng cân đối kế toán
Bookkeeper: : người lập báo cáo
Capital cons...
1. Unqualified opinion: true and fair view.
Kiểm toán viên thường không thể kiểm tra tất cả các con số, tất cả các báo cáo, tất
cả các tài khoản. Họ chỉ kiểm tra những con số, những hạch toán mà theo thuật ngữ
Tiếng anh chuyên ngành gọi Material. Nghĩa những tài khoản, những con số
có giá trị và ảnh hưởng lớn đến báo cáo kiểm toán.
Nếu nhận định của kiểm toán là “true and fair view” of
consolidated financial position (hay balance sheet – Bảng cân đối kế toán)
and consolidated result of its operations (hay Income Statement Báo cáo
kết quả kinh doanh)
and consolidated cash flows (Bảng cân đối dòng tiền)
nghĩa là công ty được kiểm toán công nhận là trung thực trong các giấy tờ, số sách
kế toán.
2. Unqualified opinion: true and fair view with planatory paragraph
Change of principal
Going concern problem
Nghĩa công ty được công nhận như phần 1), tuy nhiên một số vấn đề cần
lưu ý như thay đổi về phương pháp kế toán (change of principal), hoặc công ty đó
đang gặp một số vấn đề về tài chính như thua lỗ nặng, hoặc thể phá sản (going
concern problem).
3. Qualified opinion: but except for
Khi báo cáo kiểm toán nhận định (opinion) rằng “true and fair view of”…..but
except for… nghĩa họ đã một số lỗi trong hạch toán đối với các tài khoản lớn
(material), nhưng phần lớn vẫn đúng.
4. Adverse opinion: not true and fair view
Nghĩa kiểm toán viên đã thấy rất nhiều lỗi từc báo cáo của doanh nghiệp.
những con số lợi nhuận, thua lỗ hay chi phí doanh nghiệp đưa ra đều không
đáng tin tưởng.
5.Disclaimer: (no opinion)
Nghĩa là kiểm toán viên không đủ giấy tờ, chứng cứ để xác định báo cáo kiểm toán
trung thực hay không.
Trên đây chỉ một số giải thích cho trang đầu tiên trong báo cáo kiểm toán. Về
phương pháp kiểm toán cũng như những Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kế
toán chi tiết sẽ được cập nhật sau.
Hi vọng bài viết bổ ích cho c bạn đang học cũng n đang tìm hiểu về kiểm
toán.
Nếu các bạn nào muốn tìm hiểu học sâu hơn về những thuật ngữ ứng dụng
Tiếng Anh trong kế toán – kiểm toán – tài chính, vui lòng xem chi tiết ở các đường
link bên dưới.
thuật ngữ TA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuật ngữ TA - Người đăng: Madridista Cún
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
thuật ngữ TA 9 10 153