Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học

Được đăng lên bởi hungmap2012
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®¹i häc huÕ
trung t©m ®µo t¹o tõ xa
®µo tam (Chñ biªn)
ph¹m thanh th«ng - hoµng b¸ thÞnh
thùc hµnh
ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n
ë tiÓu häc
(gi¸o tr×nh dïng trong c¸c trêng ®¹i häc
®µo t¹o gi¸o viªn tiÓu häc)
Nhµ XuÊt b¶n §µ N½ng
1
Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học - Người đăng: hungmap2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học 9 10 530