Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện đề xuất mô hình giáo dục người lớn

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề:
Vấn đề thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện.đề xuất
mô hình giáo dục người lớn cấp huyện
1 Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của đời sống kinh
tế, xã hội. Hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng.
Luôn được các quốc gia quan tâm phát triển và hoàn thiện nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng về nâng cao trình độ dân trí,phát triển nguồn
nhân lực theo hứơng chuyển dịch cơ cấu lao động của các tầng lớp dân
cư. Trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình
toàn cầu hóa,và sự ra đời của nên kinh tế trí thức,ở hầu hết các nước trên
thế giới hệ thống dạy nghề có vai trò to lớn góp phần nâng cao vị
thế,trình độ phát triển và sưc cạnh tranh của từng quốc gia. Không phai
ngẫu nhien mà trong báo cáo con người của UNDP từ 1995,mà gần đây là
báo cáo phát triển con người năm 2005 đều chỉ ra rằng các nước có chỉ số
HDI (chỉ số phát triển con người )cao. Là những nước có hệ thống dạy
nghề vào loại tốt nhất thế giới như các nước Nauy, Hà Lan ,Thủy Điện,
Autralia
Ở nước ta đã trải qua gần nửa thế kỷ từ những năn 1945. Các loại
hình đào tạo nghề lần lượt ra đời từ mô hình dạy nghề thời pháp thuộc.
Cho đến các trung tâm giáo dục hướng nghiệp,trung tâm giáo dục thường
xuyên,và bây giờ là các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp cao
đẳng nghề v.v.Ở một mức độ nào đó cac loại hình này điều đã hoàn
thành được sứ mạng lịch sử của mình qua từng giai đoạn, cung cấp nguồn
lao động có tay nghề phục vụ phát triển xã hội. Tuy nhiên cùng với thời
gian cần có sự đánh giá và nghiên cứi về cac mô hình giáo dạy nghề này
sau cho phù hợp với giai đoạn hiện nay
Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 trong phần quan
điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển dạy nghề đã khẳng định rõ “
Phát triển dạy nghề là sứ mệnh của tòn xã hội ,là một nội dung quan trong
của chiến lược ,quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Đòi hỏi sự

1

tham gia của chính phủ,các bộ nghành điạ phương, các cơ sở dạy nghề,
các cơ sở sử dụng lao động và người lao động để thực hiện đào tạo nghề
phù hợp với yêu cầ của thị trường lao động”
Cũng như trong mục tiêu củ thể đã chỉ rõ “Thực hiện đào tạo nghề
để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% tương đương 23.5 triệu
người vào năm 2015 (trong đó 20% là trình đọ trung cấp và cao đẳng
nghề) và 55% tương đương với 34,4 triệu người vào năm 2020 ( 23% là
trình độ trung cấp và cao đẳng nghề)
_Giai đoạn 2011-2015 đào tạo mới trình độ cao đẳng và trung cấp
nghề khoảng 2,1 triệu...
Chuyên đề:
Vấn đề thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện.đề xuất
mô hình giáo dục người lớn cấp huyện
1 Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của đời sống kinh
tế, hội. Hệ thống giáo dục nói chung hệ thống dạy nghề nói riêng.
Luôn được các quốc gia quan tâm phát triển hoàn thiện nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng về nâng cao trình độ dân trí,phát triển nguồn
nhân lực theo hứơng chuyển dịch cơ cấu lao động của các tầng lớp dân
cư. Trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình
toàn cầu hóa,và sự ra đời của nên kinh tế trí thức,ở hầu hết các nước trên
thế giới hệ thống dạy nghề vai trò to lớn góp phần nâng cao vị
thế,trình đ phát triển và sưc cạnh tranh của từng quốc gia. Không phai
ngẫu nhien mà trong báo cáo con người của UNDP từ 1995,mà gần đây là
báo cáo phát triển con người năm 2005 đều chỉ ra rằng các nước có chỉ số
HDI (chỉ s phát triển con người )cao. Là những nước hệ thống dạy
nghề vào loại tốt nhất thế giới nhưc nước Nauy, Lan ,Thủy Điện,
Autralia
nước ta đã trải qua gần nửa thế kỷ từ những năn 1945. Các loại
hình đào tạo nghề lần lượt ra đời t hình dạy nghề thời pháp thuộc.
Cho đến các trung tâm giáo dục hướng nghiệp,trung tâm giáo dục thường
xuyên,và bây giờ các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp cao
đẳng nghề v.v.Ở một mức đ nào đó cac loại hình này điều đã hoàn
thành được sứ mạng lịch sử của mình qua từng giai đoạn, cung cấp nguồn
lao động tay nghề phục vụ phát triển hội. Tuy nhiên cùng với thời
gian cần có sự đánh giá và nghiên cứi v cac hình giáo dạy nghề này
sau cho phù hợp với giai đoạn hiện nay
Chiến lược phát triển dạy nghề thời k2011-2020 trong phần quan
điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển dạy nghề đã khẳng định
Phát triển dạy nghề là sứ mệnh của tòn xã hội ,là một nội dung quan trong
của chiến lược ,quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Đòi hỏi sự
1
Thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện đề xuất mô hình giáo dục người lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện đề xuất mô hình giáo dục người lớn - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thực trạng của các trung tâm dạy nghề tuyến huyện đề xuất mô hình giáo dục người lớn 9 10 350