Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử quiz 4

Được đăng lên bởi webtmdt94
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.1. Hãy nêu một ví dụ về rủi ro trong Thương mại điện tử tại Việt Nam. Phân
tích nguyên nhân và giải pháp.
Khoảng 300 từ - Ghi nguồn theo đúng quy định

Ví dụ về rủi ro trong Thương mại điện tử Việt Nam.
Ngày 28/11/2004, website  đã bị hacker Việt Nam tấn công. Sau đó, cuộc thảo
luận về vụ việc này trên diễn đàn chính thức của TTVN đã nhanh chóng trở thành một điểm nóng trên
mạng với 200 bài trả lời, 20.000 lượt truy cập.
Trang chủ bị thay đổi với nội dung tố cáo sai phạm trong cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam 2004 và cáo buộc
phần mềm iCMS đã gian lận trong cuộc thi năm ngoái.
Từ 23h ngày 28/11/2004, nhiều người dùng từ nước ngoài kết nối vào website trên đã thấy nội dung
trang tin bị thay đổi. Sau 12h đêm, nhiều người dùng Việt Nam cũng đã xem được thay đổi này.
Ngay trên đầu website này, các hacker đặt hai khẩu hiệu lớn “Liên minh hackers Việt Nam phản đối
những gian lận trong cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam” và “Hãy trả lại những ý nghĩa chân chính của 4 chữ Trí
Tuệ Việt Nam”.
Nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân

Giải pháp
Người quản trị cần phải rà soát lỗ hổng máy chủ, xem hacker tấn công vào chỗ nào để biết cách bịt lỗ
hổng. Ngoài ra, cần xem hacker có cài mã độc để theo dõi, hoặc phá hủy dữ liệu trong hệ thống hay
chưa để biết cách xử lý.
Về lâu dài, người quản trị website phải thường xuyên rà soát website của mình để phát hiện lỗ hổng và
vá kịp thời. Bên cạnh đó, phải có những quy định về an toàn thông tin nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn.
Với trường hợp phát hiện website của mình bị tấn công, các chuyên gia khuyến cáo quản trị mạng cần
đưa ra thông báo [ví dụ như thông báo tạm dừng để nâng cấp website...-pv]. Sau đó, tạm dừng hoạt
động của website (ngắt khỏi kết nối Internet) để rà soát hệ thống và sửa chữa.
Ngoài ra, quản trị mạng cần sử dụng phần mềm diệt virus để xóa các loại backdoor (cửa sau) do hacker
để lại, báo cho các cơ quan chức năng hoặc các công ty bảo mật để tìm cách khắc phục.
Nguồn:  "Làm gì khi phát hiện ra hacker tấn công website?"
 "Những vụ tấn công tên miền đình đám tại Việt Nam"

...
4.1. Hãy nêu một ví dụ về rủi ro trong Thương mại điện tử tại Việt Nam. Phân
tích nguyên nhân và giải pháp.
Khoảng 300 từ - Ghi nguồn theo đúng quy định

 !!"#$%&'%$$$()%)*&+),%-)./(0#)(1)2
3(4)56)7))*)081905
:!!&23;#!!!!3<()4=
)&+>:1(?)@'=)(1)(!!")@&(1)
=ABC/*34)(1)D@
EF !!"#(;GE:),H?$%&'%5*-1(
&+>/( 5#(;G)I*J%<)>
5A($%&'%#)@)),%K,L((3:MN5),%'=2?
O34)(1)(PMQ*23ORS)T))")O
(P
(5T))J(-=@EOT((U)@T
V2=@=
;W(2+)A=2'@3X>@)#J%),%-).)X9&H)@)&+3X
>#)AJ%),%)0)*1)9%Y#K)=@O3(?
)9&H)@)J3R
3T(#;W(2+$%&'%=2;J(5'@$%&'%)Z9=@3X>
@,+=;[5)0#=2)0OW(+.5K%5()(L
:;<==@$%&'%)Z&+-).#)@))(5,(H)@W(2+)A
.&@\.&@E9T)-=$%&'%]=^/(0#E
1)$%&'%_`,a,H?b%%c9'@?')O
#W(2+)A'=A('9J0)@)3&),_)'(c),%
93#&@))@))W()7)DK))@)).&249Z)@),`)=)
(de=e$$$)'%(fNZ,=@),%-).$%&'%gf
=e$$$,%()%fO-).5Z@f
Thương mại điện tử quiz 4 - Người đăng: webtmdt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thương mại điện tử quiz 4 9 10 137