Ktl-icon-tai-lieu

thủy văn công trình

Được đăng lên bởi vancong0901
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 2421 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chng I: Thu thập số liệu và xác ñịnh
các yếu tố thủy văn
1.1. ðối tượng nghiên cứu, nội dung môn học,
ñặc ñiểm , phương pháp nghiên cứu.
1.2. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực và
dòng sông
1.3. Xác ñịnh các yếu tố thủy văn.

1.1. ðối tượng nghiên cứu, nội dung môn
học, ñặc ñiểm , phương pháp nghiên cứu
1. ðối tượng nghiên cứu.
Thuỷ văn là môn khoa học về nước,
nghiên cứu nước trong tự nhiên, nguồn nước
và dòng chảy; ñiều tra, ño ñạc, thu thập và
phân tích tài liệu nguồn nước, dòng chảy ñể
phục vụ cho công tác thiết kế, xây dựng và
quản lý khai thác công trình.

1.1. ðối tượng nghiên cứu, nội dung môn
học, ñặc ñiểm , phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung môn học.
Phần thủy văn:
Xác ñịnh lưu lượng TK và mực nước TK trong các TH.
Phân bố lưu lượng trong các bộ phận sông.
Phân bố lưu tốc tại vị trí mặt cắt tim công trình.
Phần thủy lực:
ðưa ra khẩu ñộ CT, chiều cao nước dâng ở thượng lưu công trình.
Xác ñịnh cao ñộ ñáy sông sau xói chung, xói cục bộ.
Kiến nghị mực nước thông thuyền (sông có thuyền bè qua lại).
Xác ñịnh mực nước thiết kế nền ñường.
Tính toán dự báo mực nước thi công.

1.1. ðối tượng nghiên cứu, nội dung môn
học, ñặc ñiểm , phương pháp nghiên cứu
3. ðặc ñiểm hiện tượng thủy văn.
Tính ngẫu nhiên.
Tính chu kỳ tương ñối.
Tính khu vực.

1.1. ðối tượng nghiên cứu, nội dung môn
học, ñặc ñiểm , phương pháp nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp thống kê xác suất.
Phương pháp phân tích nguyên nhân hình
thành.

1.2. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực
và dòng sông
1. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn
Nhiệt ñộ không khí
ðộ ẩm không khí.
ðộ ẩm
Bốc hơi (Z).
Gió, bão.
Mưa

1.2. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực
và dòng sông
Mưa
Nguyên nhân gây ra mưa chính là do hơi nước bị lạnh.
Phân loại mưa:
- Mưa ñịa hình
- Mưa ñối lưu
Các ñặc trưng của mưa:
Lượng mưa X: (mm).
Cường ñộ mưa tức thời aT: (mm/phút hay mm/giờ).
ðường quá trình mưa: ñồ thị thể hiện sự biến ñổi lượng mưa (hay
cường ñộ mưa) theo thời gian gọi là ñường quá trình mưa.

1.2. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực
và dòng sông
2. Lưu vực và dòng sông.
a) Lưu vực.
Lưu vực sông là diện tích mặt ñất mà trên ñó nước sẽ tập
trung chảy vào sông nhánh, sông chính hay là diện tích bề mặt ñất
có tác dụng hứng nước cho dòng sông ở trong ñó.
ðường phân thuỷ của lưu vực: là ñường nối liền các cao
trình cao nhất của lưu vực, ngăn cách nó với lưu vực khác ở bên,
nước từ ñây chảy theo hai sườn dốc của hai phía vào hai lưu vực
kề nhau.

1.2. Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực
và...
Chng I: Thu thp sliu và xác ñịnh
các yếu tthy văn
1.1. ði tưng nghiên cu, ni dung môn hc,
ñc ñim , phương pháp nghiên cu.
1.2. Các yếu t khíng thu văn - Lưu vc và
dòng sông
1.3. Xác ñnh các yếu t thy văn.
thủy văn công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy văn công trình - Người đăng: vancong0901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
thủy văn công trình 9 10 465