Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh bản đồ tư duy

Được đăng lên bởi tranvanlam1982
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Tân Thành – Xín Mần – Hà Giang

BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM.

Tên thiết bị dạy học tự làm: “ Bản đồ tư duy ”
Tên tác giả: Trần Văn Lâm
Đơn vị: Trường THCS Tân Thành, xã Khuôn Lùng, Xín Mần, Hà Giang.
I. Thông tin chung:
- Qua nghiên cứu và thực nghiệm giảng dạy ở trường THCS cho thấy: Sử
dụng thành thạo và hiệu quả BĐTD trong dạy học sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và
đáng khích lệ trong phương thức học tập của HS và PP giảng dạy của GV, có thể
vận dụng nó cho các môn học ở trường phổ thông. Học sinh sẽ học được phương
pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy cho nên tôi
mạnh dan đưa bản đồ tư duy vào dạy học tại cơ sở.
- Tình trạng thiết bị: Làm mới và đã được đưa ra sử dụng tại trường THCS
Tân Thành – Xín Mần – Hà Giang.
II. Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:
Áp dụng vào bài 26 trong chương trình sinh học lớp 7. Giúp HS dễ nhìn, dễ
viết và trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự di
chuyển. Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong, dinh dưỡng sinh sản và phát triển của
châu chấu thông qua bản đồ tư duy để kích thích hứng thú học tập và khả năng sáng
tạo của HS phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não.
III. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
- Từ một chủ đề chính là Châu chấu đưa ra các ý lớn thứ nhất đó là cấu tạo
ngoài và di chuyển của châu chấu, ý lớn thứ hai là cấu tạo trong, thứ ba là dinh
dưỡng của châu chấu, thứ tư là sinh sản và phát triển của châu chấu. Mỗi ý lớn lại có
các ý nhỏ liên quan với nó, mỗi ý nhỏ lại có các ý nhỏ hơn.
- Nguyên vật liệu: Bản đồ tư duy được làm từ giấy A0 và mầu vẽ
- Cách làm: Được vẽ trên phần mềm Iminmap và In ra bằng giấy A0
IV. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Sử dụng BĐTD để giảng dạy bài “ Châu Chấu ” để học sinh hiểu bài hơn,
khắc sâu được kiến thức hơn thông qua việc sử dụng BĐTD trong dạy học.

V. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
Tránh ẩm ướt, để nơi cao ráo, tránh va trạm mạnh làm hư hỏng đồ dùng dạy
học.
Người viết thuyết minh:

Trần Văn Lâm

Bản đồ tư duy: Bài CHÂU CHẤU
GV thực hiện: Trần Văn Lâm
Trường THCS Tân Thành – XM - HG

...


 !"#$%&'()*+
, '$Trần Văn Lâm
-./$0123*45600

78* 9*/! :#'; <=$>
?</:*@*'&-A<BC#"D*E@*'F/
(,E ":<G.9  HG I/JJ' IK0 LM
/H?L < , #4 ;GN4 BBChọc được phương
pháp học0O(P "HG0 I(P0B,</G,M*<4
#('()*/<  .B;
7Q$5##R/(2(S (B>?

 !"#$%&'()$
TG?/<UV< .QB "RGWXGYQ0Y
//Q(S  , (Z (M# =*<< I * =*"@*(B!
*M[*(S  , (Z (M# =*<<0\BB'/G,M I
* =*4@*'()*(ME  9X HG/E'OB,
< IG,*F(D#OR IP2<
*+,-./.&'()
7]#P I(D "* =*( , ^"R9=(L" =*<
</ *M I * =*0^"R9" =*<<09"
\ I * =*09"BB'/G,M I * =*_^"R" L
, ^`"@*/RL0#_^`" L , ^`.
7[*/H":*$&'()*(S "#]=ab/#*/C
7, "#$-S /CG#D#c##G/cd=ab
0123/%45(67
>?&-A(M'%*=*+(MBM*.0
Ee B*(S E9 .4@*/: B>?&-A< 
Thuyết minh bản đồ tư duy - Trang 2
Thuyết minh bản đồ tư duy - Người đăng: tranvanlam1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuyết minh bản đồ tư duy 9 10 877