Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình Lớp XHK36 Đại học Đà Lạt

Được đăng lên bởi Thanh Nam GN
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC:

Xã Hội Học K36

A.DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài.
Muốn cung cấp cho mọi người cái nhìn tổng quát nhất về đường lối chủ trương
của Đảng trong giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới.
Đưa ra những thông tin đa chiều giúp mọi người có cách nhìn nhận đúng đắn về
những thành tựu, hạn chế và những khó khăn mà nước ta gặp phải trong quá trình đổi
mới và đề xuất cách giải quyết các vấn đề trong thời kỳ này.
2. Các khái niệm sử dụng.
Đường lối là phương hướng chính trị của một Đảng nhằm xác định hướng đi của
Đảng, được cụ thể hóa qua Cương lĩnh, Nghị định.
Chủ trương là những quyết định về phương hướng hoạt động.
Chính sách xã hội là bộ phận cấu thành lên chính sách chung của một chính quyền
nhà nước hướng tới lĩnh vực xã hội nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc sống con
người đến lợi ích của các nhóm, các giai cấp trong xã hội. Nó góp phần điều chỉnh các
quan hệ xã hội cho phù hợp với mục tiêu của giai cấp của chính đảng.
Đổi mới là thay cách nghĩ, cách làm cũ lạc hậu, lỗi thời, không đáp ứng được nhu
cầu phát triển, bằng cách nghĩ, cách làm khác, tiến bộ hơn, hợp với quy luật của sự phát
triển. (GS.TS Phạm Ngọc Quang, Tạp chí Thông tin Công tác Tư tưởng, Lý luận, số 12006).
Vấn đề xã hội là những điều kiện và kết quả xã hội ảnh hưởng xấu đến các nhóm
và các loại thành viên xã hội trong hoàn cảnh sống của họ, được công luận hay một bộ
phận công luận định nghĩa như là tất yếu phải thay đổi và được chyển biến thành biện
pháp chính trị. [Từ điển xã hội học, G. Endrweit và G. Trommosdorff. 2002:552].

B.NỘI DUNG
I.

Đường lối và chủ trương của Đảng.
Xã Hội Học K36

1

1. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội.
Sau ngày 30/4/1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối.
Từ năm 1975-1985 đất nước ta tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc và
trong quá trình xây dựng đó Đảng ta đã nhận ra nhiều bất cập trong quá trình quản lý và
phát triển kinh tế đất nước chính vì thế tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986)
lần đầu tiên Đảng ta đã nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội.
Việc Đảng ta nâng tầm lên như thế nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính
sách xã hội với chính sách kinh tế và chính sách trong các lĩnh vực khác. Đại hội VI cũng
khẳng định việc phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội,
nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của hoạt động kinh tế.
Như vậy, chủ trương của Đại hội VI về lĩnh vực xã hội, tập trung vào các vấn đề:
lao động và vi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình Lớp XHK36 Đại học Đà Lạt - Người đăng: Thanh Nam GN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thuyết trình Lớp XHK36 Đại học Đà Lạt 9 10 757