Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí 11

Được đăng lên bởi comay12345678
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2622 lần   |   Lượt tải: 4 lần
2010

Giải pháp hữu ích
TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ 11
PHẦN I
MỞ ĐẦU

I. Tính cấp thiết của đề tài :
Từ thực tiễn của việc đổi mới CT- SGK Địa lí 10, 11, 12 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa
lí 10,11, 12 ở trường THPT gần 5 năm vừa qua; đó chính là lí do khiến tôi chọn đề tài này.
II. Tình hình nghiên cứu :
-Trong giáo dục môi trường cho học sinh THPT qua môn Địa lí 11 có 2 loại bài tích hợp môi
trường :
+ Loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành một mục, một ý trong bài học.
+ Loại bài kiến thức môi trường được tích hợp vào kiến thức địa lí.
-Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy giáo viên còn chưa quan tâm thực sự đến việc tích hợp, lồng
ghép vào nội dung từng bài giảng cụ thể, chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả về giáo dục ý
thức môi trường cho học sinh trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp.
-Việc nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận
và thực tiễn rất lớn.
III. Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi & giá trị sử dụng của đề
tài :
1. Mục đích, đối tượng :
* Mục đích :
- Học sinh nhận thức đúng đắn về môi trường, vai trò của môi trường đối với đời sống và sự phát
triển của xã hội loài người. Từ đó có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống lành mạnh, sạch đẹp
cho mình, cho mọi người và chống lại những hành vi phá hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường.
* Đối tượng : Giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn địa lí nói chung và môn địa
lí 11 nói riêng.
2. Nhiệm vụ :
- Nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn cho học
sinh trong việc bảo vệ môi trường.
3. Phạm vi :
- Áp dụng cho nhiều bài học địa lí 11.
- Giới hạn trong việc tích hợp toàn phần hoặc liên hệ trong các bài học của môn địa lí 11.
4. Giá trị sử dụng :
- Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện việc tích hợp giáo dục
môi trường trong giảng dạy môn địa lí 11.
IV. Phương pháp nghiên cứu :
-Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm và kinh nghiệm qua
gần 5 năm thực hiện đổi mới CT - SGK lớp 10, 11, 12 vừa qua.
- Nghiên cứu sách giáo khoa.
- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan
- Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các đồng nghiệp….
PHẦN II

NGUYEÃN VUÕ THAØNH COÂNG – TRÖÔØNG THPT ÑAÏTEÛH

Giải pháp hữu ích

2010

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở của việc lựa chọn sáng kiến :
- Môi trường là vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. Trong mấy chục năm
trở lại đây do sự phát triển của kho...
2
0
1
0
Giải pháp hữu ích
TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ 11
PHẦN I
MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài :
Từ thực tiễn của việc đổi mới CT- SGK Địa lí 10, 11, 12 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa
lí 10,11, 12 ở trường THPT gần 5 năm vừa qua; đó chính là lí do khiến tôi chọn đề tài này.
II. Tình hình nghiên cứu :
-Trong giáo dục môi trường cho học sinh THPT qua môn Địa lí 11 có 2 loại bài tích hợp môi
trường :
+ Loại bài kiến thức môi trường được lồng ghép thành một mục, một ý trong bài học.
+ Loại bài kiến thức môi trường được tích hợp vào kiến thức địa lí.
-Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy giáo viên còn chưa quan tâm thực sự đến việc tích hợp, lồng
ghép vào nội dung từng bài giảng cụ thể, chính vì vậy mà khả năng đạt hiệu quả về giáo dục ý
thức môi trường cho học sinh trong 1 tiết giảng dạy là rất thấp.
-Việc nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến ứng dụng cho tất cả giáo viên địa lí có ý nghĩa lí luận
và thực tiễn rất lớn.
III. Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi & giá trị sử dụng của đề
tài :
1. Mục đích, đối tượng :
* Mục đích :
- Học sinh nhận thức đúng đắn về môi trường, vai trò của môi trường đối với đời sống và sự phát
triển của xã hội loài người. Từ đó có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống lành mạnh, sạch đẹp
cho mình, cho mọi người và chống lại những hành vi phá hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường.
* Đối tượng : Giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn địa lí nói chung và môn địa
lí 11 nói riêng.
2. Nhiệm vụ :
- Nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi đúng đắn cho học
sinh trong việc bảo vệ môi trường.
3. Phạm vi :
- Áp dụng cho nhiều bài học địa lí 11.
- Giới hạn trong việc tích hợp toàn phần hoặc liên hệ trong các bài học của môn địa lí 11.
4. Giá trị sử dụng :
- Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện việc tích hợp giáo dục
môi trường trong giảng dạy môn địa lí 11.
IV. Phương pháp nghiên cứu :
-Thông qua kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí cấp THPT trong nhiều năm và kinh nghiệm qua
gần 5 năm thực hiện đổi mới CT - SGK lớp 10, 11, 12 vừa qua.
- Nghiên cứu sách giáo khoa.
- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan
- Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các đồng nghiệp….
PHẦN II
NGUYEÃN VUÕ THAØNH COÂNG – TRÖÔØNG THPT ÑAÏTEÛH
Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí 11 - Người đăng: comay12345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí 11 9 10 338