Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN

Được đăng lên bởi babyxun1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn: Nhóm GUG – ebooktoan.com

Trường: ĐH CNTT và TT Thái Nguyên.

BẢNG CÔNG THỨC TÍCH PHÂN
CÔNG THỨC CƠ BẢN

CÔNG THỨC MỞ RỘNG

 dx  x  C

 x dx 



x

 du  u  C
1

 1

u  1
C
 1
1
1
 (ax  b) dx  a ln ax  b  C
1
1
n
 u n dx   u dx   (n  1).u n  1  C


 u du 

C

dx
 ln x  C
x

1 ax  b 
 (ax  b) dx  a n  1

n 1

n

e

x

C

dx  e x  C

x
 a dx 

1 ax  b
au
ax  b
u
e
dx

e

C
;
a
du

C


a
ln u

ax
C
ln a

1

 sin( ax  b)dx   a cos( ax  b)  C

1
n
1
 sin x.dx   cos x  C ;  sin nx.dx   n cos nx  C
1
2
 cos 2 x dx   (1  tg x)  tgx  C
1
2
 sin 2 x dx   (1  cot gx)   cot gx  C
dx
x
 a 2  x 2  arcsin a  C

 cos x.dx  sin x  C

;  cos (nx ).dx  sin nx  C

1

 cos( ax  b)dx  a sin( ax  b)  C
u'

 u dx  


u'

a



dx

1
x
 a 2  x 2  a arctan a  C

dx  2 u  C

u
dx
2

du
 ln u  C ;
u

x
dx

2

x a
2



1
2a

ln

;

u'

u

ax
ax

2

dx  

1
C
u

C

 ln x  x 2  a  C

CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
 PHƢƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ.
I. Phƣơng pháp đổi biến số dạng 1.
Để tính tích phân dạng này , ta cần thực hiện theo các bước sau
1/ Quy tắc :
 Bước 1: Đặt x=v(t)
 Bước 2: Tính vi phân hai vế và đổi cận
 Bước 3: Phân tích f(x)dx=f(v(t))v'(t)dt
 Bước 4: Tính

b

v (b )

 f ( x)dx  
a

g (t )dt  G (t )

v(a)

 Bước 5: Kết luận : I= G (t )

v(b)
v(a)

v (b )
v(a)

2/ Nhận dạng : ( Xem lại phần nguyên hàm )
* Chú ý :
a. Các dấu hiệu dẫn tới việc lựa chọn ẩn phụ kiểu trên thông thường là :
Dấu hiệu

Cách chọn

a2  x2




 x  a sin t   2  t  2

 x  a cost  0  t  

Bảng công thức tích phân và các dạng bài tập đầy đủ.

1

Biên soạn: Nhóm GUG – ebooktoan.com

Trường: ĐH CNTT và TT Thái Nguyên.

x2  a2


x 


x 


a2  x2


  
 x  a tan t  t    2 ; 2 



 x  a cot t  t   0;  

ax
ax

ax
ax

x=a.cos2t

  
 t   ; 
sin t
 2 2
a
 
 t   0;   \  
cost
2
a

x=a+  b  a  sin 2 t

 x  a  b  x 
b. Quan trọng nhất là nhận ra dạng :
- Ví dụ : Trong dạng phân thức hữu tỷ :






1
1
1
1
dx    0   
dx   2
du
* 2
2
2
a u k




 ax  bx  c

b



a  x+   
 
2a
  2a  





Với :  u  x+



b

,k 
, du  dx  .

2a
2a






* áp dụng để giải bài toán tổng quát :

dx

 a2  x2 

2 k 1

k  Z  .

II. Đổi biến số dạng 2
1. Quy tắc : ( Ta tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số dạng 2 theo các bước sau : )
 Bước 1: Khé...
Biên soạn: Nhóm GUG – ebooktoan.com Trường: ĐH CNTT và TT Thái Nguyên.
Bảng công thức tích phân và các dạng bài tập đầy đủ.
1
BẢNG CÔNG THỨC TÍCH PHÂN
CÔNG THỨC CƠ BẢN
CÔNG THỨC MỞ RỘNG
Cxdx
C
x
dxx
1
1
Cx
x
dx
ln
C
n
bax
a
dxbax
n
n
1
1
)(
1
C
a
a
dxa
x
x
ln
Cxdxx sin.cos
;
Cnx
n
dxnx sin
1
).(cos
Cxdxx cos.sin
;
Cnx
n
dxnx cos
1
.sin
Ctgxxtgdx
x
)1(
cos
1
2
2
Cgxgxdx
x
cot)cot1(
sin
1
2
2
C
a
x
xa
dx
arcsin
22
C
a
x
a
xa
dx
arctan
1
22
Cudu
C
u
duu
1
1
Cbax
a
dx
bax
ln
1
)(
1
C
un
dxudx
u
n
n
n
1
).1(
11
Ce
a
dxe
baxbax
1
;
C
u
a
dua
u
u
ln
Cbax
a
dxbax )cos(
1
)sin(
Cbax
a
dxbax )sin(
1
)cos(
Cu
u
du
dx
u
u
ln
'
;
Cudx
u
u
2
'
;
C
u
dx
u
u 1'
2
C
xa
xa
a
xa
dx
ln
2
1
22
Caxx
ax
dx
2
2
ln
CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
PHƢƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ.
I. Phƣơng pháp đổi biến số dạng 1.
Để tính tích phân dạng này , ta cần thực hiện theo các bước sau
1/ Quy tắc :
Bước 1: Đặt x=v(t)
Bước 2: Tính vi phân hai vế và đổi cận
Bước 3: Phân tích f(x)dx=f(v(t))v'(t)dt
Bước 4: Tính
()
()
()
( ) ( ) ( )
()
vb
b
a v a
vb
f x dx g t dt G t
va


Bước 5: Kết luận : I=
()
()
()
vb
Gt
va
2/ Nhận dạng : ( Xem lại phần nguyên hàm )
* Chú ý :
a. Các dấu hiệu dẫn tới việc lựa chọn ẩn phụ kiểu trên thông thường là :
Dấu hiệu
Cách chọn
22
ax
sin
22
ost 0 t
x a t t
x a c

TÍCH PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN - Người đăng: babyxun1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TÍCH PHÂN 9 10 191