Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 9521 lần   |   Lượt tải: 26 lần
§2: Tích phân đường loại 2- Cách tính
Định nghĩa: Cho hàm P(x,y), Q(x,y) xác định trên cung
AB trong mp Oxy
Chia cung AB thành n phần tùy ý bởi các điểm chia
A=A0, A1, A2, … An=B, Ak(xk,yk)
Trên mỗi cung nhỏ AkAk+1 lấy 1 điểm Mk bất kỳ, đặt
Δxk=xk+1-xk, Δyk=yk+1-yk , Δlk là độ dài cung
n

Lập tổng Sn = å [ P (Mk )D xk + Q(Mk )D y k ]
k =0

An
Δyk
A0
A

A1

Mk

Ak

Ak+1

Δxk

B

§2: Tích phân đường loại 2- Cách tính
Cho max Δlk → 0, nếu Sn có giới hạn hữu hạn không
phụ thuộc cách chia cung AB và cách lấy điểm Mk thì
giới hạn đó được gọi là tp đường loại 2 của các hàm
P(x,y) và Q(x,y) dọc cung AB và kí hiệu là
òòP ( x, y )dx + Q( x, y )dy = lim Sn
AB

max D l k ®0

Điều kiện tồn tại: Nếu các hàm P, Q liên tục trong
miền mở chứa cung AB trơn từng khúc thì tồn tại tích
phân đường loại 2 của P, Q dọc cung AB

§2: Tích phân đường loại 2 – Cách tính
Tính chất :
Tích phân đường loại 2 đổi dấu nếu hướng đi trên
cung AB thay đổi ò Pdx + Qdy = - ò Pdx + Qdy
AB

BA

Trường hợp đường lấy tp là đường cong kín C, ta
quy ước hướng dương trên C là hướng mà khi đi
dọc C thì miền giới hạn bởi C nằm về bên trái. Hư
g
ướ n
H

g
ươ n
d

Hướng âm là hướng ngược với hướng dương

ớn

g

dư

ơn

g

§2: Tích phân đường loại 2– Cách tính
Cách tính tích phân đường loại 2
Nếu cung AB có phương trình y=y(x), đi từ
A(x1,y(x1)) đến B(x2,y(x2)) thì
x2

òPdx + Qdy = ò( P ( x, y ( x )) + Q( x, y ( x ))y ¢( x )) dx
AB

x2

Nếu cung AB có phương trình tham số x=x(t), y=y(t)
đi từ A(x(t1), y(t1)) đến B(x(t2), y(t2)) thì
t2

òPdx + Qdy = ò( P ( x(t ), y (t ))x ¢(t ) + Q( x(t ), y (t ))y ¢(t ))dt
AB

t1

Nếu AB là đường cong không gian, ta có cách tính
tương tự khi có pt tham số của đường cong

§2: Tích phân đường loại 2 – Cách tính
Ví dụ 1: Tính tích phân I1 đi từ A(0,0) đến B(1,1) của
2 hàm P=x2 và Q=xy theo các đường
1. Đường thẳng
2. Parabol y=x2
3. Đường tròn x2+y2=2x
1. AB là đoạn thẳng y=x, x từ 0 đến 1
1

1

I1 = ò x 2dx + xydy = ò( x 2 + x 2 )dx
AB

1

0

§2: Tích phân đường loại 2 – Cách tính
2. AB là phần parabol y=x2 với x
từ 0 đến 1, y’=2x

1

1

I1 = ò( x 2 + x.x 2 .2 x )dx
0

3. AB là phần đường tròn x2+y2=2x

1
Ta viết pt tham số của AB bằng cách viết lại pt

(x-1)2+y2=1 và đặt x=1+cost thì y=sint với t đi từ π
đến π/2
p

2

é + cos t )2 (- sin t ) + (1+ cos t )(sin t )cos t ù
I1 = ò ë
(1
dt
û
p

§2: Tích phân đường loại 2 – Cách tính
Ví dụ 2: Tính tp đường loại 2 của 2 hàm P=x2+2y và
Q=y2 trên đường cong C : y=1-|1-x| với x đi từ 0 đến 2
ì x, x £ 1
ï
y =ï
í
Ta viết lại pt đ...
§2: Tích phân đường loại 2- Cách tính
Định nghĩa: Cho hàm P(x,y), Q(x,y) xác định trên cung
AB trong mp Oxy
A
B
Chia cung AB thành n phần tùy ý bởi các điểm chia
A=A
0
, A
1
, A
2
, … A
n
=B, A
k
(x
k
,y
k
)
An
A
k+1
A
k
A
0
A
1
Trên mỗi cung nhỏ A
k
A
k+1
lấy 1 điểm M
k
bất kỳ, đặt
Δx
k
=x
k+1
-x
k
, Δy
k
=y
k+1
-y
k
, Δl
k
là độ dài cung
M
k
Δy
k
Δx
k
Lập tổng
[ ]
0
( ) ( )
n
n k k k k
k
S P M x Q M y
=
= +D D
å
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P2 9 10 354