Ktl-icon-tai-lieu

Tích phân kép P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 10868 lần   |   Lượt tải: 39 lần
§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
Ví dụ : Tính tích phân I = ∫∫ cos( x + y )dxdy trong đó
D

D là miền giới hạn bởi : π/4≤max{|x|,|y|} ≤ π/2
Miền D được chia thành 4 phần
 − π ≤ x ≤ − π , − π ≤ y ≤ π (D1)
4
2
2
 2
 − π ≤ x ≤ π , − π ≤ y ≤ − π (D 2)
4
2
4
 4
 − π ≤ x ≤ π ,π ≤ y ≤ π (D3)
4 4
2
 4
π
π
π
π
 4 ≤ x ≤ 2 , − 2 ≤ y ≤ 2 (D 4)

−π

4

π

2

−π

4

D3
D4

D1
D2

π

2
I1 = ∫ dx ∫ cos( x + y )dy = ∫ sin( x + y ) π dx
−
−π

2

−π

2

−π

2

2

§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
−π

4

−π

2

I1 = ∫ (cos x − ( − cos x ))dx = 0

Tương tự, ta tính cho 3 tích phân trên 3 miền còn
lại.
Ta còn có thể tính tích phân này bằng cách tính tích
phân trên hình vuông lớn trừ tích phân trên hình
vuông nhỏ
π

2

π

2

π

4

π

4

I = ∫ dx ∫ cos( x + y )dy − ∫ dx ∫ cos( x + y )dy
−π

2

−π

2

−π

4

−π

4

§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
Ví dụ: Tính tích phân kép I = ∫∫ y − x 2 dxdy
D

D là miền giới hạn bởi -1≤x≤1, 0≤y≤1

I = ∫∫ ( xy ) dxdy = ∫∫ y − x 2 dxdy + ∫∫ y − x 2 dxdy
D1

D

(

)

(

)

= ∫∫ y − x 2 dxdy + ∫∫ x 2 − y dxdy

D1

D1
1

D2

D2

D2

1

−1

x2

(

D2

)

1

x2

−1

0

(

)

= ∫ dx ∫ y − x 2 dy + ∫ dx ∫ x 2 − y dy
11
I =
15

§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
x

Ví dụ: Tính tích phân I = ∫∫ e y dxdy
D

Với D là miền giới hạn bởi x = y 2, x = 0, y = 1
Nếu chỉ nhìn vào miền lấy tích
phân này thì ta chiếu D xuống
trục nào cũng như nhau.
Tuy nhiên, hàm dưới dấu tích
phân sẽ buộc ta phải chiếu D
xuống trục Oy
1

y2

0

0

x

1

x

1

2

1

1

y
= ∫ ( ye y )0 dy = ∫ ( ye y − y )dy
I = ∫ dy ∫ e dx
y

0

0

§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
2

y

0

y 2 −2

Ví dụ : Đổi thứ tự lấy tích phân sau I = ∫ dy ∫ f ( x, y )dx
Ta vẽ miền lấy tích phân

ì 0 ≤ y ≤2
ï
ï
D: í


ï y 2 - 2 ££
x
ï
î

2

y

D2
D1

Chiếu miền D vừa vẽ xuống
trục Ox
-2

2

Ta thấy phải chia D
thành 2 phần D1 và D2
0

x +2

2

x +2

−2

0

0

x

I = ∫ dx ∫ f ( x, y )dy + ∫ dx ∫ f ( x, y )dy

§1: Tích phân kép – Đổi biến sang tọa độ cực
Nhắc lại về tọa độ cực
Điểm M có tọa độ là (x,y) trong tọa
độ Descartes.
→

Đặt :

→

ϕ = g (Ox,OM )
r = OM

Khi đó, mối liên hệ giữa x, y và r, φ là

ì r = x2 + y 2
ï
x = r cos ϕ
ï


Û ï
í
y = r sin ϕ

ï j = arctan y
ï
ï
x
î

M(x,y)

r
φ

§1: Tích phân kép – Đổi biến sang tọa độ cực
Ví dụ: Đổi các phương trình sau sang tọa độ cực
1. (x-a)2 + y2 = a2 ↔ x2 + y2 = 2ax ↔ r = 2acosφ
x2 y 2
2. 2 + 2 = 1
a b

Đổi sang tọa độ cực mở rộng bằng
cách đặt :

x=a.r.cosφ, y = b.r.sinφ
3. x = 3

↔ rcosφ = 3

...
, ( 1)
2 4 2 2
, ( 2)
4 4 2 4
, ( 3)
4 4 4 2
, ( 4)
4 2 2 2
x y D
x y D
x y D
x y D
π π π π
π π π π
π π π π
π π π π
≤ −
≤ −
D1
D2
D3
D4
Miền D được chia thành 4 phần
2
2
4 2 4
1
2 2 2
cos( ) sin( )I dx x y ydy x dx
π π
π
π
π π π
π
= + = +
§1: Tích phân kép – Định nghĩa và cách tính
Ví dụ : Tính tích pn trong đó
D là miền giới hạn bởi :
π
/
4
≤max{|x|,|y|} ≤
π
/
2
cos( )
D
I x y dxdy
= +
Tích phân kép P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích phân kép P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tích phân kép P2 9 10 805