Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN KÉP

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 31707 lần   |   Lượt tải: 126 lần
CHƯƠNG II: TÍCH PHÂN BỘI
§0: MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP
§1: TÍCH PHÂN KÉP
I. Định nghĩa và Cách tính
II. Đổi biến trong tích phân kép
III. Ứng dụng của tích phân kép
§2: TÍCH PHÂN BỘI BA
I. Định nghĩa và Cách tính
II. Đổi biến trong tích phân bội ba
III. Ứng dụng của tích phân bội ba `

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp
I. Mặt Ellipsoid:

x 2 y 2 z2
+ 2 + 2 =1
2
a
b c

1. Phương trình:
2. Cách gọi tên mặt:
Với phương trình trên, ta cho x = 0, y = 0, z = 0 ta
đều nhận được giao tuyến của mặt với 3 mặt tọa độ
là các đường Ellipse.
Nếu cả 3 giao tuyến của 1 mặt cong S với 3 mặt tọa
độ hoặc các mặt song song với các mặt tọa độ đều
là ellipse thì ta sẽ gọi mặt S là mặt Ellipsoid
3. Cách vẽ hình
Vẽ 3 giao tuyến của S với 3 mặt tọa độ

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp

Vẽ đường
ellipse

x2
a

2

+

y2

= 1 trên mặt phẳng nằm
b
ngang z = 0
2

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp

Vẽ thêm đường ellipse

y2
b2

+

z2

= 1 trên mặt phẳng
x=0
c2

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp
Vẽ mặt ellipsoid
x2
a

2

+

y2
b

2

+

z2
c

2

=1

Trong MatLab, để vẽ ellipsoid trên, ta dùng lệnh
ellipsoid(a,b,c)

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp
x2+z2=1, y=0

y2+z2=1,x=0

Có thể vẽ thêm đường ellipse
trên mặt phẳng y = 0

x2
a

2

+

z2
c

2

x2+y2=1,z=0
=1

§0. Một số mặt bậc hai thường gặp
II. Mặt Paraboloid Elliptic: 2
x
y2
+ 2 =z
1. Phương trình :
2
a
b
2. Cách gọi tên mặt:
Với phương trình trên, ta cho x = 0, y = 0 thì được 2
giao tuyến với 2 mặt tọa độ là 2 đường Parabol và
cho z=c, c>0 ta được đường còn lại là 1 đường
Ellipse.
Nếu 2 trong 3 giao tuyến với các mặt tọa độ hoặc
các mặt song song với các mặt tọa độ là 2 Parabol,
giao tuyến còn lại là 1 Ellipse thì ta gọi mặt S là
Paraboloid Elliptic

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP
3. Vẽ hình

Vẽ đường parabol y2 = z trên mặt phẳng x = 0

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP

Vẽ đường ellipse x2+y2 = 1 trên mặt phẳng z = 1

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP

Vẽ mặt parabolid x2+y2 = z

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP

z=x2, y=0

z=y2, x=0

x2+y2=1,z=1

Vẽ thêm đường parabol x2 = z trên mặt phẳng y = 0

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP
III. Mặt Trụ bậc 2:
Định nghĩa mặt trụ bậc 2:
Mặt trụ bậc 2 là mặt tạo bởi các đường thẳng song
song với 1 phương cố định và tựa lên 1 đường cong
bậc 2 cố định. Các đường thẳng đó gọi là các đường
sinh của mặt trụ, đường cong cố định gọi là đường
chuẩn của mặt trụ.

§0. MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP
Thông thường, ta sẽ chỉ gặp các mặt trụ có đường
sinh song song với 1 trong 3 trục tọ...
CHƯƠNG II: TÍCH PHÂN BỘI
§0: MỘT SỐ MẶT BẬC HAI THƯỜNG GẶP
§1: TÍCH PHÂN KÉP
I. Định nghĩa và Cách tính
II. Đổi biến trong tích phân kép
III. Ứng dụng của tích phân kép
§2: TÍCH PHÂN BỘI BA
I. Định nghĩa và Cách tính
II. Đổi biến trong tích phân bội ba
III. Ứng dụng của tích phân bội ba `
TÍCH PHÂN KÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN KÉP - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
TÍCH PHÂN KÉP 9 10 52