Ktl-icon-tai-lieu

TIỀU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH I

BÀI TIỂU LUẬN

ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VÊ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI
TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở ĐẤT
NƯỚC TA
Hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

LOGO

Nhóm thực hiện:

1

Vũ Thị Nguyệt

2

Nguyễn Thị Kim Liên

3

Phan Thị Dung

4

Nguyễn Hương Giang

5

Nguyễn Thị NhungCompany Logo

Giới thiệu chung
Vận dụng và phát triển tư tưởng HCM
về văn hóa
Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về
xây dựng con người
Kết luận


Company Logo

Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
• Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ
nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
• Là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con
ng
ười. hệ thống tư tưởng HCM vấn đề phát triển văn hóa và
Trong
Xây dựng con người là một trong những nội dung phong phú
Có giá trị bền vững lâu dài trong toàn bộ di sản tư tưởng mà
Người để lại cho dân tộc và nhân loạiCompany Logo

Trong tư tưởng HCM vấn đề văn
Hóa luôn có một vị trí quan trọng.
Những quan điểm của Người về văn
Hóa là kim chỉ nam để Đảng ta
Hoạch định chính sách, sách lược
Phát triển văn hóa qua các giai
Đoạn xây dựng đất nước. Những
Quan điểm và hoạt động văn hóa
Của Người đã góp phần vào sự
Tiến bộ và phát triển nền
văn minh của nhân loạiCompany Logo

Định hướng vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng con người
Trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nghệ thuật
-Tăng cường nâng cao công tác giáo dục chính trị,tư tưởng,nâng cao chất
lượng,hiệu quả công tác tuyên truyền
-Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá ,nghệ thuật, xây
dựng văn hoá lành mạnh

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay tư tưởng
HCM tiếp tục được Đảng ta quán triệt vận dụng và
phát triển.Con người Việt Nam đang là trung tâm trong
"chiến lược phát triển toàn diện"; đang là động lực của
công cuộc xây dựng xã hội mới với mục tiêu "dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi
lên chủ nghĩa xã hội".Company Logo

Tài liệu tham khảo
- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh_Nhà xuất
bản chính trị quốc gia
- Trang web: 

Company Logo

...
LOGO
H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG Ư
KHOA QU N TR KINH DOANH I
BÀI TI U LU N
Đ NH H NG V N D NG T T NG H CHÍ ƯỚ Ư ƯỞ
MINH VÊ VĂN HÓA VÀ XÂY D NG CON NG I ƯỜ
TRONG S NGHI P Đ I M I HI N NAY Đ T
N C TAƯỚ
H ng d n: ướ TS.Nguy n Th H ng Vân
TIỀU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỀU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIỀU LUẬN ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9 10 218