Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận
“Học thuyết hình thái kinh
tế - xã hội và vận dụng vào
việc phát triển lực lượng
sản xuất ở nước ta”

Tiểu luận triết học

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật
lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý
luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản
trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội,
lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên
trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã
hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vận
hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng như tiến trình vận
động lịch sử nối chung của xã hội loài người
Song, ngày nay. Đứng trước sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông
Âu, lý luận đó đang được phê phán từ nhiều phía. Sự phê phán đó không phải từ
phía kẻ thù của chủ nghĩa Mác mà còn cả một số người đã từng đi theo chủ
nghĩa Mác. Họ cho rằng lý luận, hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác đã
lỗi thời trong thời đại ngày nay. Phải thay thế nó bằng một lý luận khác, chẳng
hạn như lý luận về các nền văn minh. Chính vì vậy làm rõ thực chất lý luận hình
thái kinh tế - xã hội, giá trị khoa học và tính thời đại của nó đang là một đòi hỏi
cấp thiết .
Về thực tiễn, Việt Nam đang tiến hành công cuộc xây dựng đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề đòi hỏi
các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau phải tập chung nghiên cứu giải
quyết. Trên cơ sở làm rõ giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội ,
việc vận dụng lý luận đó vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước taChính
vì những lý do trên việc nghiên cứu đề tài: “Học thuyết hình thái kinh tế - xã
hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta” có ý nghĩa
thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

1

Tiểu luận triết học

2

Tiểu luận triết học
NỘI DUNG
I. HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Hình thái kinh tế - xã hội
+ Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử
dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản
xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng
sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan
hệ sản xuất ấy. Với từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định thì ở những giai
đoạn đó sẽ tồn t...
Tiu lun
“Hc thuyết hình thái kinh
tế - xã hi và vn dng vào
vic phát trin lc lượng
sn xut nước ta”
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta 9 10 791