Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn lý thuyết truyền thông - kỹ năng và thực hành

Được đăng lên bởi meo-gia
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 10762 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Học viện Báo chí và tuyên truyền
Khoa Quan hệ quốc tế

Bài tập môn: Lý Thuyết Truyền Thông
Đề tài: Truyền thông nếp sống văn minh cho sinh viên
“Hướng tới một nếp sống văn minh trong sinh viên”
Giảng viên hướng dẫn :
Lớp :
Nhóm 7 :

Th.s Nguyễn Việt Nga
Thông tin đối ngoại K31
Nguyễn Chí Hoàng Anh
Nguyễn Thị Liên
Đinh Xuân Hưng
Phạm Thị Hoa
Đào Thị Nga
Nguyễn Thị Phương
Phạm Mai Thường

Hà Nội - 2012

MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài

Như mỗi chúng ta đã biết, việc học tập và rèn luyện là hai nhiệm vụ song song
của mỗi sinh viên, giúp cho mỗi sinh viên hoàn thiện hơn về mặt nhân cách cũng
như đạo đức. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các giá trị
văn hóa mới đang du nhập mạnh mẽ vào nước ta, ảnhhưởng không nhỏ tới lối
sống, cách cư xử của một bộ phận thanh niên. Chính vì vậy, nếp sống văn minh
cho sinh viên đã, đang và sẽ là vấn đề được quan tâm hang đầu.
Như thế nào là sống văn minh? Như thế nào là sinh viên thực hiện nếp sống văn
minh? Xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi học đường một
mặt nhằm đưa những hoạt động đó trở thành thường trực trong nếp sống, nếp
nghĩ và trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi sinh viên chúng ta không chỉ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường, mà cả về sau này khi đã ra xã hội lao động và cống
hiến, trước xu thế hội nhập quốc tế hóa trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó còn thể
hiện sự quan tâm chăm lo cho sinh viên với tinh thần “Kỷ cương, tình thương và
trách nhiệm” của nhà trường trong việc thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa
truyền thụ tri thức khoa học và vừa thực hiện chức năng trồng người.
Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành bộ luật “ Bảy điều cấm cho sinh viên trong
các trường đại học ” đã góp phần mạnh mẽ thúc đẩy phong trào sống văn minh
trong sinh viên, không chỉ sống đẹp, sống tốt trong nhà trường mà còn phải giữ
vững nét tốt đẹp ấy ở cả ngoài xã hội .
Trong bối cảnh hiện nay, khi các làn song văn hóa bên ngoài nước ta diễn ra mạnh
mẽ, việc tuyên truyền ,giáo dục lối sống văn minh cho sinh viên là vô cùng quan
trọng, nó vừa là yếu tố căn cốt, vừa thúc đẩy xã hội phát triển văn minh hơn.

2

2. Xác định và phân tích đối tượng:
2.1. Đối tượng trực tiếp:
Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi học đường chúng ta được thể hiện
thông qua việc thực hiện qui định về trang phục khi đến trường, nói năng lịch sự,
văn hóa nơi giảng đường cũng như nơi sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ của
công ở mọi lúc mọi nơi .Việc xây dựng nội quy 7 điều sinh viên không được làm
là từng bước thực hiện nếp sống văn minh,...
Học viện Báo chí và tuyên truyền
Khoa Quan hệ quốc tế
Bài tập môn: Lý Thuyết Truyền Thông
Đề tài: Truyền thông nếp sống văn minh cho sinh viên
“Hướng tới một nếp sống văn minh trong sinh viên
Giảng viên hướng dẫn :
Lớp :
Nhóm 7 :
Th.s Nguyễn Việt Nga
Thông tin đối ngoại K31
Nguyễn Chí Hoàng Anh
Nguyễn Thị Liên
Đinh Xuân Hưng
Phạm Thị Hoa
Đào Thị Nga
Nguyễn Thị Phương
Phạm Mai Thường
Hà Nội - 2012
Tiểu luận môn lý thuyết truyền thông - kỹ năng và thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn lý thuyết truyền thông - kỹ năng và thực hành - Người đăng: meo-gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiểu luận môn lý thuyết truyền thông - kỹ năng và thực hành 9 10 936