Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học về nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3883 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TiÓu luËn TriÕt häc
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................2
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ Nhµ níc.....................................................................................3
I. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña nhµ níc..................................................................3
II. §Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc............................................................................4
III. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña nhµ níc.......................................................................4
IV. C¸c kiÓu vµ h×nh thøc nhµ níc.......................................................................5
V. Nhµ níc v« s¶n – tÝnh tÊt yÕu vµ b¶n chÊt.....................................................6
VI. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ trô
cét cña hÖ thèng chÝnh trÞ, lµ c«ng cô thùc hiÖn quyÒn lùc
cña nh©n d©n, lµ tæ chøc thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n
d©n lao ®éng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.........................6
Ch¬ng II: VÊn ®Ò x©y dùng nhµ níc ë níc ta hiÖn nay..............................................8
I. T¹i sao ph¶i n©ng cao vai trß cña nhµ níc?.......................................................8
II. C¶i c¸ch thÓ chÕ vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nhµ níc...................................9
KÕt luËn......................................................................................................................12
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................13

1

TiÓu luËn TriÕt häc

Lêi nãi ®Çu
Vai trß cña nhµ níc ë bÊt kú mét quèc gia nµo còng ®Òu rÊt to lín. Ph¬ng thøc vµ
hiÖu qu¶ qu¶n lý cña nhµ níc cã ¶nh hëng trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn vÒ
mäi mÆt cña quèc gia ®ã.
ViÖt Nam ®· lùa chän cho m×nh con ®êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi vµ x©y dùng
nhµ níc x· héi chñ nghÜa. §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ l©u ®· cã quan ®iÓm râ rµng
vµ ®óng ®¾n vÒ nhµ níc x· héi chñ nghÜa ®ã lµ: “Nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n”. Tõ khi
®æi míi ®Êt níc, §¶ng ta l¹i cµng chó träng vËn dông, ph¸t triÓn, cô thÓ ho¸ vÊn ®Ò nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n. Do vËy, sù qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi mäi mÆt cña ®êi sèng
x· héi l¹i cµng ¶nh hëng m¹nh mÏ ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ bé mÆt cña ®Êt níc. VÊn ®Ò
n©ng cao vai trß cña nhµ níc lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc hÖ träng; lu«n ®îc §¶ng, Nhµ níc ta
quan t©m, chó ý vµ ®a ra trong c¸c kú §¹i héi §¶ng.
MÆc dï nhµ níc ta ®· ph...
TiÓu luËn TriÕt häc
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................2
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ Nhµ níc.....................................................................................3
I. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña nhµ níc..................................................................3
II. §Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc............................................................................4
III. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña nhµ níc.......................................................................4
IV. C¸c kiÓu vµ h×nh thøc nhµ níc.......................................................................5
V. Nhµ níc v« s¶n – tÝnh tÊt yÕu vµ b¶n chÊt.....................................................6
VI. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ trô
cét cña hÖ thèng chÝnh trÞ, lµ c«ng cô thùc hiÖn quyÒn lùc
cña nh©n d©n, lµ tæ chøc thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n
d©n lao ®éng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.........................6
Ch¬ng II: VÊn ®Ò x©y dùng nhµ níc ë níc ta hiÖn nay..............................................8
I. T¹i sao ph¶i n©ng cao vai trß cña nhµ níc?.......................................................8
II. C¶i c¸ch thÓ chÕ vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña nhµ níc...................................9
KÕt luËn......................................................................................................................12
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................13
1
Tiểu luận triết học về nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học về nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận triết học về nhà nước 9 10 611