Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng

TiÓu luËn triÕt häc:

Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi
tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt
vµ vËn dông vµo sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay

Ngêi híng dÉn: TS §oµn V¨n Kh¸i
Ngêi thùc hiÖn : Hå ThÞ Thuú Trang
Häc viªn cao häc 12
KTTG & QHKTQT

Hµ Néi – 2005

Môc lôc

Lêi nãi ®Çu

I.

Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n
xuÊt.

1. C¸c kh¸i niÖm liªn quan
1.1 Lùc lîng s¶n xuÊt (LLSX)
LLSX lµ toµn bé nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh ë mét thêi
kú nhÊt ®Þnh.
LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a con ngêi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn
tr×nh ®é s¶n xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt.
LLSX bao gåm TLSX vµ ngêi lao ®éng víi tri thøc vµ ph¬ng ph¸p s¸n xuÊt, kü
n¨ng, kü x¶o vµ thãi quen lao ®éng cña hä. Ngµy nay, khkoa häc ®· trë thµnh
LLSX trùc tiÕp. Nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc ®îc vËt chÊt ho¸ trong TLSX, hoÆc
th«ng qua kü n¨ng cña ngêi lao ®éng cã hiÖu suÊt cao.
Trong c¸c yÕu tè hîp thµnh LLSX, ngêi lao ®éng lµ chñ thÓ, bao giê còng lµ
LLSX c¬ b¶n, quyÕt ®Þnh nhÊt cña x· héi.

1.2 Quan hÖ s¶n xuÊt (QHSX)
QHSX lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao
®æi vµ tiªu dïng s¶n phÈm x· héi.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, con ngêi kh«ng chØ cã quan hÖ víi tù nhiªn, t¸c ®éng
vµo giíi tù nhiªn, mµ cßn cã quan hÖ víi nhau, t¸c ®éng lÉn nhau. H¬n n÷a chØ cã
trong quan hÖ t¸c ®éng lÉn nhau th× con ngêi míi cã sù t¸c ®éng vµo tù nhiªn vµ
míi cã s¶n xuÊt.
QHSX lµ h×nh thøc x· héi cña s¶n xuÊt, biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trªn ba mÆt chñ yÕu sau:
-

Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong viÖc chiÕm h÷u T liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu
cña x· héi ( quan hÖ së h÷u)

-

Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt x· héi vµ
trong trao ®æi ho¹t ®éng cho nhau (quan hÖ tæ chøc qu¶n lý)

-

Quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong ph©n phèi vµ lu th«ng s¶n phÈm x· héi
( quan hÖ ph©n phèi lu th«ng)

C¸c mÆt nãi trªn cña QHSX cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i
lÉn nhau, trong ®ã quan hÖ së h÷u gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh.
Tuy vËy, quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ quan hÖ ph©n phèi lu th«ng còng cã t¸c
®éng trë l¹i quan hÖ së h÷u.
QHSX trong tÝnh hiÖn thùc cña nã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng quan hÖ ý chÝ, ph¸p lý
mµ lµ quan hÖ kinh tÕ ®îc biÓu hiÖn thµnh c¸c ph¹m trï, quy luËt kinh tÕ.
QHSX mang tÝnh kh¸ch quan, kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña con ngêi. Sù thay ®æi...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
TiÓu luËn triÕt häc:
Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi
tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt
vµ vËn dông vµo sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay
Ngêi híng dÉn: TS §oµn V¨n Kh¸i
Ngêi thùc hiÖn : Hå ThÞ Thuú Trang
Häc viªn cao häc 12
KTTG & QHKTQT
Hµ Néi 2005
Tiểu luận triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận triết học 9 10 912