Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm quy chế

Được đăng lên bởi c1vatlai-bv
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Đội ngũ giáo viên tiểu học là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục
như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chi
thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đã khẳng định:
“Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều
kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn
dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò
quan trọng”.
Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do
vậy giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là người góp phần quyết
định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng.
Trong nhiều năm qua, giáo viên tiêu học được đào tạo từ nhiều hệ khác nhau
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em khắp mọi vùng miền đất nước. Đến nay,
sự phát triển giáo dục tiểu học đã đi vào ổn định, tình trạng thiếu giáo viên đã cơ
bản được khắc phục, do đó có điều kiện đưa ra các yêu cầu thống nhất trong cả
nước về năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học dù họ đang giảng dạy ở bất cứ
đâu, bất cứ môn học nào. Đó cũng là bước chuyển cơ bản từ quản lí số lượng sang
quản lí chất lượng giáo viên tiểu học ở nước ta.
Do đặc điểm của nghề nghiệp, đặc biệt là quá trình dạy học, người giáo viên
tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách và tri thức của học sinh không
phải chi bằng vốn kiến thức của bản thân mà còn bằng cả trình độ tư tưởng, phẩm
chất đạo đức, năng lực sư phạm của họ. Theo quan điểm hoạt động: Dạy học là một
quá trình điều khiển hoạt động học tập của học sinh nhằm thực hiện các mục tiêu
dạy học. Xuất phát từ nội dung bài học ta cần phát hiện những hoạt động liên hệ
với nội dung đó, rồi căn cứ vào mục tiêu bài học mà chọn ra một số hoạt động cho
học sinh thực hiện nhằm phát hiện những kiến thức mới. Các hoạt động nghiên cứu
này đều cần cho bài soạn một tiết lên lớp.
Soạn bài trước khi giảng dạy la...


 !"#$%&'()*+,-.
/01-(2(345262700/8&%&%9()*+:;<=>,
=&?+9@ABC

 !"#$%&$%'$'()*+
,$%#-)./01#$203
1'435)67'7
 8/
D':+8&;=,
EF)9,&)GH"&),IF''
);>;!!FJ
():KL&,!M:;A&
NL'"E'8&)OPLAQ'LRL:SJ&,
H>')@T,U)!@*
?+AQ',FF:A;&)&)+
S:K>:;'8&R&+!V?"
=,?"LWJF?S*?+M+9HH&
+9VS&J
XYL8&:;',Y?;)U!,I
H>U')=)"8&HAW
'+.?NA"8&?+=LG?N+)UV,'ZL
!",K>H'!L8&J(P&L!CX!L
)U:A!E'8&HNL>;L
!J$'M?&';[!;
SF,)\K"L?L)&LH!
H>;NL';[A"LSJ-!"
:?H!LS'J
]!?)SA+!LA=LA:I&
W!&),L?Q?)!8&I
,M&I!W!A",U)&?S))U
?+,S)SA"LZL>P9
'!L)8&J^H!?,?!A"*?+9&
[KL,!,G_IG'+`QL
F,H!)[)+;L8&?+=,&Fa'I
F'EL9<[A"A&J
%H!A!8&!M,F;L
HL;[*[&L,,'*'':A;
E'Jb=&!:&H!
?)SAS'J-9UE,;LAWH!?)SA
S'<PL@'!LLW,'+F?;''<`9A'
4
Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm quy chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm quy chế - Người đăng: c1vatlai-bv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm quy chế 9 10 988