Ktl-icon-tai-lieu

TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Được đăng lên bởi khaanhtuan1985
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Minh hoạ về bài học theo mô hình trường học mới:

TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
Mục tiêu
- Tìm được giá trị phân số của một số cho trước.
- Giải được các bài toán cụ thể.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trò chơi: Nhóm nào nhanh hơn?
Nối phép tính ở cột bên trái với giá trị của nó ở cột bên phải.
Phép tính
2 3
.
5 7
4
.2
11
3 2
.
11 5
5
.  3
7

Kết quả
6
55
15

7
6
35
8
11

Phép tính
3 2
.
11 7
3
.7
5
2 4
.
9 7
3
.  5 
17

Kết quả
8
63
15

17
21
5
6
77

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Trò chơi: “chia que tính”
Em lấy 10 que tính, em chia cho bạn thứ nhất

2
số que tính. Em tiếp tục chia cho
5

2
số que tính còn lại. Số que tính cuối cùng em dành cho bạn thứ ba. Hỏi
3
mỗi bạn được mấy que tính.

bạn thứ hai

Sau khi chia xong, em điền vào chỗ ... trong bảng sau:

Bạn
2
Bạn thứ nhất:
của 10
5
2
Bạn thứ hai:
của …
3
Bạn thứ ba: còn lại

Số que tính
...
...
...

Đọc kỹ nội dung sau:
Muốn tìm

m
m
của số b cho trước, ta tính b. ( m, n  N , n  0 )
n
n

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Tính:
a)

1
của 45;
3

b)

2
63
của
;
7
91

c) 27% của 200
d) 1

2
1
của 3 .
3
4

2. An có 35 cái kẹo, An cho bạn Hải

2
số kẹo, cho bạn Lan 20% số kẹo của mình. Hỏi
7

mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo.
1
thời
4
2
2
gian để làm phần trải nghiệm,
thời gian để tham gia phần hình thành kiến thức,
15
5

3. Trong một giờ đồng hồ, Nam tham gia thực hiện các hoạt động học tập như sau:

thời gian tham gia hoạt động thực hành và thời gian còn lại dành để luyện tập. Em hãy
tính xem bạn Nam dành cho mỗi hoạt động bao nhiêu phút.
4. Đoạn đường từ Hà Nội đến Cửa Lò dài khoảng
3
300km. Một chiếc xe ô tô đi được
đoạn đường
5
thì dừng lại nghỉ lần thứ nhất, sau đó xe chạy tiếp
30% đoạn đường và nghỉ lần thứ hai. Tính quãng
đường còn lại xe phải chạy để đến được Cửa Lò.
Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc các em đã làm.

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Các em có thể tự đề xuất như các ví dụ sau:
1. Chiều dài đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Sài
Gòn là 1 700km. Khoảng cách từ ga Hà Nội đến ga
Huế chiếm khoảng 40%, từ ga Huế đến ga Nha
Trang khoảng 36%. Tính khoảng cách giữa các ga:
từ Hà Nội đến Huế, từ Huế đến Nha Trang và từ
Nha Trang đến Sài Gòn.

3
số
5
tiền bác gửi tiết kiệm và số tiền còn lại bác mua sắm đồ dùng. Em hãy tính số tiền mà bác
An dùng cho mỗi việc.

2. Bác An có 30 500 000 đồng, bác dùng 30% số tiền đó mua xe cho con gái đi học,

HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG

Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, qua Internet, một quả trứng gà thường nặng khoảng
bao nhiêu gam, khối lượng của mỗi thành phần cơ bản của ...
Minh hovề bài học theo mô hình trường học mới:
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
Trò chơi: Nhóm nào nhanh hơn?
Nối phép tính ở cột bên trái với giá trị của nó ở cột bên phải.
Phép tính Kết quả Phép tính Kết quả
2 3
.
5 7
6
55
3 2
.
11 7
8
63
.2
11
15
7
3
.7
5
15
17
3 2
11 5
6
35
2 4
.
9 7
21
5
5
. 3
7
8
11
3
. 5
17
6
77
Trò chơi: “chia que tính
Em lấy 10 que tính, em chia cho bạn thứ nhất
2
5
s que tính. Em tiếp tục chia cho
bạn thhai
2
3
sque nh còn lại. Số que tính cuối cùng em dành cho bạn thứ ba. Hỏi
mi bạn được mấy que tính.
Mục tiêu
- Tìm được giá tr phân scủa một số cho trước.
- Giải được các bài toán cụ thể.
HOT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HOT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC - Trang 2
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC - Người đăng: khaanhtuan1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 9 10 434