Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về đội ngũ cán bộ, công chức quản lý xã hội ở nước ta hiện nay.

Được đăng lên bởi quynhhoanapa-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2778 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hội

MỤC LỤC
Phần mở đầu............................................................................................2
1. Lí do chọn đề tài................................................................................2
2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................3
3.
Đối tượng nghiên cứu.......................................................................3
4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................3
Phần I......................................................................................................4
Khái quát chung về đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về xã hội
I.Khái niệm cán bộ quản lý nhà nước về xã hội......................................4
II. Chất lượng cán bộ quản lý xã hội.................................................................5
III. Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hôi..................................6

Phần II........................................................................................7
Thực trạng của đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hội.
Thực trạng......................................................................................................7

I.
1.

Ưu điểm của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản lí nhà

nước..........7
2.

Hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản lí nhà

nước............8
II. Yêu cầu .......................................................................................................11

Phần III..................................................................................................12
Giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về quản lí nhà
nước về xã hội.
I. Từ phía cơ quan sử dụng cán bộ công chức...................................13
II. Từ phía cơ sở đào tào.....................................................................15
Kh11 –Thanh Tra

1

Đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hội

Từ phía nhà nước...........................................................................18
IV. Từ chính bản thân cán bộ công chức.............................................18
Kết luận.........................................................................................19
Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................20
III.

Phần mở đầu
1.

Lí do chọn đề tài.
Xã hội và quản lý nhà nước về xã hội luôn là vấn đề được các nhà nghiên

cứu trên toàn thế giớ...
Đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hội
MỤC LỤC
Phần mở đầu............................................................................................2
1. Lí do chọn đề tài................................................................................2
2. Phương pháp nghiên cứu...................................................................3
3. Đối tượng nghiên cứu.......................................................................3
4. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................3
Phần I......................................................................................................4
Khái quát chung về đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về xã hội
I.Khái niệm cán bộ quản lý nhà nước về xã hội......................................4
II. Chất lượng cán bộ quản lý xã hội.................................................................5
III. Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hôi..................................6
Phần II........................................................................................7
Thực trạng của đội ngũ cán bộ quản lí nhà nước về xã hội.
I. Thực trạng......................................................................................................7
1. Ưu điểm của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản nhà
nước..........7
2. Hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản nhà
nước............8
II. Yêu cầu .......................................................................................................11
Phần III..................................................................................................12
Giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về quản lí nhà
nước về xã hội.
I. Từ phía cơ quan sử dụng cán bộ công chức...................................13
II. Từ phía cơ sở đào tào.....................................................................15
Kh11 –Thanh Tra 1
Tìm hiểu về đội ngũ cán bộ, công chức quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về đội ngũ cán bộ, công chức quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. - Người đăng: quynhhoanapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tìm hiểu về đội ngũ cán bộ, công chức quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. 9 10 259