Ktl-icon-tai-lieu

Tin học 11

Được đăng lên bởi Võ Thanh Mộng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 5
Tiết 5

Ngày soạn: 20/8/2015
Ngày dạy : 13/9/2015

Bài 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Bài 5: KHAI BÁO BIẾN
I.

Mục Tiêu
1. Kiến thức:
- Biết được cấu trúc chung của một chương trình.
- Biết được một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, ký tự, logic, thưc.
- Biết đực cấu trúc chung của khai báo biến.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng được kiểu dữ liệu và khai báo biến để viết được một chương trình đơn giản
- Hiểu được khai báo biến. Khai báo đúng, nhận biết được khai báo sai.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực trong học tập
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án.
2. Học sinh: Dụng cụ học tập
III. Tiến trình giãng dạy
1. Ổn định và tổ chức lớp học: ktss lớp
2. Kiểm tra bài củ:
Câu 1: Nêu cấu trúc chung của chương trình?
Câu 2: Cách khai báo các thành phần của chương trình?
3. Vào bài mới
Hoạt động của GV & HS
Nội dung
Hoạt động 1: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
GV : Vấn đáp: Khi cần viết chương trình
quản lý học sinh ta cần sử lý thông tin ở
những dạng nào ?
HS : Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của GV
GV : Phân tích câu trả lời của học sinh, đưa
ra một vài dạng thông tin như sau :
NNLT Pascal có một số kiểu dữ liệu chuẩn sau :
- Họ tên học sinh là những thông tin
1. Kiểu số nguyên
dạng văn bản hay là dạng ký tự .
- Điểm của học sinh là các thông tin các
Kiểu
Số
Miền giá trị
số thực .
Byte
- Số thứ tự của học sinh là các số nguyên.
BYTE
1
0 … 255
- Một số thông tin khác lại chỉ cần biết
INT
GER
-215 … 215 – 1
chúng là đúng hay sai .
2
WORD
2
0 … 216 – 1
GV : Thuyết trình đưa ra một số bổ sung
LONGINT
4
-231 … 231 – 1
như sau :
-

Ngôn ngữ lập trình nào cũng đưa ra một
số kiểu dữ liệu chuẩn đơn giản, từ 2. Kiểu thực
những kiểu đơn giản này ta có thể xây - Có nhiều kiểu cho giá trị là số thực nhưng hay dùng

-

-

-

-

dựng thành những kiểu dữ liệu phức tạp
hơn.
Kiểu dữ liệu nào cũng có miền giới hạn
của nó, máy tính không thể lưu trữ tất
cả các số trên trục số nhưng nó có thể
lưu trữ với độ chính xác cực cao.
Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà
tên của các kiểu dữ liệu khác nhau và
miền giá trị của các kiểu dữ liệu này
cũng khác nhau.
Với mỗi kiểu dữ liệu người lập trình
cần ghi nhớ tên kiểu, miền giá trị và số
lượng ô nhớ để lưu một giá trị thuộc
kiểu đó.
Trong lập trình nói chung thì kiểu kí tự
thường là tập các kí tự trong các bảng
mã kí tự, trong các bảng mã hóa kí tự
người ta quy định có bao nhiêu kí tự
khác nhau và mỗi kí tự có một mã thập
phân tương ứng. Để lưu các giá trị là kí
tự thì phải lưu mã thập phân tương ứng
của nó .

một số kiểu sau :
Tên kiểu
REAL

Miền giá trị
Số Byt...
Tun 5 Ngày son: 20/8/2015
Tiết 5 Ngày dy : 13/9/2015
Bài 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Bài 5: KHAI BÁO BIẾN
I. Mục Tiêu
1. Kiến thức:
- Biết được cấu trúc chung của một chương trình.
- Biết được một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, ký tự, logic, thưc.
- Biết đực cấu trúc chung của khai báo biến.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng được kiểu dữ liệu và khai báo biến để viết được một chương trình đơn giản
- Hiểu được khai báo biến. Khai báo đúng, nhận biết được khai báo sai.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực trong học tập
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án.
2. Học sinh: Dụng cụ học tập
III. Tiến trình giãng dạy
1. Ổn định và tổ chức lớp học: ktss lớp
2. Kiểm tra bài củ:
Câu 1: Nêu cấu trúc chung của chương trình?
Câu 2: Cách khai báo các thành phần của chương trình?
3. Vào bài mi
Hoạt động của GV & HS Nội dung
Hoạt động 1: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
GV : Vấn đáp: Khi cần viết chương trình
quản học sinh ta cần sử thông tin
những dạng nào ?
HS : Suy nghĩ, trả lời câu hỏi của GV
GV : Phân tích câu trả lời của học sinh, đưa
ra một vài dạng thông tin như sau :
- Họ tên học sinh là những thông tin
dạng văn bản hay là dạng ký tự .
- Điểm của học sinh các thông tin các
số thực .
- Số thứ tự của học sinh là các số nguyên.
- Một số thông tin khác lại chỉ cần biết
chúng là đúng hay sai .
GV : Thuyết trình đưa ra một số bổ sung
như sau :
- Ngôn ngữ lập trình nào cũng đưa ra một
số kiểu dữ liệu chuẩn đơn giản, từ
những kiểu đơn giản này ta thể xây
NNLT Pascal có một số kiểu dữ liệu chuẩn sau :
1. Kiểu số nguyên
Kiểu Số
Byte
Miền giá trị
BYTE 1 0 … 255
INT GER
2
-2
15
… 2
15
– 1
WORD 2 0 … 2
16
– 1
LONGINT 4 -2
31
… 2
31
– 1
2. Kiểu thực
- nhiều kiểu cho giá trị số thực nhưng hay dùng
Tin học 11 - Trang 2
Tin học 11 - Người đăng: Võ Thanh Mộng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tin học 11 9 10 315