Ktl-icon-tai-lieu

tin học đại cương

Được đăng lên bởi thinhprobmt179
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 2400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
*************************

C¸c T¸c gi¶: §ç ThÞ m¬ (Chñ biªn)
TS. D−¬ng Xu©n Thµnh, Ths. NguyÔn ThÞ Thuû, Ths. Ng« TuÊn Anh

GIÁO TRÌNH

TIN HỌC ðẠI CƯƠNG
DÙNG CHO KHỐI A

Hà Nội - 2006

MỤC LỤC
Phần I: ðại cương về Tin học....................................................................................
Chương I: Giới thiệu chung ......................................................................................
1. Thông tin và tin học............................................................................................
1.1 Khái niệm thông tin...........................................................................................
1.2 Khái niệm tin học ..............................................................................................
2. Hệ ñếm trong máy vi tính ...................................................................................

3
3
3
3
3
3

2.1 Hệ 10 ................................................................................................................ 3
2.2 Hệ 2 .................................................................................................................. 4
2.3 Hệ 16 ................................................................................................................ 4
2.4 Biểu diễn số trong máy tính và các ñơn vị thông tin........................................... 5
2.5 Chuyển ñổi giữa các hệ ñếm.............................................................................. 6
2.6 Các phép toán trong hệ 2 ................................................................................... 8
3. Tệp và thư mục................................................................................................. 10
3.1 Tệp.................................................................................................................. 10
3.2 Thư mục.......................................................................................................... 10
4. Mã hoá .............................................................................................................. 11
4.1 Khái niệm mã hoá ........................................................................................... 11
4.2 Mã ASCII........................................................................................................ 12
5. ðại số logic ...................................................................................................... 12
...
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
B MÔN CÔNG NGH PHN MM
*************************
C¸c T¸c gi¶: §ç ThÞ m¬ (Chñ biªn)
TS. D−¬ng Xu©n Thµnh, Ths. NguyÔn ThÞ Thuû, Ths. Ng« TuÊn Anh
GIÁO TRÌNH
TIN HC ðI CƯƠNG
DÙNG CHO KHI A

Hà Ni - 2006
tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học đại cương - Người đăng: thinhprobmt179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
tin học đại cương 9 10 365