Ktl-icon-tai-lieu

tin học văn phòng cơ bản

Được đăng lên bởi Phước Hà
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010..........................................................................................4
1.

Tối ưu Ribbons............................................................................................................................4

2.

Hệ thống menu mới la..................................................................................................................5

3.

Chức năng Backstage View.........................................................................................................6

4.

Chức năng Paster Preview...........................................................................................................7

5.

Chức năng Text Effect.................................................................................................................8

6.

Lưu file dưới dang PDF và XPS được tích hợp sẵn.....................................................................9

7.

Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button...................................................9

8.

Khả năng mở rộng màn hình......................................................................................................10

9.

Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng...........................................................................11

10.

Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản.........................................................................12

11.

Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp....................................................................12

12.

Phát triển chức năng tìm kiếm...............................................................................................13

13.

Tùy chọn bảo mật manh me...................................................................................................14

II. Nội dung chính......................................................................................................................................15
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010........................................................................................15
1.

Tao mới văn bản........................................................................................................................15

2.

Mở một văn bản tao sẵn.............................................................................................................16

3.

Lưu một văn bản đã soan thảo......................


  
 !"#$%&
' ()*+,-,#.#/0
 ()*1,#1#2#/3
& ()*#45#6
0 7$#%1892:;1<=>=?@A
3 !BCDE,$#2* FG#+A
6 HF*IJ:K
A ()*LM,$##,NOP
 (P?FM,QR)P,2:2* F
 ;M$SFJTKNO"?
 1U)*K-D'
' VNW FX%Y
J>&
(TZ,U* FO&
 %2* F&
 IJ2* F%@0
' 7J2* F[%F0
 ,U2J2: :?>6
& (W-2:,UO-0
(TZ\"B%2* F3
 ]B%2* F3
 ]B%JR, R #'0
' 8?(,?'
 ,#,-^_ F2"2* F`&
& %O_O2:^!#,#,9#`2* F0
0 ]U)\,2* F&
3 ]B%,2* F&'
tin học văn phòng cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học văn phòng cơ bản - Người đăng: Phước Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
tin học văn phòng cơ bản 9 10 607