Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO

Được đăng lên bởi MiTu Pu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS song ph¬ng - HoµI §øc
hµ néi

Bµi 7 . tiÕt 11
tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬

Gi¸o viªn: NguyÔn Hång Phîng

KiÓm tra bµi cò
C©u hái:
1. Nh¾c l¹i kh¸i niÖm baz¬. Cho VD.
2. Dùa vµo tÝnh tan , chia baz¬ lµm mÊy lo¹i?
LÊy VD?

H
(I)
-OH

K Na Ag Mg Ca Ba Zn
(I (I) (I) (II) (II) (II (II)

Hg Pb Cu Fe Fe
Al
(II) (II) (II) (II) (III) (III)

t

t

-

k

i

t

k

-

k

k

k

k

k

-Cl

t/b

t

t

k

t

t

t

t

t

i

t

t

t

t

-NO3

t/b

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

=SO3

t/b

t

t

k

k

k

k

k

k

k

k

k

-

-

=SO4

t/kb

t

t

i

t

i

t

t

-

k

t

t

t

t

=CO3

t/b

t

t

k

k

k

k

k

-

k

k

k

-

-

=S

t/b

t

t

k

-

t

t

k

k

k

k

k

k

-

=SiO3

k/kb t

t

-

k

k

k

k

-

k

-

k

k

k

=PO4

t/kb

t

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

t

Dùa vµo tÝnh tan chia baz¬ lµm 2 lo¹i:
+ Baz¬ tan:
VD: NaOH, KOH...
+Baz¬ kh«ng tan:
VD: Fe(OH)2, Mg(OH)2...

Bµi Míi

1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi
chÊt chØ thÞ mµu
- ThÝ nghiÖm 1. Nhá 1 giät dd NaOH lªn mÈu
giÊy quú tÝm

1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi
chÊt chØ thÞ mµu

Quan s¸t ®o¹n
phim, vµ nhËn xÐt
hiÖn tîng x¶y ra?

Natri hi®roxit t¸c dông
víi chÊt chØ thÞ


NaOH

Dung dịch Natri hiđrôxit

Kết
quảQuì
sau
khi
Giấy
tím
thí nghiệm

MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM

• ThÝ nghiÖm 2: Nhá 1 giät dd phenolphtalªin
( kh«ng mµu )vµo èng nghiÖm cã s½n 1 – 2
ml dd NaOH

NhËn xÐt: C¸c dd baz¬( kiÒm ) ®æi mµu
chÊt chØ thÞ:
-Quú tÝm thµnh mµu xanh.
- Phenolphtalein kh«ng mµu thµnh mµu
®á

T/c hh ®Æc trng cña Oxit
axit lµ g×? ViÕt PTP¦ minh
ho¹? S¶n phÈm cña p thuéc
lo¹i h/c g× ?

2. T¸c dông cña dd baz¬ víi oxit
axit
Dung dÞch baz¬ (kiÒm ) t¸c dông víi oxit axit t¹o
thµnh muèi vµ níc
ThÝ dô:
3Ca(OH)2 + P2O5  Ca3(PO4)2 + 3H2O
(dd)
2NaOH
(dd )

(r )
(r )
+ SO2  Na2SO3
(k )

(dd )

(l )
+ H2O
(l )

Axit cã thÓ t/d víi
lo¹i chÊt nµo ®Ó t¹o
ra muèi vµ níc ?

3. T¸c dông cña baz¬ víi axit
Baz¬ tan vµ kh«ng tan ®Òu t¸c dông víi axit t¹o
thµnh muèi vµ níc.
Fe(OH)3 + 3HCl  FeCl3 + 3H2O
(r )
(dd )
(dd )
(l )
Ca(OH)2 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + 2H2O
(dd )
(dd )
(dd )
(l )

• 3. T¸c dông cña baz¬ víi axit

Ph¶n øng
trung hoµ

Ph¶n øng gi÷a
axit vµ baz¬ gäi
lµ ph¶n øng g×?

4. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n huû
ThÝ nghiÖm:
Dïng kÑp gç, kÑp èng nghiÖm chøa Cu(OH)2 råi
h¬ nãng trªn ngän löa ®Ìn cån
? Quan s¸t ®o¹n phim vµ nhËn xÐt hiÖn tîngx¶y
ra?

• HiÖn tîng: ChÊt r¾n ban ®Çu cã mµu xanh
lam, sau khi nung chuyÓn mµu ®en vµ cã
h¬i níc t¹o ra

? Rót ra kÕt luËn vµ viÕt PTP¦?

• Tr¶ lêi:
Baz¬ kh«ng tan bÞ...
Tr êng THCS song ph ¬ng - HoµI §øc
hµ néi
Bµi 7 . tiÕt 11
tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬
Gi¸o viªn: NguyÔn Hång Ph îng
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO - Người đăng: MiTu Pu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO 9 10 726