Ktl-icon-tai-lieu

Tính chất ứng dụng của hiđrô tiết 1

Được đăng lên bởi tongduykhanh1986-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5: HIĐRÔ – NƯỚC
- Tính chất - Ứng dụng của hiđrô
- Điều chế khí hiđrô – Phản ứng thế
- Nước
- Axit – Bazơ – Muối

Chương 5: HIĐRÔ - NƯỚ
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ (T1)
Hãy cho biết :
Ký hiệu, công
thức hoá học, nguyên tử
khối, phân tử khối của
đơn chất hiđrô?

chương 5: HIĐRÔ - NƯỚC
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ

•
•
•
•

Ký hiệu:
CTHH:

H
H2

NTK:
PTK:

1 (đvc)
2 (đvc)

chương 5: HIĐRÔ - NƯỚC
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
- Khí H2 là chất khí, không màu,
không mùi, không vị.

Hãy quan sát
bình đựng hiđrô
và nhận xét :
trạng thái, màu
sắc, ….?

chương 5: HIĐRÔ - NƯỚC
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
- Khí H2 là chất khí, không

màu, không mùi, không
vị.

2
ddH 2 KK ?
H 2 KK 29
H2 nhẹ hơn không khí.

Hãyem
tính
Theo
thìtỷH2
khối của
nặng hay nhẹ
hiđrô với
hơn không khí?
không khí?

chương 5: HIĐRÔ - NƯỚC
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
Một lít nước ở 150 hoà tan
được 20 ml khí hiđrô.
 Khí Hiđrô tan rất ít trong
nước
 KẾT LUẬN:

Khí H2 là chất khí, không
màu, không mùi, không vị, tan
rất ít trong nước và nhẹ nhất
trong các loại khí.

Khí Hiđrô
tan nhiều hay
ít trong
nước?

So sánh tính chất vật lí của hiđrô với oxi có
điểm gì giống và khác nhau?
* Giống nhau:
- Đều là chất khí không màu, không mùi.

* Khác nhau:
Khí oxi
- Ít tan trong nước
- Nặng hơn không khí

Khí hiđro
- Rất ít tan trong nước
- Nhẹ hơn không khí và
là khí nhẹ nhất.

chương 5: HIĐRÔ - NƯỚC
Bài 31: TÍNH CHẤT-ỨNG DỤNG
CỦA HIĐRÔ
I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ.
II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.
1. Tác dụng với oxi.
a.Thí nghiệm. (SGK)

Quan sát mô hình thí nghiệm

Quan sát thí nghiệm Hiđro tác dụng với Oxi.

H2
Zn
HCl

O2

CAÂU HOÛI
Quan saùt thí nghieäm vaø cho bieát
khí hiñro coù chaùy khoâng ?
Hiñro chaùy vôùi ngoïn löûa maøu xanh
nhaï
t saùt thí nghieäm vaø cho bieát hieän
Quan
töôïng xaûy ra ôû thaønh oáng nghieäm ?

Coù hôi nöôùc baùm vaøo thaønh oáng nghieäm.
So saùnh söï chaùy cuûa hiñro trong
khoâng khí vaø trong khí oxi ?
Trong khí oxi, hiñro chaùy maïnh hôn
trong khoâng khí

Tại sao khi khí H2 sinh ra, ta
không đốt
sẽẫgây
nổ. Vì
ởNếu
đầđốt
u ốliền
ng d
n khí
liềkhí
n?H2 chưa được
tinh khiết vẫn còn lẫn không khí, cụ thể hơn
là O2
Taïi sao hoãn hôïp khí H2 vaø khí O2 khi
chaùy laïi gaây noå ?
Vì trong hoãn hôïp coù saün O2 neân H2
chaùy raát nhanh vaø toaû raát nhieàu nhieät
laøm cho theå tích nöôùc taïo thaønh bò giaõn
nôû ñoät ngoät, gaây ra söï chaán ñoäng khoâng
khí  coù tieáng noå.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính chất ứng dụng của hiđrô tiết 1 - Người đăng: tongduykhanh1986-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tính chất ứng dụng của hiđrô tiết 1 9 10 567