Ktl-icon-tai-lieu

Tính nội lực trong Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Lê Lê Uyển Như
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ ĐỒ A :
ĐỀ SỐ 6 :
a = 1m
k0 = 2,2
q = 3 kN/m
P2 = 1,25.k0qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN
M = k0qa2 = 6,6 kNm

Xác định các phản lực:

∑X = 0 → HA = 0
∑Y = 0 → VA – qAB + VB – P2 = 0
 VA + VB= 2,2q + P2
 VA + VB = 2,2.3 + 8,25

= 14,85 (kN)
AB
∑mA = 0 → M – qAB
+ VBAB – P2AD = 0
2
2,2
3.2,2
 8,25.3,2  6,6
 VB =
= 12,3 (kNm)
2
2,2
VA = 2,55 (kN)

Xác định biểu đồ nội lực :
Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái:
∑Z = 0 → Nz1 = 0
∑Y = 0 → Qy1 = 0
∑mO1 = 0 → Mx1 + M = 0

z1

 Mx1 = -M = -6,6 (kNm)
Dùng mặt cắt 2-2 đi qua đoạn AB cách A z2 (0≤ z2 ≤ 2,2). Xét phần bên trái:

∑Z = 0 → VA = 0
∑Y = 0 → -VA + Qy2 + qz2= 0
 Qy2 = VA – qz2

= 2,55 – 3z2
 z2 = 0 → Qy2 = 2,55 (kN)
 z2 = 2,2 → Qy2 = -4,05 (kN)

z2

z 22
=0
2
z2
 Mx2 = VAz2 – M - q 2
2
2
z
 Mx2 = 2,55z2 – 6,6 – 3 2
2

∑mO2 = 0 → Mx2 – VAz2 + M + q


z2 = 0 → Mx2 = -6,6 (kNm)

z2 = 2,2 m → Mx2 = -8,25 (kNm)
Cực trị:
M’x2 = -3z2 +2,55 = 0
z2 = 0,85 (m)
=> Mx2 = -5,516 (kNm)
Dùng mặt cắt 3-3 qua đoạn BD cách D z3 (0≤ z3 ≤ 1). Xét phần bên phải:
∑Z = 0 → Nz3 = 0
∑Y = 0 → Qy3 = P2 = 8,25 (kN)
∑mO3 = 0 → Mx3 + P2z3 = 0
 Mx1 = -8,25z3
 z3 = 0 → Mx3 = 0
 z3 = 1 → Mx3 = -8,25 (kNm)
Kiểm tra kết quả bằng liên hệ vi phân :
Xét thanh CA : không có lực phân bố q :
 Điểm C :

 QyC 0

 xC  M  6,6km


Điểm A :

z3

 Qy A 0

 x A MxC  6,6km
Xét thanh AB : q bậc 0 (const) → Qy bậc 1 → Mx bậc 2 :
 Điểm A :

 Qy A VA 2,55(kN )

 x A Mx A(bêntrái)  6,6km


Điểm B :

 QyBQy A  S qAB VA  qAB 2,55  3.2,2  4,05(kN )


1
1
AB

x


Mx

S


M

Qy
AK

QyB KB
 C
A
Qy
A
2
2

Ta có :

AK Qy A 2,55 17



KB Qy B 4,05 27
AK + KB = AB = 2,2
AK = 0,85 (m) ; KB = 1,35 (m)


1
MxB = -6,6 + 1
2,55.0,85  4,05.1,35

2
2

= - 8,25 (kNm)
Xét thanh BD : không có lực phân bố q :

Điểm B :

 QyB QyB(bêntrái)  VB  4,05  12,3 8,25(kN )

 xB  MxB(bêntrái )  8,25km


Điểm D :

 QyD QyB 8,25

BD
 xD MxB  SQy  8,25  8,25 0km
Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tính
SƠ ĐỒ B : ĐỀ SỐ 6 :
a = 3m
k0 = 2,2
q0 = 3 kN/m
P1 = k0q0a = 2,2.3.3 = 19,8 kN

M = k0q0a2 = 2,2.3.32 = 59,4 kNm

Xác định các phản lực:

∑X = 0 → HA = 0
BC
+ P1 = 0
2
BC
 VA = q0
- P1
2
 VA = 1,35 – 19,8
= -18,45 (kN)

∑Y = 0 → VA – q0



BC
BC
( AB 
)=0
2
3
BC
BC
( AB 
)
 mA = -M - P1AC + q0
2
3
0,9
0,9
(1,5 
)
 mA = -59,4 – 19,8.2,4 + 3.
2
3

= -104,49 (kNm)

∑mA = 0 → mA + M + P1AC ...
SƠ ĐỒ A :
ĐỀ SỐ 6 :
a = 1m
k
0
= 2,2
q = 3 kN/m
P
2
= 1,25.k
0
qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN
M = k
0
qa
2
= 6,6 kNm
Xác định các phản lực:
∑X = 0 → H
A
= 0
∑Y = 0 → V
A
– qAB + V
B
– P
2
= 0
V
A
+ V
B
= 2,2q + P
2
V
A
+ V
B
= 2,2.3 + 8,25
= 14,85 (kN)
∑m
A
= 0 → M – qAB
2
AB
+ V
B
AB – P
2
AD = 0
V
B
=
2,2
6,62,3.25,8
2
2,2
3.2,2
= 12,3 (kNm)
V
A
= 2,55 (kN)
Xác định biểu đồ nội lực :
Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z
1
(0≤ z
1
≤ 1). Xét phần bên trái:
∑Z = 0 → Nz
1
= 0
∑Y = 0 → Qy
1
= 0
∑m
O1
= 0 → Mx
1
+ M = 0
z
1
Tính nội lực trong Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính nội lực trong Sức bền vật liệu - Người đăng: Lê Lê Uyển Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tính nội lực trong Sức bền vật liệu 9 10 569