Ktl-icon-tai-lieu

Toán 7

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1 (3 điểm):
Chứng minh rằng: A = 22011969 + 11969220 + 69220119 chia hết cho 102
Câu 2 (3 điểm):
Tìm x, biết:
a. |x| + |x + 2| = 3
b. |3x - 5| = |x + 2|
Câu 3 (3 điểm):
Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB. Các
đường trung trực của tam giác gặp nhau tại O. Các đường cao AD, BE, CF gặp
nhau tại H. Gọi I, K, R theo thứ tự là trung điểm của HA, HB, HC.
a) Chứng minh: HO và IM cắt nhau tại Q là trung điểm của mỗi đoạn.
b) Chứng minh: QI = QM = QD = OA/2
c) Hãy suy ra các kết quả tương tự như kết quả ở câu b.
Câu 4 (1 điểm):
Tìm giá trị của x để biểu thức A = 10 - 3|x - 5| đạt giá trị lớn nhất.
ĐỀ SỐ 2
(Thời gian: 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)
Cho biểu thức
a) Tính giá trị của A tại x = 1/4
b) Tìm giá trị của x để A = - 1
c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
Bài 2. (3 điểm)
a) Tìm x biết:
b) Tính tổng M = 1 + (- 2) + (- 2)2 + …+(- 2)2006
c) Cho đa thức: f(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3. Chứng tỏ rằng
đa thức trên không có nghiệm
Bài 3. (1 điểm)
Hỏi tam giác ABC là tam giác gì biết rằng các góc của tam giác tỉ lệ với 1, 2, 3.
Bài 4. (3 điểm)
Cho tam giác ABC có góc B bằng 600. Hai tia phân giác AM và CN của tam giác
ABC cắt nhau tại I.
a) Tính góc AIC
b) Chứng minh IM = IN
Bài 5. (1 điểm)
Cho biểu thức . Tìm giá trị nguyên của x để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn
nhất đó.
ĐỀ SỐ 3
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1:
1. Tính:
2. Rút gọn:

3. Biểu diễn số thập phân dưới dạng phân số và ngược lại:
Câu 2:
Trong một đợt lao động, ba khối 7, 8, 9 chuyên chở được 912 m3 đất. Trung bình
mỗi học sinh khối 7, 8, 9 theo thứ tự làm được 1,2; 1,4; 1,6 m3 đất. Số học sinh
khối 7, 8 tỉ lệ với 1 và 3. Khối 8 và 9 tỉ lệ với 4 và 5. Tính số học sinh mỗi khối.
Câu 3:
a. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = (x + 1)2 + (y + 3)2 + 1
Câu 4: Cho tam giác ABC cân (CA = CB) và góc C = 800. Trong tam giác sao
cho MBA = 30o và MAB = 10o. Tính góc MAC.
Câu 5:
Chứng minh rằng: nếu (a,b) = 1 thì (a2, a + b) = 1.

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 7
A.PHẦN ĐẠI SỐ:
Bài toán 1. So sánh: và .
Bài toán 2. Tính tỉ số , biết:
Bài toán 3. Cho x, y, z, t N.
Chứng minh rằng: M = có giá trị không phải là số tự nhiên.
Bài toán 4. Tìm x; y Z biết:
25 – = 8( x – 2009)
= + 1997
x + y + 9 = xy – 7.
Bài toán 5. Tìm x biết :
a.
b. .
Bài toán 6. Chứng minh rằng : < 1
Bài toán 7. Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh
rằng nếu x1.x2 + x2.x3
+...
ĐỀ SỐ 1
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1 (3 điểm):
Chứng minh rằng: A = 22011969 + 11969220 + 69220119 chia hết cho 102
Câu 2 (3 điểm):
Tìm x, biết:
a. |x| + |x + 2| = 3 b. |3x - 5| = |x + 2|
Câu 3 (3 điểm):
Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, CA, AB. Các
đường trung trực của tam giác gặp nhau tại O. Các đường cao AD, BE, CF gặp
nhau tại H. Gọi I, K, R theo thứ tự là trung điểm của HA, HB, HC.
a) Chứng minh: HO và IM cắt nhau tại Q là trung điểm của mỗi đoạn.
b) Chứng minh: QI = QM = QD = OA/2
c) Hãy suy ra các kết quả tương tự như kết quả ở câu b.
Câu 4 (1 điểm):
Tìm giá trị của x để biểu thức A = 10 - 3|x - 5| đạt giá trị lớn nhất.
ĐỀ SỐ 2
(Thời gian: 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)
Cho biểu thức
a) Tính giá trị của A tại x = 1/4
b) Tìm giá trị của x để A = - 1
c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
Bài 2. (3 điểm)
a) Tìm x biết:
b) Tính tổng M = 1 + (- 2) + (- 2)2 + …+(- 2)2006
c) Cho đa thức: f(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3. Chứng tỏ rằng
đa thức trên không có nghiệm
Bài 3. (1 điểm)
Hỏi tam giác ABC là tam giác gì biết rằng các góc của tam giác tỉ lệ với 1, 2, 3.
Bài 4. (3 điểm)
Cho tam giác ABC có góc B bằng 600. Hai tia phân giác AM và CN của tam giác
ABC cắt nhau tại I.
a) Tính góc AIC
b) Chứng minh IM = IN
Bài 5. (1 điểm)
Cho biểu thức . Tìm giá trị nguyên của x để A đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn
nhất đó.
ĐỀ SỐ 3
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1:
1. Tính:
2. Rút gọn:
Toán 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán 7 - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Toán 7 9 10 103