Ktl-icon-tai-lieu

toán 9

Được đăng lên bởi Balo Naraku
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn xu©n thô

thcs yªn ph¬ng ý yªn nam ®Þnh

C¨n bËc hai - h»ng ®¼ng thøc

tuÇn 1+2

A2  A .

I, Môc tiªu:

* KiÕn thøc - KÜ n¨ng:
- HS ®îc cñng cè ®/n, ph©n biÖt c¸ch t×m CBH, CBHSH cña mét sè thùc.
- N¾m v÷ng vµ t×m ®îc ®kx® cña A
- ¸p dông khai triÓn H§T A2  A , vËn dông rót gän ®îc biÓu thøc.
* Th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.

II, LÝ thuyÕt cÇn nhí:

C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ mét sè x sao cho x 2 = a.
Sè a > 0 cã hai CBH lµ a vµ  a .
Sè a  0 , a ®îc gäi lµ CBHSH cña a.
a, b lµ c¸c sè kh«ng ©m, a < b 
a< b.
A x¸c ®Þnh (hay cã nghÜa)  A  0 (A lµ mét biÓu thøc ®¹i sè).

III, Bµi tËp vµ híng dÉn:
Bµi 1. TÝnh:
a, 9 ;

4
;
25

2
 32 ;  62 ;  (6) ;
2



3
 ;
4


b, 52 ; ( 7) ;  
2



c,

54 ;



25
;
16



9
.
25

2

 3 .
 
 4

(2) 4 ;

( Sö dông H§T A2  A ).
Bµi 2. So s¸nh c¸c cÆp sè sau:
a, 10 vµ 3 ; 10 vµ 3; 3 5 vµ 5 3 ;
b,

8  1 vµ 2; -2 5 vµ -5 2 ;

Bµi 3. TÝnh:



(2  3) 2 ;

a 2 (a  0);

9( x  5) 4 ;
(2  5) 2 ;



2

2 3 ;

2 a 4 (a < 0) ;

x 2  6 x  9 ( x > 3);

c,

16
.
2

( Sö dông a, b lµ c¸c sè kh«ng ©m,

a, (3  2) 2 ;
b,

3 vµ





(2  x ) 2 ;

4( a  2) 2 (a < 2);

3 2 2 ;

2
;
2a  1

4
;
3b



2
;
2a  1

42 3 ;

1  8b  16b 2 ;

1

(3  11) 2 .

b 2 (a  b) 2
(b  0; a  0; a  b) .
a4

a2
bc 3

( Chó ý §K cña c¸c ch÷ trong biÓu thøc )
Bµi 4. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña c¸c CTBH sau:
a, 3a ; 3a ;
a2 ;
5 a ;
3a  6 ;
4  2a ;
b,

b ).

2

3 x6 ;

b 2 ( a 2  2ab  b 2 ) (b > 0);
(3  15) 2 ;

a<

3 2 .

2 x 2 ;

x2  2 x  1 ;

a<b 

3a  4
.
5

11  6 2 ;

2a  5 ;

28  10 3 .

7  3a .

c, 2x 2 ;
d,

2x 2 ;

2  x2 ;

2 x2  1 ;

x
5x  3
2

;

5
.
x 1
2

4 x 2  4 x  1 ;

1
x  x2
2

.

( Chó ý §K ®Ó biÓu thøc díi c¨n kh«ng ©m, mÉu kh¸c 0).

Bµi 5. T×m x biÕt:

a, x 2  16  0 ;
b,
c,

x2 

1
;
9

 x 2  16  0 ;

x2  9  0 .

1
3
;  x  5 ;
 x  ;
2 x  2  0.
2
2
2
1
x
x
4;
 x  0.
 3;

20;
x
2
2
3
 x0
( Chó ý sö dông ®Þnh nghÜa CBH a  x   2
).
 x a
x  5;

x

Bµi 6. Ph©n tÝch thµnh nh©n tö:

a, x 2  5 ;
7 - x (x > 0);
3 + 2x (x < 0).
2
b, 3  16x ;
x - 9 (x > 0).
c, 4  2 3 ;
62 5 ;
72 6.
3 2 2 ;
( Rót ra H§T (a  1)  2 a  ( a  1) 2 )
Bµi 7. Rót gän:
a,

a b
(a, b  0; a  b) ;
a b

x  2 x 1
( x  0; x  1) ;
x 1

( Chó ý sö dông H§T a 2  b 2  (a  b)(a  b) vµ H§T A2  A ).
b,
c,

4 74 3 ;

5  3  5 48  10 7  4 3 ;

13  30 2  9  4 2 .

x  2 x  1  x  2 x  1( x  1) .

( Chó ý sö dông H§T (a  1)  2 a ...
NguyÔn xu©n thô thcs yªn ph ¬ng ý yªn nam ®Þnh
tuÇn 1+2 C¨n bËc hai - h»ng ®¼ng thøc
2
A A
.
I, Môc tiªu:
* KiÕn thøc - KÜ n¨ng:
- HS ®îc cñng cè ®/n, ph©n biÖt c¸ch t×m CBH, CBHSH cña mét sè thùc.
- N¾m v÷ng vµ t×m ®îc ®kx® cña
A
- ¸p dông khai triÓn H§T
2
A A
, vËn dông rót gän ®îc biÓu thøc.
* Th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c.
II, LÝ thuyÕt cÇn nhí:
C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ mét sè x sao cho
2
x
= a.
Sè a > 0 cã hai CBH lµ
a
a
.
Sè a
0 ,
a
®îc gäi lµ CBHSH cña a.
a, b lµ c¸c sè kh«ng ©m, a < b
a
<
b
.
A
x¸c ®Þnh (hay cã nghÜa)
A
0 (A lµ mét biÓu thøc ®¹i sè).
III, Bµi tËp vµ h íng dÉn:
Bµi 1. TÝnh:
a,
9
;
4
25
;
;
2
6
;
2
( 6)
;
25
16
;
9
25
.
b,
2
5
;
2
( 7)
;
2
3
4
;
2
3
4
.
c,
4
5
;
4
(2)
;
( Sö dông H§T
2
A A
).
Bµi 2. So s¸nh c¸c cÆp sè sau:
a, 10 vµ
3
;
10
vµ 3;
3 5
5 3
;
b,
8 1
vµ 2; -2
5
vµ -5
2
;
3
16
2
.
( Sö dông a, b lµ c¸c sè kh«ng ©m, a < b
a
<
b
).
Bµi 3 . TÝnh:
a,
2
(3 2)
;
2
(2 3)
;
2
2 3
;
2
3 2
.
b,
2
a
(a
0);
4
2 a
(a < 0) ;
2
2 x
;
6
3 x
;
2
(2 )x
;
2
6 9x x
( x > 3);
2
2 1x x
;
2
4( 2)a
(a < 2);
2
(3 11)
.
4
9( 5)x
;
2 2 2
( 2 )b a ab b
(b > 0);
2 2 2
3 4
( )
( 0; 0; )
a b a b
b a a b
bc a
.
c,
2
(2 5)
;
2
(3 15)
;
3 2 2
;
4 2 3
;
11 6 2
;
28 10 3
.
( Chó ý §K cña c¸c ch÷ trong biÓu thøc )
Bµi 4 . T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña c¸c CTBH sau:
a,
3a
;
3a
;
2a
;
5 a
;
3 6a
;
4 2a
;
2 5a
;
7 3a
.
b,
2
2 1a
;
4
3 b
;
2
2 1a
;
2
1 8 16b b
;
3 4
5
a
.
1
toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán 9 - Người đăng: Balo Naraku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
toán 9 9 10 794