Ktl-icon-tai-lieu

TOÁN A1

Được đăng lên bởi Bùi Quang Tân
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Công nghiệp Tp.HCM
dvntailieu.wordpress.com

TOÁN CAO CẤP A1 ĐẠI HỌC
PHÂN PHỐ
PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Số tiế
tiết: 45
Chương 1. Hàm số một biến số
Chương 2. Phép tính vi phân hàm một biến số
Chương 3. Phép tính tích phân hàm một biến số
Chương 4. Lý thuyết chuỗi
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp A1 – C1
– ĐH Công nghiệp TP. HCM.

§1.
§2.
§3.
§4.

Chương 1. Hàm số một biế
biến số
Giới hạn dãy số
Giới hạn hàm số
Đại lượng vô cùng bé – vô cùng lớn
Hàm số liên tục
………………………………………

§1. GIỚI HẠN DÃY SỐ
1.1. Các định nghĩa về dãy số thực
Định nghĩa 1
Một dãy số thực (gọi tắt là dãy số) là một ánh xạ f từ ℤ+
vào ℝ cho tương ứng f (n ) = x n ∈ ℝ .

Ký hiệu dãy số là {x n }, n = 1, 2,...
Trong đó, x 1 ; x 2 ;...; x n ;... được gọi là các số hạng và x n
là số hạng tổng quát của dãy số.

Chương 1. Hàm số một biế
biến số

1
VD 2. • Dãy số {x n }, x n = − 2 là dãy tăng.
n
n +1
• Dãy số {x n }, x n =
là dãy giảm.
2n
• Dãy số {x n }, x n = (−1)n không đơn điệu.
Định nghĩa 3
• Dãy số {x n } được gọi là bị chặn trên nếu ∃M ∈ ℝ sao
cho x n ≤ M , ∀n ∈ ℤ+ .
• Dãy số {x n } được gọi là bị chặn dưới nếu ∃m ∈ ℝ sao
cho x n ≥ m, ∀n ∈ ℤ + .
• Dãy số {x n } được gọi là bị chặn nếu dãy bị chặn trên và
bị chặn dưới.

Toán cao cấp A1 Đại học

Sunday, October 31, 2010

2. Nguyễn Đình Trí – Toán cao cấp (Tập 2)
– NXB Giáo dục.
3. Đỗ Công Khanh – Toán cao cấp (Tập 1, 4)
– NXB ĐHQG TP.HCM.
4. Nguyễn Viết Đông – Toán cao cấp (Tập 1)
– NXB Giáo dục.
5. Nguyễn Thừa Hợp – Giải tích (Tập 1)
– NXB ĐHQG Hà Nội.

Biên soạ
soạn: ThS.
ThS. Đoà
Đoàn Vương Nguyên
Tải Slide bài giả
giảng Toá
Toán A1 Đại học tại

dvntailieu.wordpress.com

Chương 1. Hàm số một biế
biến số

VD 1. • Dãy số {x n } được cho dưới dạng liệt kê:
1
1
1
x 1 = 1; x 2 = ; x 3 = ;...; x n = ;...
2
3
n
• Dãy số {x n }, x n = (−1)n được cho ở dạng tổng quát.
• Dãy số {x n } sau được cho dưới dạng quy nạp (hồi quy):
x −1
x n := n −1
, x0 = 2.
2x n −1
Định nghĩa 2
• Dãy số {x n } được gọi là tăng (hay giảm) nếu x n ≤ x n +1

(hay x n ≥ x n +1) với mọi n ∈ ℤ + .

• Một dãy số tăng (hay giảm) được gọi là dãy đơn điệu.

Chương 1. Hàm số một biế
biến số

1
VD 3. • Dãy số {x n }, x n = − 2 bị chặn trên bởi số 0 .
n
n +1
1
• Dãy số {x n }, x n =
bị chặn dưới bởi số .
2n
2
• Dãy số {x n }, x n = (−1)n sin n bị chặn vì:
x n ≤ 1, ∀n ∈ ℤ + .
• Dãy số {x n }, x n = (−n )n +1 không bị chặn trên và cũng
không bị chặn dưới.

Định nghĩa 4
• Số a ∈ ℝ được gọi là giới hạn của dãy số {x n } nếu:

∀ε > 0, ∃N ∈ ℝ : ∀n > N ⇒ x n −...
ĐH Công nghip Tp.HCM
dvntailieu.wordpress.com
Sunday, October 31, 2010
Toán cao cp A1 Đại hc 1
TO
TO
Á
Á
N CAO C
N CAO C
P A1
P A1
Đ
Đ
I H
I H
C
C
PHÂN PH
PHÂN PH
I CHƯƠNG TRÌNH
I CHƯƠNG TRÌNH
S
S
ti
ti
ế
ế
t
t
: 45
: 45
Chương 1. Hàm s mt biến s
Chương 2. Phép tính vi phân hàm mt biến s
Chương 3. Phép tính tích phân hàm mt biến s
Chương 4. Lý thuyết chui
Tài liu tham kho
1. Nguyn Phú Vinh Giáo trình Toán cao cp A1 – C1
ĐH Công nghip TP. HCM.
2. Nguyn Đình TríToán cao cp (Tp 2)
NXB Giáo dc.
3. Đỗ Công KhanhToán cao cp (Tp 1, 4)
– NXB ĐHQG TP.HCM.
4. Nguyn Viết ĐôngToán cao cp (Tp 1)
NXB Giáo dc.
5. Nguyn Tha HpGii tích (Tp 1)
NXB
Biên
Biên
so
so
n
n
:
:
ThS
ThS
.
.
Đo
Đo
à
à
n
n
Vương
Vương
Nguyên
Nguyên
T
T
i
i
Slide
Slide
b
b
à
à
i
i
gi
gi
ng
ng
To
To
á
á
n
n
A1
A1
Đ
Đ
i
i
h
h
c
c
t
t
i
i
dvntailieu.wordpress.com
dvntailieu.wordpress.com
Chương
Chương
1.
1.
H
H
à
à
m
m
s
s
m
m
t
t
bi
bi
ế
ế
n
n
s
s
………………………………………
§1. Gii hn dãy s
§2. Gii hn hàm s
§3. Đại lượng vô cùng bé – vô cùng ln
§4. Hàm s liên tc
§1. GII HN DÃY S
1.1. Các định nghĩa v dãy s thc
Định nghĩa 1
Mt dãy s thc (gi tt là dãy s) là mt ánh x
f
t
+
vào
cho tương ng
( )
n
f n x
=
.
Ký hiu dãy s
{ }, 1,2,...
n
x n
=
Trong đó,
1 2
; ;...; ;...
n
x x x
được gi các s hng
n
x
s hng tng quát
ca dãy s.
Chương
Chương
1.
1.
H
H
à
à
m
m
s
s
m
m
t
t
bi
bi
ế
ế
n
n
s
s
• Dãy s
{ }, ( 1)
n
n n
x x
=
được cho dng tng quát.
• Dãy s
{ }
n
x
sau được cho dưới dng quy np (hi quy):
1
0
1
1
: , 2
2
n
n
n
x
x x
x
= =
.
VD 1. • Dãy s
{ }
n
x
được cho dưới dng lit kê:
1 2 3
1 1 1
1; ; ;...; ;...
2 3
n
x x x x
n
= = = =
Định nghĩa 2
Dãy s
{ }
n
x
được gi tăng (hay gim) nếu
1
n n
x x
+
(hay
1
n n
x x
+
) vi mi
n
+
.
Mt dãy s tăng (hay gim) được gi là
dãy
đơn điu
.
Chương
Chương
1.
1.
H
H
à
à
m
m
s
s
m
m
t
t
bi
bi
ế
ế
n
n
s
s
• Dãy s
1
{ },
2
n n
n
x x
n
+
=
là dãy gim.
• Dãy s
{ }, ( 1)
n
n n
x x
=
không đơn điu.
VD 2. • Dãy s
2
1
{ },
n n
x x
n
=
là dãy tăng.
Định nghĩa 3
Dãy s
{ }
n
x
được gi b chn trên nếu
M
sao
cho
,
n
x M n
+
.
Dãy s
{ }
n
x
được gi là b chn dưới nếu
m
sao
cho
,
n
x m n
+
.
• Dãy s
{ }
n
x
được gi là b chn
nếu dãy b chn trên và
b chn dưới.
Chương
Chương
1.
1.
H
H
à
à
m
m
s
s
m
m
t
t
bi
bi
ế
ế
n
n
s
s
• Dãy s
1
{ },
2
n n
n
x x
n
+
=
b chn dưới bi s
1
2
.
• Dãy s
{ }, ( 1) sin
n
n n
x x n
=
b chn vì:
1,
n
x n
+
.
Dãy s
1
{ }, ( )
n
n n
x x n
+
=
không b chn trên
cũng
không b chn dưới
.
Định nghĩa 4
• S
a
được gi là gii hn ca dãy s
{ }
n
x
nếu:
0, :
n
N n N x a
∀ε > > < ε
.
VD 3.
• Dãy s
2
1
{ },
n n
x x
n
=
b chn trên bi s
0
.
TOÁN A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TOÁN A1 - Người đăng: Bùi Quang Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TOÁN A1 9 10 695