Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp 2

Được đăng lên bởi Sói Trắng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7

Tích phân đường
và tích phân mặt
7.1. Tích phân đường .......................................................................................................... 233
7.1.1. Tích phân đường của hàm số........................................................................................... 233
7.1.2. Ý nghĩa của tích phân đường loại I ................................................................................. 236
7.1.3. Tích phân đường của hàm vectơ...................................................................................... 237
7.1.4. Ý nghĩa vật lý của tích phân đường loại II...................................................................... 239
7.1.5. Định lý Green................................................................................................................... 240
7.1.6. Tích phân không phụ thuộc đường.................................................................................. 242

7.2. Tích phân mặt............................................................................................................... 245
7.2.1. Tích phân mặt của hàm số ............................................................................................... 245
7.2.2. Tích phân mặt của hàm vectơ.......................................................................................... 246
7.2.3. Định lý Ostrogradski........................................................................................................ 249
7.2.4. Định lý Stokes.................................................................................................................. 251

7.3. Lý thuyết trường ............................................................................................................ 253
7.3.1. Khái niệm về trường ........................................................................................................ 253
7.3.2. Gradient và luật bảo toàn................................................................................................. 255
7.3.3. Phân tán và định lý Ostrogradski..................................................................................... 256
7.3.4. Xoáy và định lý Stokes .................................................................................................... 257

7.1. Tích phân đường
7.1.1. Tích phân đường của hàm số
Giả sử C là đường cong trơn trong R2 với điểm đầu A và điểm cuối B, f là
hàm số xác định trên C.
Phân hoạch T của đường cong C là một họ hữu hạn điểm trên...
Chương 7
Tích phân đường
và tích phân mt
7.1. Tích phân đường
.......................................................................................................... 233
7.1.1. Tích phân đưng ca hàm s........................................................................................... 233
7.1.2. Ý nghĩa ca tích phân đường loi I ................................................................................. 236
7.1.3. Tích phân đưng ca hàm vectơ...................................................................................... 237
7.1.4. Ý nghĩa vt lý ca tích phân đường loi II...................................................................... 239
7.1.5. Định lý Green................................................................................................................... 240
7.1.6. Tích phân không ph thuc đường.................................................................................. 242
7.2. Tích phân mt............................................................................................................... 245
7.2.1. Tích phân mt ca hàm s ............................................................................................... 245
7.2.2. Tích phân mt ca hàm vectơ.......................................................................................... 246
7.2.3. Định lý Ostrogradski........................................................................................................ 249
7.2.4. Định lý Stokes.................................................................................................................. 251
7.3. Lý thuyết trường ............................................................................................................ 253
7.3.1. Khái nim v trường ........................................................................................................ 253
7.3.2. Gradient và lut bo toàn................................................................................................. 255
7.3.3. Phân tán và định lý Ostrogradski..................................................................................... 256
7.3.4. Xoáy và định lý Stokes .................................................................................................... 257
7.1. Tích phân đường
7.1.1. Tích phân đường ca hàm s
Gi s C đường cong trơn trong
R
2
vi đim đầu Ađim cui B, f là
hàm s xác định trên C.
Phân hoch T ca đường cong C là mt h hu hn đim trên đường cong
01n
A
A,A ,..., A B==, ni tiếp nhau (theo nghĩa khúc
i
A
A là mt phn ca
khúc
1i
A
A
+
, vi mi i=1,2,...,n-1). Ký hiu
k
s
độ dài đon cong
1kk
A
A
T
δ
Toán cao cấp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp 2 - Người đăng: Sói Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Toán cao cấp 2 9 10 179