Ktl-icon-tai-lieu

Toán học lớp 2

Được đăng lên bởi xudua1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH Sơn Đông
Lớp:

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TOÁN – LỚP HAI
NGÀY KIỂM TRA:
(Thời gian 40 phút)

ĐỀ CHÍNH THỨC

HAI

Họ,Tên:.....................................................
Điểm:
Lời phê:

GV coi kiểm tra:

.........................................................

GV chấm kiểm tra:

1/.

.........................................................
.........................................................

2/.

Phần A: Trắc nghiệm: (6 điểm)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất : (1 điểm)
Bài 1:

235 + 451 =
A. 686

637 + 162 =
A. 899

B. 696
B. 799
C. 789
C. 987
Bài 2: (1 điểm)
Tính tích của 4 và 6 là:
A. 32
B. 12
Thương của 28 và 4 là:
A. 24

484 – 41 =
A. 446

586 – 253 =
A. 334

B. 453
C. 443

B. 335
C. 345

C. 24

B. 7

C. 8

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x x 3 = 21
A. x= 9

B. x=7

C. x=8

A. x= 30

B. x=32

C. x=28

x:5=6
Bài 4:
Tính (1 điểm)
5 x 6 :3 =
A. 18
6:3x5=
A. 20
Bài 5: Số (1 điểm)
1km = …..m
A. 900m

B. 20

C. 10

B. 10

C. 15
B. 1000m

Đào đến trường lúc 7 giờ 15 phút.
Mai đến trường lúc 7 giờ 30 phút.
Cúc đến trường lúc 7 giờ
Lan đến trường lúc 7 giờ 45 phút
A. Cúc
D. Lan

B. Đào

Bài 6: Khoanh tròn câu trả lời đúng

C. 800m

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:
C. Mai

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A
20
0c
m

30
0c
m

Tính chu vi hình tam giác ABC

C
40
0c
m

B
A. 800cm

B. 900cm

C. 1000cm

Phần B: Tự luận: (4 điểm)
Bài 1: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học
đó có bao nhiêu học sinh? (2 điểm)
Bài giải

Bài 2: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh mượn được bao nhiêu
quyển truyện? (2 điểm)
Bài giải

----- Hết -----

* HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GHI ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CHKI MÔN TOÁN – NĂM HỌC 2014 - 2015
ĐỀ A:
Phần

Đáp án

Điểm

Bài
Phần A
1
2
3
4
5
6
7

Đáp án B
Đáp án A
Đáp án C
Đáp án A
Đáp án B
Đáp án C
Đáp án A; Đán án B

2

Phần B
Các số lần lượt cần điền là: 58; 60
Các số lần lượt cần điền là: 30; 22
Lưu ý: nếu học sinh sai kết quả của các
phép tính đầu nhưng kết quả của phép tính
thứ hai đúng không được tính điểm)
Kết quả lần lượt là 83; 27; 99; 23

3

a/ x = 46

4

a ) Số xăngtimet băng giấy màu đỏ dài là:
54 + 18 =72 ( cm )
Đáp số : 72 cm
b ) Số con gà có là:
45 - 27 = 18 ( con gà )
Đáp số : 18 con gà

1

b/ x = 45

3 điểm
đúng 1 đáp án được 0,5 điểm

1đ
6điểm
1 đ ( đúng 1 câu 0,5 điểm; 1 số
được 0.25 đ)

2 đ( 1 kết quả đúng được 0,5
điểm, nếu học sinh viết đúng kết
quả nhưng đặt số không thẳng cột,
trừ 0,25 điểm/ 1 phép tính)
0,5 đ/ 1 câu đúng
( 1bước tính đ...
Trường TH Sơn Đông
Lớp: HAI
Họ,Tên:.....................................................
KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TOÁN – LỚP HAI
NGÀY KIỂM TRA:
(Thời gian 40 phút)
Điểm: Lời phê:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
GV coi kiểm tra:
1/.
2/.
GV chấm kiểm tra:
Phần A: Trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất : (1 điểm)
Bài 1:
235 + 451 =
637 + 162 =
484 – 41 = 586 – 253 =
A. 686 A. 899 A. 446 A. 334
B. 696 B. 799 B. 453 B. 335
C. 789 C. 987 C. 443 C. 345
Bài 2: (1 điểm)
Tính tích của 4 và 6 là:
A. 32 B. 12 C. 24
Thương của 28 và 4 là:
A. 24 B. 7 C. 8
Bài 3: m x: (1 điểm)
x x 3 = 21
A. x= 9 B. x=7 C. x=8
x : 5 = 6
A. x= 30 B. x=32 C. x=28
Bài 4: Tính (1 điểm)
5 x 6 :3 =
A. 18 B. 20 C. 10
6 : 3 x 5 =
A. 20 B. 10 C. 15
Bài 5: Số (1 điểm)
1km = …..m
A. 900m B. 1000m C. 800m
Đào đến trường lúc 7 giờ 15 phút.
Mai đến trường lúc 7 giờ 30 phút.
Cúc đến trường lúc 7 giờ
Lan đến trường lúc 7 giờ 45 phút
A. Cúc B. Đào C. Mai
D. Lan
Bài 6: Khoanh tròn câu trả lời đúng
Số hình tứ giác trong hình vẽ là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
ĐỀ CHÍNH THC
Toán học lớp 2 - Trang 2
Toán học lớp 2 - Người đăng: xudua1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán học lớp 2 9 10 50