Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 1

Được đăng lên bởi csa12
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường: Tiểu học Dĩnh Kế
Lớp 1: …............…
Họ và tên:.............................................................................
ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 1

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

CHỮ KÍ GIÁM THỊ
GT1:
GT2:

Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống :
Sáu mươi tư ..................................

Bảy mươi sáu..............................

Hai mươi tám..............................

Một trăm..............................

Bốn mươi lăm..............................

Ba mươi ba..............................

Chín mươi bốn..............................

Năm mươi bảy..............................

Tàm mươi hai..............................

Sáu mươi chín..............................

Số
Câu 2:
? (1 điểm)
a)
b)
Số liền trước
Số đã biết
80
73
49
22
điểm)
65
rồi tính:
45 + 32

31 + 51

Câu
a)

Số liền trước
99
57
11
39
63
87 – 4

Số đã biết

3: (2
Đặt tính
97 – 67

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

................................

..................................

...............................

................................

b) 79 – 63 = …….........
94 + 5 - 4 = …….......
16 + 42 = ……....... 76 – 26 + 10 = …….........
Câu 4: (1.5 điểm)
Viết số vào chỗ chấm :
a) Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số ……...........…
b) Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
c) Lúc 12 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
d) Lúc 10 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
e) Lúc 9 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
f) Lúc 7 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…

Câu 5: (1 điểm)
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Một tuần lễ có ……...........… ngày là : chủ nhật, .......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................................................................................................................…

Câu 6: (1 điểm)
Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:
A

B

…......…

cm

C

D
cm

……............

Câu 7: (1 điểm)
a) 54 – 24 > 45 – 24
Đ ?
S
c) 45 + 30 > 35...
Trường: Tiểu học Dĩnh Kế
Lớp 1: …............…
Họ và tên:.............................................................................
ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 1
ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN CHỮ KÍ GIÁM THỊ
GT1:
GT2:
Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống :
Sáu mươi tư ..................................
Hai mươi tám..............................
Bốn mươi lăm..............................
Chín mươi bốn..............................
Tàm mươi hai..............................
Bảy mươi sáu..............................
Một trăm..............................
Ba mươi ba..............................
Năm mươi bảy..............................
Sáu mươi chín..............................
Câu 2: ? (1 điểm)
a)
b)
Câu 3: (2
điểm)
a) Đặt tính
rồi tính:
45 + 32 31 + 51 87 – 4 97 – 67
.................................
.................................
................................
.................................
.................................
..................................
.................................
................................
...............................
.................................
.................................
................................
b) 79 – 63 = ……......... 94 + 5 - 4 = ……....... 16 + 42 = ……....... 76 – 26 + 10 = …….........
Câu 4: (1.5 điểm)
Viết số vào chỗ chấm :
a) Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số ……...........…
b) Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
c) Lúc 12 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
d) Lúc 10 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số…...........…
e) Lúc 9 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
f) Lúc 7 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……...........… , kim dài chỉ vào số……...........…
Số liền trước Số đã biết
99
57
11
39
63
Số liền trước Số đã biết
80
73
49
22
65
S
Toán lớp 1 - Trang 2
Toán lớp 1 - Người đăng: csa12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán lớp 1 9 10 39