Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 3

Được đăng lên bởi phuong-thegioipin
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoctoancungthukhoa.com

Liên hệ: 0964.73.22.88

Chuyên đề: Tìm x
Bài 1:Tìm x
a,
Hoctoancungthukhoa.com Liên h: 0964.73.22.88
Hoctoancungthukhoa.com
Chuyên đề: Tìm x
Bài 1:Tìm x
a, + 53 = 98
b, 72 + = 109
c, 34 = 92
d, 583 = 37
e, 6 = 7
f, 9 = 54
g, × 5 = 150
h, × 9 = 567
i, 504 = 6
k, 216 = 72
Bài 2: Tìm x
a, + 632 86 = 872
b, + 3257 = 6258 323
c, 4832 = 2684 + 369
d, 4673 876 + = 8271
e, × 9 + 7 × 89 = 1604
f, 984 = 32 × 8 62 × 4
Bài 3: Tìm x
a, × 5 + 87 = 282
b, 983 × 8 = 173
c, 736 3 = 106
d, 125 × 4 = 43 + 26
e,
10
× 5 = 100 80
f, × 5 + 122 + 236 = 633
g, 320 + 3 × = 620
h, 120 × 3 = 30 × 3
I,
+ 3
: 6 = 5 + 2
k, × 8 22 = 13 × 2
Bài 4: Tìmy
a, 720
× 2 + × 3
= 2 × 3
b, + 13 + 6 × = 62
c, 7 × ( 11) 6 = 757
d, +
+ 5
× 3 = 75
e,
: 12
× 7 + 8 = 36
f, , 4 × 7 = 252
g,
7 +
× 4 + = 108
h,
+ 15
: 3 = 3 × 8
Toán lớp 3 - Trang 2
Toán lớp 3 - Người đăng: phuong-thegioipin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán lớp 3 9 10 35