Ktl-icon-tai-lieu

Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Trường Phi Thường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 4................................................
ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2012 - 2013

(Thời gian làm bài: 35 phút)
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

pHÇN TR¾C NGHIÖM:
Câu 1 (2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a) Phép chia 480 : 60 có kết quả là:
A. 80
B. 800
C. 60

D. 8

b) Trong các số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 29 214
B. 35 305
C. 53 410
D. 60 958
c) Hình vuông có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau?
A. 4
B. 3

C. 2

d) Hình chữ nhật có chiều dài là 28cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là:
A. 288cm
C. 308cm
B. 288cm 2

D. 1

D. 308cm 2

Câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8m 2 4dm 2 = …………… dm 2
b) 26 000dm 2 = ………….. m 2
II – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
265 814 + 353 548
946 495 – 473859
428 x 125
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Câu 2 (2 điểm).
a) Tìm x:
b) Tính giá trị của biểu thức sau:
7875 : x = 45
25 800 : 100 + 32 x 11 =

72 450 : 23
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Câu 3 (2 điểm). Trường Tiểu học Gia Hòa có 180 bộ bàn ghế, dự định xếp đều vào các phòng học. Hỏi:
a) Nếu xếp mỗi phòng 15 bộ bàn ghế thì được bao nhiêu phòng?
b) Nếu xếp mỗi phòng 16 bộ bàn ghế thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu phòng và còn thừa mấy bộ bàn ghế?
Bài giải

Câu 4 (1 điểm).
a) Viết tiếp 1 số vào dãy số sau cho phù hợp: 1 ; 4 ; 9; 16 ; …
b) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số các trang của một quyển sách có 150 trang?

GV coi, chấm:
.....................................................................

Phụ huynh học sinh
..................................................................

...
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ
Họ tên .............................................
Lớp 4................................................
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2012 - 2013
(Thời gian làm bài: 35 phút)
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
pHÇN TR¾C NGHIÖM:
Câu 1 (2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a) Phép chia 480 : 60 có kết quả là:
A. 80 B. 800 C. 60 D. 8
b) Trong các số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 29 214 B. 35 305 C. 53 410 D. 60 958
c) Hình vuông có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
d) Hình chữ nhật có chiều dài là 28cm, chiều rộng là 11cm thì diện tích là:
A. 288cm
B. 288cm
2
C. 308cm
D. 308cm
2
Câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8m
2
4dm
2
= …………… dm
2
b) 26 000dm
2
= ………….. m
2
II – PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
265 814 + 353 548
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
946 495 – 473859
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
428 x 125
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
72 450 : 23
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Câu 2 (2 điểm).
a) Tìm x: b) Tính giá trị của biểu thức sau:
7875 : x = 45 25 800 : 100 + 32 x 11 =
Câu 3 (2 điểm). Trường Tiểu học Gia Hòa có 180 bộ bàn ghế, dự định xếp đều vào các phòng học. Hỏi:
a) Nếu xếp mỗi phòng 15 bộ bàn ghế thì được bao nhiêu phòng?
b) Nếu xếp mỗi phòng 16 bộ bàn ghế thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu phòng và còn thừa mấy bộ bàn ghế?
Bài giải
Toán lớp 4 - Trang 2
Toán lớp 4 - Người đăng: Trường Phi Thường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán lớp 4 9 10 193