Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi Ngô Minh Tú
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3808 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Đồ thị
2. Biểu diễn đồ thị
3. Bậc của đỉnh trong đồ thị
4. Chứng minh - giải bài toán bằng phương pháp đồ thị
II. MỘT SỐ ĐỒ THỊ ĐẶC BIỆT
1. Đồ thị đầy đủ
2. Đồ thị vòng
3. Đồ thị hình bánh xe
4. Đồ thị đều
5. Các khối n-lập phương
6. Đồ thị bù
7. Đồ thị lưỡng phân
III. SỰ ĐẲNG CẤU CỦA CÁC ĐỒ THỊ
1. Định nghĩa
2. Đồ thị tự bù
IV. ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG
1. Định nghĩa
2. Bậc của đỉnh trong đồ thị có hướng
V. TÍNH LIÊN THÔNG
1. Đường đi
2. Chu trình

3. Tính liên thông trong đồ thị vô hướng
4. Tính liên thông trong đồ thị có hướng
VI. MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ
1. Hợp của hai đồ thị
2. Phép phân chia sơ cấp

I. Các khái niệm cơ bản

TOP

1. Đồ thị
TOP
Đồ thị (graph) G = (V,E) là một bộ gồm 2 tập hợp V và E, trong đó V ¹ Æ các
phần tử của V được gọi là các đỉnh (vertices), các phần tử của E được gọi là các cạnh
(edges), mỗi cạnh tương ứng với 2 đỉnh.
Nếu cạnh e tương ứng với 2 đỉnh v, w thì ta nói v và w là 2 đỉnh kề (hay 2 đỉnh
liên kết) (adjacent) với nhau. Ta cũng nói cạnh e tới hay liên thuộc (incident) với các đỉnh
e
v và w. Ký hiệu e = vw hay v
w (hoặc e = vw; e = wv). Cạnh vv tương ứng với 2
đỉnh trùng nhau gọi là một vòng hay khuyên (loop) tại v.
Hai cạnh phân biệt cùng tương ứng với một cặp đỉnh được gọi là 2 cạnh song
song (paralleledges) hay cạnh bội. Đồ thị không có cạnh song song và cũng không có
vòng được gọi là đơn đồ thị (simple graph). Ngược lại là đa đồ thị (multigraph).
Đồ thị mà mọi cặp đỉnh của nó đều kề nhau được gọi là đồ thị đầy đủ. (Complete
graph). Đơn đồ thị đầy đủ bao gồm n đỉnh được ký hiệu: Kn.
Đồ thị G' = (V',E') được gọi là một đồ thị con (subgraph) của đồ thị G = (V,E) nếu
V' Ì V; E' Ì E.
Đồ thị có số đỉnh và số cạnh hữu hạn được gọi là đồ thị hữu hạn (finite graph),
ngược lại được gọi là đồ thị vô hạn (Infinite graph).
Trong giáo trình này, chúng ta chỉ khảo sát các đồ thị hữu hạn.
2. Biểu diễn đồ thị

TOP

Một đồ thị có thể được biểu diễn bằng hình học, một ma trận hay một bảng.
2.1. Biểu diễn hình học
Người ta thường biểu diễn hình học của đồ thị như sau:
- Biểu diễn mỗi đỉnh của đồ thị bằng một điểm (vòng tròn nhỏ, ô vuông nhỏ).
- Một cạnh được biểu diễn bởi một đường (cong hay thẳng) nối 2 đỉnh liên thuộc
với cạnh đó.
Ví dụ 1: Đồ thị G có: V = {a, b, c, d, e}
E = {ab, ac, ad, bd, cd, ce}

Được biểu diễn hình học như sau:

b

c

a
d
e
V = {u, v, x, y}
E = {uv, uv, ux, vx, xy, yy}

Ví dụ 2: Đồ thị G có:

Được biểu diễn hình học như sau:

v

x

u

y

Chú ý: Khi biểu diễn hìn...
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Đồ thị
2. Biểu diễn đồ thị
3. Bậc của đỉnh trong đồ thị
4. Chứng minh - giải bài toán bằng phương pháp đồ thị
II. MỘT SỐ ĐỒ THỊ ĐẶC BIỆT
1. Đồ thị đầy đủ
2. Đồ thị vòng
3. Đồ thị hình bánh xe
4. Đồ thị đều
5. Các khối n-lập phương
6. Đồ thị bù
7. Đồ thị lưỡng phân
III. SỰ ĐẲNG CẤU CỦA CÁC ĐỒ THỊ
1. Định nghĩa
2. Đồ thị tự bù
IV. ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG
1. Định nghĩa
2. Bậc của đỉnh trong đồ thị có hướng
V. TÍNH LIÊN THÔNG
1. Đường đi
2. Chu trình
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: Ngô Minh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 443